Aktualności

23.11.2018r. Rozszerzony obowi?zek informacyjny RODO

 

Pouczenie o ochronie danych osobowych wed??ug wymogów Rozporz?dzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych (dalej: DO) jest nale??yte wykonanie i rozliczenie umowy zlecenia. Administrator DO: S??awomir ??akowski, ul. Reja 9/4, Szczecin (NIP: 8512198736), e-mail: mecenas@zakowski.eu. DO b?d? przetwarzane do up??ywu ostatniego z poni??szych okresów:

  1. rozliczenia zlecenia,
  2. okresu przedawnienia roszcze??,
  3. 24 miesi?cy od zako??czenia us??ugi (w okresie tych??e 24 miesi?cy mo??esz uzyska? swoj? dokumentacj?, potem nie b?dzie to mo??liwe.

Twoje DO mo??emy przekaza? do innych podmiotów (np.: Twój d??u??nik, ubezpieczyciel, placówka medyczna, wspó??pracuj?cy z nami inny radca prawny lub adwokat, odpowiedni organ w??adzy publicznej np. S?d, Rzecznik Finansowy), je??li b?dzie to konieczne do wykonania umowy zlecenia.

DO b?d? przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) Rozporz?dzenia RODO (w tym ostatnim przypadku dla obrony przed roszczeniami lub dla dochowania przepisów reguluj?cych zasady naszej dzia??alno??ci).

Masz prawo:

  1. dost?pu do DO, ???dania sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania DO,
  2. do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f) Rozporz?dzenia RODO,
  3. przenoszenia danych osobowych, o ile b?d? spe??nione warunki prawem przewidziane,
  4. do skargi do organu nadzorczego.

Podanie Twoich DO jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia. DO nie b?d? s??u??y? zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym: pofilowniu).

więcej >>

04.03.2014r. Naruszenie praw autorskich do strony internetowej

   Nasz klient stworzy?? stron? internetow? dla swojego kontrahenta - niepublicznego ZOZ. Screen tej strony pozwani zamie??cili na swojej stronie internetowej, nie maj?c zgody autora na korzystanie z tego utworu na tym polu eksploatacji. Nie by??o w?tpliwo??ci, ??e takie post?powanie jest niedozwolone. Pozwani co prawda powo??ywali si? na ustn? zgod? ZOZ, ale ZOZ nigdy nie naby?? praw autorskich do swojej strony internetowej, natomiast mia?? prawo korzystania z tego utworu (swojej strony internetowej) z uwagi na zgod? autora tej strony.

   Niedopuszczalno??? umieszczenia screenu cudzej strony internetowej na w??asnej stronie internetowej potwierdzi?? równie?? S?d Okr?gowy w Szczecinie, który przyj???, ??e pozwani naruszyli w ten sposób prawa autorskie. Z niezrozumia??ych jednak wzgl?dów S?d Okr?gowy uzna??, ??e mimo to autor NIE MA ??ADNYCH ROSZCZE?? do sprawców naruszenia. S?d ten odmówi?? skrzywdzonemu zarówno prawa do domagania sie zaniechania naruszenia, prawa do odszkodowania, prawa do zado???uczynienia i prawa do przeprosin. Kancelaria Zakowski.eu wnios??a apelacj? od tego wyroku. S?d Apelacyjny w Szczecinie - na szcz???cie - poprawi?? ten zaskakuj?cy wyrok.

   Sukces oczywi??cie cieszy, ale i tak konkluzja jest gorzka - dochodzenie przez pokrzywdzonego autora swoich praw do utworu, szczególnie do utworu takiego jak strona internetowa, to wci??? droga przez m?k?.

 

więcej >>

03.02.2013r. Nietypowe godziny pracy

Uprzejmie informujemy, ??e od 04.02.2013 r. Kancelaria Zakowski.eu zmienia tymczasowo godziny pracy na popo??udniowe. Zapraszamy do kontaktu od poniedzia??ku do pi?tku mi?dzy 16:00 a 20:00.

 

więcej >>

29.06.2012r. Koniec zaj?? dla uczni??w V LO

Zako??czy??a si? druga edycja wdro??enia autorskiego programu propedeutyki prawa dla Liceum Ogólnokszta??c?cego. Kolejne dwa roczniki uczniów elitarnego V LO w Szczecinie zaliczy??o ten przedmiot, uzyskuj?c zwykle bardzo dobre oceny.
Autorem programu jak i prowadz?cym zaj?cia by?? radca prawny S??awomir ??akowski.

więcej >>

17.05.2012r. Biblioteka wygrywa proces o ustalenie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pad??a ofiar? dzia??ania polegaj?cego na zaoferowaniu darmowej us??ugi, która w intencji oferenta nie mia??a by? jednak darmowa. Intencja ta zosta??a ukryta w Regulaminie ??wiadczenia Us??ug, podczas gdy ustne zapewnienia oferenta by??y z zapisami Regulaminu sprzeczne.
W efekcie oferent domaga?? si? zap??acenia wynagrodzenia, wystosowywa?? liczne wezwania. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie po otrzymaniu kolejnego wezwania do zap??aty… pozwa??a wzywaj?cego do s?du. Oferent nie móg?? zrozumie?, dlaczego zosta?? pozwany, skoro to on straszy?? powództwem. Tymczasem podstaw? powództwa biblioiteki by??o ???danie ustalenia przez s?d, ??e d??ug nie istnieje (art. 189 k.p.c.).
Przeciwnik biblioteki jest obecnie zobowi?zany zwróci? koszty korespondencji przedprocesowej oraz pokry? koszty post?powania s?dowego.

więcej >>

15.02.2012r. Bearbeitung von Verkehrsunf?llen im Ausland czyli POMOC PRZY SZKODACH ZAGRANICZNYCH

Sehr geehrte Damen und Herren,

Seit einiger Zeit ist unsere Kanzlei auf dem Gebiet: Schadenersatzrecht europaweit tätig. Insbesondere können wir Ihnen die Bearbeitung Ihrer Verkehsunfällen in Deutschland und Österreich anbieten, wo wir durch zahlreiche Kontakte und Kooperation mit dortigen Anwaltskanzleien das notwendige Know-How in Erfahrung bringen können und wir auch hinsichtlich der jüngsten Judikatur und Gesetzänderungen im Laufenenden gehalten werden. Im Hinblick auf enge Zusammenarbeit mit den Schadensreferenten, Anwaltskanzleien und Schadenregulierungsgesellschaften sind wir auch im Stande Ihre Forderungen in jedem EU-Land auf höchstem Niveau zu bearbeiten und schlussendlich bei der dortigen Versicherungen erfolgreich durchzusetzen.
    Unsere Kanzlei kann Sie nicht nur bei der aussergerichtlichen Regulierung eines Schadenfalles von einem Versicherer unterstützen, aber auch bei gerichtlicher Geltendmachung Ihrer Forderungen vertreten was für die Besonderheit unserer Dienstleistungen spricht.


Im Falle weiterer Fragen bzw. Interessen bieten wir Ihnen folgende Kontaktmöglichkeiten an:

Tel. Nr.:    +48 504 235 695
Fax. Nr.:    +48 91 829 29 09
E-mail:      radca@zakowski.eu

 

Szanowni Pa??stwo,


Nasza kancelaria od pewnego czasu zajmuje si? europejskim prawem odszkodowawczym. Mo??emy Pa??stwu zaproponowa? pomoc przy szkodach komunikacyjnych z terenu Niemiec i Austrii, gdzie dzi?ki licznym kontaktom oraz wspó??pracy z tamtejszymi kancelariami posiedli??my niezb?dne know-how, a tak??e jeste??my na bie???co informowani  o rozwoju orzecznictwa s?dowego i zmianach w przepisach. Z uwagi na wspó??prac? lz ikwidatorami szkód, kancelariami prawniczymi oraz firmami zajmuj?cymi si? likwidacj? szkód, jeste??my w stanie opracowywa? Pa??stwa roszczenia w ka??dym kraju UE, a nast?pnie roszczenia te z powodzeniem forsowa? przed tamtejszymi zak??adami ubezpiecze??.
    Nasz kancelaria mo??e reprezentowa? Pa??stwa interesy nie tylko w post?powaniu likwidacyjnym prowadzonym przed ubezpieczycielem, ale i w post?powaniu s?dowym, co czyni nasze us??ugi wyj?tkowymi.

W razie dalszych pyta?? b?d?? zainteresowania oferujemy Pa??stwu nast?puj?ce mo??liwo??ci kontaktu:

Tel. Nr.:    +48 504 235 695
Fax. Nr.:    +48 91 829 29 09
E-mail:      radca@zakowski.eu

więcej >>

18.05.2011r. Szczecin2016 wdra??a nowe projekty inwestycyjne

Instytucja kultury Szczecin 2016 w bie???cym roku kalendarzowym planuje wdro??y? dwa projekty inwestycyjne finansowane z umowy dotacji celowej zawartej z Prezydentem Miasta Szczecin. Dotacje przewiduj? mi?dzy innymi wykonanie remontu o??miu sztuk lukarn Willi Lentza oraz niezwykle wa??ne dla przysz??o??ci tego obiektu wykonanie projektu zamiennego do istniej?cego ju?? projektu przebudowy Willi - wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budow?.
Obie zadania inwestycyjne wymagaj? udzielenia zamówienia publicznego. Kancelaria Zakowski.eu pozytywnie zaopiniowa??a propozycj? og??oszenia przetargu nieograniczonego na remont lukarn oraz podj?cie negocjacji bez og??oszenia w przypadku projektu zamiennego. Do dnia wyznaczonego w umowie dotacji jako data kra??cowa rozliczenia projektów Kancelaria Zakowski.eu b?dzie czuwa? nad formaln? poprawno??ci? dzia??a?? Zamawiaj?cego.

więcej >>

17.10.2010r. SZKODY NA TERENIE NIEMIEC i AUSTRII

Kancelaria Zakowski.eu rozszerza zakres ??wiadczonych us??ug o likwidacj? szkód jakie powsta??y na terenie Austrii i Niemiec. Satysfakcja uzasadniona jest tym, i?? jeste??my pionierami w tej dziedzinie w Polsce.
Dajemy polskim przedsi?biorcom i polskim obywatelom gwarancje, ??e ich problemy zostan? z nimi omówione po polsku i przedstawione d??u??nikowi po niemiecku. Dzi?ki temu znika ryzyko braku komunikacji pomi?dzy polskim poszkodowanym a niemieckoj?zycznym pe??nomocnikiem albo pomi?dzy polskim pe??nomocnikiem a niemieckoj?zycznym sprawc? szkody.

Przy tym likwidacja szkody nie oznacza, ??e Kancelaria Zakowski.eu zabierze klientowi cz???? nale??nego mu odszkodowania, jak to powszechnie czyni? ró??nego rodzaju biura odzyskiwania odszkodowa??.

więcej >>

23.09.2010r. Teatr KANA zawiera umow? w zwi?zku z udzieleniem zam??wienia publicznego

W dniu 23 wrze??nia 2010 roku w siedzibie Teatru Kana zosta??a podpisana umowa z generalnym wykonawc? wy??onionym w trybie przetargu nieograniczonego. Oznacza to, ??e wkrótce sala teatralna stanie si? nowoczesna i ??wietnie wyposa??ona.

Nad prawid??owo??ci? przebiegu procedur zamówienia publicznego czuwa Kancelaria ZAKOWSKI.EU. Samo zawarcie umowy jest wydarzeniem wa??nym, ale nie zamykaj?cym sprawy. Przed nami jeszcze odbiory cz???ciowe, ko??cowe, pogwarancyjne, rozliczenie dotacji oraz terminowe zwalnianie odpowiednich cz???ci zabezpiecze?? nale??ytego wykonania umowy.więcej >>

12.07.2010r. Chopin na betonowcu

10 lipca 2010 r. w Szczecinie na wraku betonowca "Urlich Finsterwalder" odby?? si? koncert jazzowy w ramach obchodów Roku Chopinowskiego. Przedsi?wzi?cie to mia??o wyj?tkowy charakter zarówno z racji nietypowej sceny, jak i interpretacji muzyki klasycznego kompozytora przez polskich artystów, takich jak Piotr Pawlak, Karol Pospieszalski i Tymon Tyma??ski. Przedstawicieli polskiej sceny muzycznej wsparli ??wiatowej s??awy muzycy jazzowi -  Jim Black i  Chris Speed.
    Jedyny w swoim rodzaju koncert na wodzie na pewno pozostanie na dlugo w pami?ci osób, które wzi???y udzia?? w tym wydarzeniu.
    Koncert "Chopin na Betonowcu" odby?? si? w ramach projektu "Poza czasem i przestrzeni? - Rok Chopinowski w Szczecinie" finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Szczecin. Koordynatorem projektu jest Samorz?dowa Instytucja Kultury „Szczecin 2016”.
    Z przyjemno??ci? informujemy, ??e Kancelaria Zakowski.eu zapewnia obs??ug? prawn? projektu.

więcej >>

30.10.2009r. Odkrycie okulus??w w zabytkowej Willi Lentza

Latem 2009 r. rozpocz??? si? remont najwy??szej kondygnacji i dachu Willi Lentza. Odkrycie okulusów (okr?g??ych otworów przepuszczaj?cych ??wiat??o do wn?trza budowli) spowodowa??o konieczno??? zmiany relacji mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawc? prac remontowych, ukszta??towanej na gruncie umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego. Kancelaria Zakowski.eu z ramienia zamawiaj?cego czuwa??a nad prawid??owo??ci? podejmowanych czynno??ci od strony formalno-prawnej.

 

(fot.: ?ukasz Malinowski)

więcej >>

15.06.2009r. Europejska Stolica Kultury Szczecin 2016 - wielkie wyzwanie

Kancelaria Zakowski.eu rozpoczyna wspó??prac? z odwa??nymi wizjonerami którzy bior? na siebie cie??ar walki o tytu?? Europejskiej Stolicy Kultury dla Szczecina. Miasto, które zwyci???y, stanie si? na rok centrum kulturalnym Europy. Ten czas wype??niony b?dzie festiwalami, koncertami, konferencjami i innymi przedsi?wzi?ciami artystyczno-kulturalnymi, które skupi? uwag? odbiorców ca??ego kontynentu. Wi?cej informacji o ESK na stronie: www.szczecin2016.pl

więcej >>

08.06.2009r. Wakacje!

Zako??czenie lekcji i wystawienie ocen dla uczniów klas prawniczych elitarnego V Liceum Ogólnokszta??c?cego

więcej >>

17.05.2009r. mBank p????maraton - zabrak??o 21 sekund do ??yci??wki

By? mo??e nie jest prawd?, ??e sprawno??? intelektualna jest wprost proporcjonalna do sprawno??ci fizycznej, ale z pewno??ci? nie jest odwrotnie proporcjonalna. Aktywno??? fizyczna na pewno nie szkodzi, a pomóc mo??e. Zach?camy wszystkich.

więcej >>

30.04.2009r. Na stronie ZAKOWSKI.EU ruszy??a zak??adka Pro Publico

Zgodnie z filozofi? Kancelarii Zakowski.eu pomoc prawna dla osób niezamo??nych mo??e by? ??wiadczona równie?? nieodp??atnie. Refleksem wyznawanych zasad jest udzia?? radcy prawnego S??awomira ??akowskiego w dy??urze w redakcji G??osu Szczeci??skiego. Relacje z dy??uru publikowane s? w celach edukacyjnych w G??osie. Od dzisiaj równie?? na stronach internetowych Zakowski.eu.

więcej >>

04.03.2009r. Otwarcie Kancelarii ZAKOWSKI.EU

Data otwarcia kancelarii celowo zbieg??a si? z trzydziest? rocznic? urodzin radcy prawnego S??awomira ??akowskiego. Z zaproszenia skorzystali stali klienci kancelarii, a w??ród nich równie?? Monika Pyrek z managerem Norbertem Rokit?.

Kancelaria Radcy Prawnego S??awomira ??akowskiego naturalnie ulokowana zosta??a w mie??cie Szczecin, jednak odmiennie od powszechnych wzorów, nie w Centrum miasta lecz na rodzinnym, a sk?din?d s??ynnym, Niebuszewie.

więcej >>