O kancelarii

Kancelaria ZAKOWSKI.EU została założona z myślą o klientach instytucjonalnych, ale również i o tych, którzy potrzebują profesjonalnej, lecz niekoniecznie stałej i wieloletniej pomocy prawnej. Ponieważ nie prowadzimy działalności informacyjnej, o jakości naszych usług nasi klienci dowiadują się wyłącznie z polecenia swoich przyjaciół i znajomych.

 

PRZYKŁADOWE SPRAWY :

Wypadek na budowie

Ciężki wypadek na budowie w Szczecinie z poważnymi obrażeniami. Problem koncentruje się na możliwości ubiegania się o odszkodowanie od pracodawcy, gdyż formalnie poszkodowany zatrudniony był na umowę zlecenie (umowa cywilno-prawna). Gdyby wykazać, że treść umowy, a nie jej nazwa, powinna przesądzać w tej sprawie, a nadto jeszcze, że relacje poszkodowanego z zatrudniającym go spełniały znamiona umowy o pracę, raczej należy spodziewać sie wyroku zasądzającego odszkodowanie i zadośćuczynienie. Mimo, że wadliwy sprzęt budowlany nie był własnością pracodawcy, to będzie on ponosił odpowiedzialność za brak należytego zabezpieczenia miejsca pracy.
Sprawa rozpoznawana jest przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

 

Błąd lekarski (stomatologiczy)

Lekarz dentysta zatruł wszystkie zęby górnej szczęki. Ten proces jest nieodwracalny, umartwione zęby nigdy już nie odżyją. Wszystko wskazuje na to, że rozpoznanie było przeprowadzone niechlujnie, albowiem niemal niemożliwym jest to, iż żadnego z zatrutych piętnastu zębów nie można było uratować.
Kancelaria Zakowski.eu obsługuje poszkodowanego.
Sprawa zawisła przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie.

 

Nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane

Wykonawca zobowiązał się do wymurowania garaży dla mieszkańców pewnej dzielnicy Szczecina. Garaże rzeczywiście powstały. Niemniej jednak wykonawca doszedł do wniosku, że koszty budowy przewyższyły pierwotne założenia. W związku z czym domaga się dodatkowych pieniędzy od mieszkańców. Tym, którzy nie ulegają naciskom i nie płacą coraz to wyższej ceny za garaż, wykonawca odmawia wydania przedmiotu umowy.
Kancelaria Zakowski.eu obsługuje mieszkańców Szczecina.
Sprawa zawisła przed Sądem Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie


Nieopłacone w terminie faktury za najem pomieszczeń

Najemca zobowiązał się do płatności comiesięcznego czynszu za lokal użytkowy. Posiada już wielomiesięczne zadłużenie wobec wynajmującego. Pomimo pertraktacji ugodowych, zakończonych porozumieniem, najemca nie wypełnia swoich powinności. Doprowadza to do zakończenia współpracy i sądowym dochodzeniem roszczeń.
Kancelaria Zakowski.eu obsługuje wynajmującego.
Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Szczecinie


Odpowiedzialność członków zarządu stoczniowej spółki z art. 299 k.s.h.

Skarb Państwa zgłosił roszczenia do członków zarządu stoczniowej spółki z uwagi na niewywiązanie się tej spółki z obowiązku spełnienia świadczenia pieniężnego. Skarb Państwa nie rozważał, czy istnieją przesłanki tej odpowiedzialności lecz uznał, iż skoro płatności nie poczyniła spółka, to odpowiadają jej zarządcy.
Kancelaria Zakowski.eu obsługuje członka zarządu upadłej spółki (spółki wchodzącej w skład całego upadłego holdingu stoczniowego).
Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Szczecinie


Proces rozwodowy z żądaniem przyznania pieczy nad dzieckiem ojcu dziecka

Małżeństwo stron rozpadło się. Kancelaria Zakowski.eu skierowała do Sądu pozew rozwodowy. W toku sprawy ujawniono ponad wszelką wątpliwość, że małoletnie dziecko powinno mieć ustalone miejsce stałego pobytu przy ojcu. W takiej sytuacji w grę wchodzą oczywiście alimenty od matki płatne na dziecko do rąk ojca.
Kancelaria Zakowski.eu obsługuje powoda (męża, ojca).