Aktualności

04.03.2014r. Naruszenie praw autorskich do strony internetowej

   Nasz klient stworzy?? stron? internetow? dla swojego kontrahenta - niepublicznego ZOZ. Screen tej strony pozwani zamie??cili na swojej stronie internetowej, nie maj?c zgody autora na korzystanie z tego utworu na tym polu eksploatacji. Nie by??o w?tpliwo??ci, ??e takie post?powanie jest niedozwolone. Pozwani co prawda powo??ywali si? na ustn? zgod? ZOZ, ale ZOZ nigdy nie naby?? praw autorskich do swojej strony internetowej, natomiast mia?? prawo korzystania z tego utworu (swojej strony internetowej) z uwagi na zgod? autora tej strony.

   Niedopuszczalno??? umieszczenia screenu cudzej strony internetowej na w??asnej stronie internetowej potwierdzi?? równie?? S?d Okr?gowy w Szczecinie, który przyj???, ??e pozwani naruszyli w ten sposób prawa autorskie. Z niezrozumia??ych jednak wzgl?dów S?d Okr?gowy uzna??, ??e mimo to autor NIE MA ??ADNYCH ROSZCZE?? do sprawców naruszenia. S?d ten odmówi?? skrzywdzonemu zarówno prawa do domagania sie zaniechania naruszenia, prawa do odszkodowania, prawa do zado???uczynienia i prawa do przeprosin. Kancelaria Zakowski.eu wnios??a apelacj? od tego wyroku. S?d Apelacyjny w Szczecinie - na szcz???cie - poprawi?? ten zaskakuj?cy wyrok.

   Sukces oczywi??cie cieszy, ale i tak konkluzja jest gorzka - dochodzenie przez pokrzywdzonego autora swoich praw do utworu, szczególnie do utworu takiego jak strona internetowa, to wci??? droga przez m?k?.

 


<< reszta aktualności