O kancelarii

Kancelaria ZAKOWSKI.EU zosta??a za??o??ona z my??l? o klientach instytucjonalnych, ale równie?? i o tych, którzy potrzebuj? profesjonalnej, lecz niekoniecznie sta??ej i wieloletniej pomocy prawnej. Poniewa?? nie prowadzimy dzia??alno??ci informacyjnej, o jako??ci naszych us??ug nasi klienci dowiaduj? si? wy???cznie z polecenia swoich przyjació?? i znajomych.


PRZYK?ADOWE SPRAWY :

Wypadek na budowie

Ci???ki wypadek na budowie w Szczecinie z powa??nymi obra??eniami. Problem koncentruje si? na mo??liwo??ci ubiegania si? o odszkodowanie od pracodawcy, gdy?? formalnie poszkodowany zatrudniony by?? na umow? zlecenie (umowa cywilno-prawna). Gdyby wykaza?, ??e tre??? umowy, a nie jej nazwa, powinna przes?dza? w tej sprawie, a nadto jeszcze, ??e relacje poszkodowanego z zatrudniaj?cym go spe??nia??y znamiona umowy o prac?, raczej nale??y spodziewa? sie wyroku zas?dzaj?cego odszkodowanie i zado???uczynienie. Mimo, ??e wadliwy sprz?t budowlany nie by?? w??asno??ci? pracodawcy, to b?dzie on ponosi?? odpowiedzialno??? za brak nale??ytego zabezpieczenia miejsca pracy.
Sprawa rozpoznawana jest przez S?d Okr?gowy w Szczecinie.


B???d lekarski (stomatologiczy)

Lekarz dentysta zatru?? wszystkie z?by górnej szcz?ki. Ten proces jest nieodwracalny, umartwione z?by nigdy ju?? nie od??yj?. Wszystko wskazuje na to, ??e rozpoznanie by??o przeprowadzone niechlujnie, albowiem niemal niemo??liwym jest to, i?? ??adnego z zatrutych pi?tnastu z?bów nie mo??na by??o uratowa?.
Kancelaria Zakowski.eu obs??uguje poszkodowanego.
Sprawa zawis??a przed S?dem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie.


Nienale??yte wykonanie umowy o roboty budowlane

Wykonawca zobowi?za?? si? do wymurowania gara??y dla mieszka??ców pewnej dzielnicy Szczecina. Gara??e rzeczywi??cie powsta??y. Niemniej jednak wykonawca doszed?? do wniosku, ??e koszty budowy przewy??szy??y pierwotne za??o??enia. W zwi?zku z czym domaga si? dodatkowych pieni?dzy od mieszka??ców. Tym, którzy nie ulegaj? naciskom i nie p??ac? coraz to wy??szej ceny za gara??, wykonawca odmawia wydania przedmiotu umowy.
Kancelaria Zakowski.eu obs??uguje mieszka??ców Szczecina.
Sprawa zawis??a przed S?dem Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie


Nieop??acone w terminie faktury za najem pomieszcze??

Najemca zobowi?za?? si? do p??atno??ci comiesi?cznego czynszu za lokal u??ytkowy. Posiada ju?? wielomiesi?czne zad??u??enie wobec wynajmuj?cego. Pomimo pertraktacji ugodowych, zako??czonych porozumieniem, najemca nie wype??nia swoich powinno??ci. Doprowadza to do zako??czenia wspó??pracy i s?dowym dochodzeniem roszcze??.
Kancelaria Zakowski.eu obs??uguje wynajmuj?cego.
Sprawa zawis??a przed S?dem Okr?gowym w Szczecinie


Odpowiedzialno??? cz??onków zarz?du stoczniowej spó??ki z art. 299 k.s.h.

Skarb Pa??stwa zg??osi?? roszczenia do cz??onków zarz?du stoczniowej spó??ki z uwagi na niewywi?zanie si? tej spó??ki z obowi?zku spe??nienia ??wiadczenia pieni???nego. Skarb Pa??stwa nie rozwa??a??, czy istniej? przes??anki tej odpowiedzialno??ci lecz uzna??, i?? skoro p??atno??ci nie poczyni??a spó??ka, to odpowiadaj? jej zarz?dcy.
Kancelaria Zakowski.eu obs??uguje cz??onka zarz?du upad??ej spó??ki (spó??ki wchodz?cej w sk??ad ca??ego upad??ego holdingu stoczniowego).
Sprawa zawis??a przed S?dem Okr?gowym w Szczecinie


Proces rozwodowy z ???daniem przyznania pieczy nad dzieckiem ojcu dziecka

Ma????e??stwo stron rozpad??o si?. Kancelaria Zakowski.eu skierowa??a do S?du pozew rozwodowy. W toku sprawy ujawniono ponad wszelk? w?tpliwo???, ??e ma??oletnie dziecko powinno mie? ustalone miejsce sta??ego pobytu przy ojcu. W takiej sytuacji w gr? wchodz? oczywi??cie alimenty od matki p??atne na dziecko do r?k ojca.
Kancelaria Zakowski.eu obs??uguje powoda (m???a, ojca).
Sprawa zawis??a przed S?dem Okr?gowym w Szczecinie