Pro publico bono

Pro publico bono to zwrot oznaczający działalność "dla dobra ogółu". W przypadku Kancelarii Zakowski.eu polega na udzielaniu jak najlepszych porad, znalezieniu jak najlepszych rozwiązań dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą pozwolić sobie na opłacenie rynkowej wartości tej usługi.
Działalność pro publico wykonywana była do marca 2011 roku osobiście przez założyciela kancelarii radcę prawnego Sławomira Żakowskiego w zasadzie w każdy wtorek o godzinie 1600 w siedzibie Głosu Szczecińskiego przy ulicy Nowy Rynek 3 w Szczecinie. Z powodów osobistych działalność ta musiała zostać tymczasowo zawieszona.

Z dyżuru publikowana była relacja w Głosie Szczecińskim, oczywiście bez żadnych danych osobowych. Dzięki temu istniała możliwość zapoznania czytelników znajdujących się w podobnej sytuacji prawnej z proponowanymi rozwiązaniami.
Poniżej zamieszczamy relacje z dyżurów, podczas których mogły pojawić się i zostać rozwiązane problemy prawne być może również bliskie i Państwu. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z treścią relacji. Będziemy zadowoleni, jeżeli dzięki tej lekturze okażemy się Państwu pomocni. Prosimy jednak pamiętać, że konsultacje były udzielana w świetle przepisów obowiązujących w dniu konsultacji, a ewentualna zmiana przepisów po powstaniu tekstu może prowadzić do jego nieaktualności.Wyszkukiwana fraza:


Pytanie 166

W zesz??ym roku mia??em wypadek. Dosz??o do z??amania ko??czyny dolnej na skutek upadku na chodniku. Z ulicy zabra??o mnie pogotowie. Po udzieleniu mi pomocy medycznej w szpitalu, zosta??em wypisany. Gdy wróci??em do domu czeka?? ju?? na mnie przedstawiciel jednej z firm odszkodowawczych. Sk?d oni wzi?li mój adres? Przecie?? dane osobowe podlegaj? ochronie. Czy mog? im wytoczy? proces?


Pytanie 165

Uwa??am, ??e zosta??am oszukana przez firm? dochodz?c? roszcze?? odszkodowawczych. Czy mog? domaga? si? naprawienia wyrz?dzonej mi szkody? Oni nic nie zrobili, a przyznane mi odszkodowanie drastycznie pomniejszyli, zachowuj?c dla siebie cz???? mojego odszkodowania.


Pytanie 164

Czy kancelarie odszkodowawcze przyjmuj? zlecenia dochodzenia odszkodowa?? spornych i w?tpliwych, czy jedynie takich, które s? „pewne”?


Pytanie 163

Czy warto korzysta? z us??ug biura dochodzenia odszkodowa???


Pytanie 162

Mam problem rodzinny. Mam syna oraz wnuczka. Syn jest po rozwodzie. Nie ma pracy ju?? od wielu lat. Mimo to S?d zas?dzi?? alimenty w kwocie 200z?? miesi?cznie. Syn nie ma z czego tego zap??aci?. Dlaczego s?d zas?dza alimenty od bezrobotnych? Czy mi te?? gro??? alimenty na mojego wnuczka? Nie widz? przeszkód aby je p??aci?, ale wpierw musz? mie? z czego, a moja renta nie przekracza 1000z??.


Pytanie 161

Jestem pszczelarzem od wielu lat, mam swoje ule. Którego?? dnia na s?siedniej dzia??ce dosz??o do uk?szenia innej osoby przez jaki?? owad. Przypisano to mojej pszczole. Ale ju?? w za??wiadczeniu z Pogotowia mowa o osie.
Mia??em spraw? w s?dzie za to. S?d mnie skaza?? za wykroczenie z art. 77 k.w. Jestem tym bardzo poirytowany, bo nie mo??e by? tak, ??e jak kogo?? ugryzie jakis owad to ja zawsze b?d? mia?? spraw? w s?dzie. Moja apelacja te?? zosta??a oddalona. Wszystko mia??o miejsce wiele lat temu. Czy co?? jeszcze mo??na w tej sprawie zrobi??


Pytanie 160

W 2000 roku dosta??em przydzia?? na mieszkanie spó??dzielcze lokatorskie. Zameldowa??em w tym mieszkaniu dziewczyn?. W 2006 roku ta dziewczyna zosta??a moj? ??on?. Teraz jestem w tracie rozwodu. Chce odzyska? mieszkanie. Co mam zrobi??


Pytanie 159

Mam rent? inwalidzk? i stwierdzon? cz???ciow? niezdolno??? do pracy. Z??o??y??am wniosek o orzeczenie niepe??nosprawno??ci. Orzeczenie jest mi potrzebne, bo chc? si? stara? o prac? w zak??adzie pracy chronionej, a ten zak??ad takiego orzeczenia wymaga. Z tym ??e boj? si?, ??e jak wydane zostanie takie orzeczenie, to b?d? na nim zapisy, które spowoduj?, ??e nie przyjm? mnie do tej pracy. Nie wiem czy wniosek o orzeczenie niepe??nosprawno??ci podtrzymywa?, czy nie.


Pytanie 158

Mój syn jest bezrobotny, a mimo to s?d zas?dzi?? od niego alimenty. On nie ma z czego p??aci?. Raz dawa??em mu ju?? pieni?dze na alimenty, ale nie jestem w stanie da? raz jeszcze, bo te?? nie mam z czego. Czy syn mo??e si? stara? o obni??enie alimentów? Jakie s? konsekwencje niep??acenia alimentów? Je??eli syn ma mieszkanie, to czy komornik mo??e je sprzeda? i co wtedy si? stanie z synem?


Pytanie 157

Rozszed??em si? z dziewczyn?. Kiedy byli??my jeszcze razem, ona kupi??a na kredyt drzwi dla swojego wujka i zap??aci??a moj? kart? kredytow?. Jak si? rozstawali??my to ona podpisa??a mi taki dokument, ??e sp??aci mi ten kredyt na te drzwi w ratach po 200z?? miesi?cznie. Potem wzi???a mi z portfela drugi raz kart? kredytow? i wyj???a z niej pieni?dze z banku, co ja zauwa??y??em potem gdy przegl?da??em wyci?g. Czy mog? jako?? odzyska? te pieni?dze?


Pytanie 156

Kiedy mia??em prac?, mia??em te?? zdolno??? kredytow?. Wzi???em kredyty, a nast?pnie straci??em prac?.  Teraz banki chc? abym nadal sp??aca?? kredyt w pe??nym wymiarze. To jest zupe??nie niemo??liwe. Mam sezonow? prac?, a d??ugów do sp??acenia 33 tys. z??. Co mi mo??e zrobi? komornik? Czy komornik mo??e wej??? na konto mojej ??ony?


Pytanie 155

Zmar?? mój brat. On zostawi?? testament i powo??a?? mnie do ca??ego spadku. Chcia??bym doko??czy? formalno??ci zwi?zane z dziedziczeniem. W zwi?zku z tym mam szereg pyta??. Gdzie mam z??o??y? dokumenty w sprawie spadku? Czy mog? mieszka? w jego mieszkaniu zanim otrzymam papiery z s?du? Jak p?aci? za czynsz w tym czasie? Co z rachunkami za gaz i pr?d? Czy mog? teraz ubezpieczy? mieszkanie?


Pytanie 154

Zawi??o??? w tej sprawie polega na tym, ??e kamienica by??a niegdy?? w??asno??ci? Skarbu Pa??stwa, ale zosta??a w 1993 roku oddana w wieczyste u??ytkowanie przedsi?biorcy, który nast?pnie zbankrutowa??. Budynek przeszed?? wi?c w r?ce syndyka. Ale my za??atwiamy wszelkie sprawy od zawsze w Zarz?dzie Lokali i Budynków Komunalnych - tak jakby w??a??cicielem by??a Gmina Miasto Szczecin. Nawet Gmina po 1993 roku prowadzi??a post?powania uw??aszczeniowe, ale nie doko??czy??a ich. Gmina podejmowa??a decyzje o zamianach mieszka??. W zwi?zku z tym my??my byli pewni, ??e w??a??cicielem jest gmina, dlatego pojawienie si? w ostatnim czasie syndyka nas zaskoczy??o. Wielu z nas chcia??o wykupi? lokale na preferencyjnych warunkach tak jak inni najemcy lokali komunalnych, mieli??my podstawy by s?dzi?, ??e mamy do tego prawo. Czy w zwi?zku z tym s??u??? nam jakie??roszczenia?


Pytanie 153

Jaki wp??yw na sytuacj? najemców poszczególnych lokalów ma sprzeda?? ca??ej kamienicy nowemu w??a??cicielowi? Boimy si?, ??e nabywca oka??e si? konfliktowy.


Pytanie 152

Czy to prawda, ??e syndyk masy upad??o??ci nie mo??e sprzeda? kamienicy w cz???ciach? My chcieliby??my wykupi? mieszkania, które od lat wynajmujemy od syndyka, ale on si? nie zgadza?? i twierdzi??, ??e mo??na kupi? tylko ca??? kamienic?.


Pytanie 151

Jeste??my mieszka??cami kamienicy, któr? syndyk masy upad??o??ci sprzeda?? razem z lokatorami (najemcami) nowemu w??a??cicielowi. W sprawie jest jednak bardzo wiele niejasno??ci. Kamienica by??a niegdy?? w??asno??ci? Skarbu Pa??stwa, ale zosta??a w 1993 roku oddana w wieczyste u??ytkowanie przedsi?biorcy, który nast?pnie zbankrutowa??. Budynek przeszed?? w r?ce syndyka. Czy syndyk mia?? prawo sprzeda? kamienic?? By??o zreszt? kilka przetargów, poczynaj?c od ceny wywo??awczej powy??ej kilku milionów z??otych. Syndyk raz po raz zmniejsza?? cen? wywo??awcz?, a?? w ko??cu sprzeda?? kamienic? za bezcen.


Pytanie 150

By??am ??le leczona przez jednego dentyst?. Wypad??y mi z?by na skutek uszkodzenia ko??ci szcz?ki. Posz??am do drugiego, który stwierdzi??, ??e rzeczywi??cie by?? tu b???d lekarski. Ale ten drugi lekarz nie chcia?? mi da? opinii na papierze, bo powiedzia???, ??e lekarz lekarzowi takich rzeczy nie robi. To taka solidarno??? zawodowa. Zwróci??am si? do ubezpieczyciela  przychodni, w której leczy ten pierwszy lekarz, ale nie uzyska??am jednoznacznej odpowiedzi przeciwko komu skierowa? roszczenie. Ubezpieczyciel odmawia dobrowolnej wyp??aty odszkodowania powo??uj?c si? mi?dzy innymi na brak ci?g??o??ci ubezpieczenia przychodni. Co mam robi??


Pytanie 149

Mam rent? po m???u, jest to renta wojskowa. Mam 63 lata, rent? pobieram od 16 lat. Wojsko teraz do mnie pisze, ??e wyda??o mi t? rent? w oparciu o b???dn? decyzj?. W zwi?zku z powy??szym chc? mi odebra? rent?. Co ja mam teraz robi??


Pytanie 148

Mamy mieszkanie spó??dzielcze w??asno??ciowe. Spó??dzielnia bez naszej wiedzy poda??a nas do s?du, bo mamy niewielki d??ug. My o tym nic nie wiedzieli??my, bo ??adne wezwania ani od spó??dzielni, ani od s?du do nas nie dotar??y. Dowiedzieli??my si? dopiero gdy ZUS przys??a??? mniejsz? rent?, bo cz???? zaj??? ju??  komornik. W jaki sposób mo??emy t? spraw? odkr?ci?, bo d??ug sp??acamy?


Pytanie 147

Gdy ko??czy??o mi si? ubezpieczenie auta, zadzwoni?? do mnie przedstawiciel konkurencyjnej firmy. Zaproponowa?? ofert? i zapewnia??, ??e w ramach OC b?d? mia?? ubezpieczenie przedniej szyby. Mój doradca po przeczytaniu tej umowy stwierdzi??, ??e zapisu o szybie tam nie ma. Nie podpisa??em ??adnej umowy, ani ??adnego innego dokumentu. A teraz ta firma grozi mi s?dem i domaga si? prawie 400 z??otych. Dlaczego, skoro nic nie podpisywa??em?


Pytanie 146

Moje rodze??stwo zrzek??o si? dziedziczenia po rodzicach. Podpisano w tym celu umow? w formie aktu notarialnego. Jednak dwójka z moich braci umowy nie podpisa??a.
Mam pytanie: czy jest mo??liwe testamentowe powo??anie do spadku jednego z braci oraz jednoczesne powo??anie wykonawcy testamentu celem doprowadzenia przez wykonawc? do sprzeda??y mieszkania wchodz?cego do spadku, zakupienia za uzyskan? cen? kawalerki dla brata powo??anego do dziedziczenia i sp??acenia z reszty ceny tej wierzytelno??ci któr? brat niepowo??any do dziedziczenia b?dzie mia?? z tytu??u zachowku?


Pytanie 145

Chodzi o mieszkanie. Mój ojciec jest chory. I w tej chwili mieszka u mnie. Ojciec chcia?? przepisa? na mnie swoje mieszkanie testamentem. Ale do notariusza pojecha??a z moim ojcem córka. Okaza??o si?, ??e ojciec sporz?dzi?? testament na córk?. Pó??niej ojciec zosta?? ubezw??asnowolniony, ja jestem jego opiekunem. Czy ja mog? teraz sprzeda? to mieszkanie? Brat si? chce dogada? ze mn? w sprawie spadku po ojcu.


Pytanie 144

Mój brat mieszka w moim mieszkaniu. To jest mieszkanie, które wynajmuj? od spó??dzielni. Wszystkie koszty tego mieszkania musz? regulowa? ja. Warunki s? ci???kie. Ja jestem na rencie, ??ona na rencie. Brat mieszka w swoim pokoju i nie chce p??aci? za u??ywanie mieszkania, mówi, ??e nie ma z czego, ale wypi? ma za co. Ponadto lokal niszczy, wraca pó??no w nocy, budzi dzieci, itp. Nie sta? mnie na utrzymanie brata. Tym bardziej, ??e sta?? si? konfliktowy. Mamy te?? dziecko niepe??nosprawne i jest nam ci???ko. Co mog? zrobi??


Pytanie 143

Mam mieszkanie na 13 pi?trze. Ju?? jak oddawano to mieszkanie do u??ytku to wykryto, ??e jest z??a instalacja kominowa. Poprosi??em par? lat temu o ekspertyz?. Ekspert powiedzia?? mi, i mam to na pi??mie, ??e rzeczywi??cie komin jest ??le zbudowany. Potem na wentylacji za??o??yli mi specjaln? foli?, która ma mnie chroni? przed ewentualnym zatruciem. Ale w moim mieszkaniu czu? wyziewy. Po prostu ta wentylacja jest nadal z??a. Niedawno poprosi??em o now? ekspertyz?. Fachowiec powiedzia?? jednak, ??e teraz to jest ju?? wszystko w porz?dku. Co mam robi?? Boj? si?, ??e si? otruj?, bo w tej chwili mam dwie sprzeczne ekspertyzy.


Pytanie 142

Jestem wdow?. Mam problem mieszkaniowy. Wi?kszo??? dzieci zrzek??o si? u notariusza roszcze?? do mieszkania, które odziedziczy??am po m???u. Ale jeden mój syn, który nie zrzek?? si? praw do tego mieszkania, wysnuwa przeró??ne ???dania. Czy ma do tego prawo? Nadmieniam, ??e lokal przed ??mierci? m???a by?? nasz wspólny.


Pytanie 141

Dwadzie??cia lat temu wnios??am wk??ad na mieszkanie. To znaczy cz???? pieni?dzy wp??aca??am na ksi???eczk? oszcz?dno??ciow?, a cz???? bezpo??rednio do spó??dzielni. Mieszkania jednak nie dosta??am, cho? wp??aci??am sporo, bo musia??am czeka? w kolejce. Pó??niej jednak, na pocz?tku lat 90-tych, spó??dzielnia odda??a ten wk??ad do PKO (na ksi???eczk?). Ja nadal jestem cz??onkiem spó??dzielni. Uwa??am, ??e nale??y mi si? co najmniej mieszkanie lokatorskie, ale nie sta? mnie, aby co?? jeszcze p??aci?. Jakie mam szanse?


Pytanie 140

Zosta??am potr?cona przez samochód. Kierowca ruszy?? i zahaczy?? mnie zderzakiem. Przez to upad??am i z??ama??am biodro. Z opinii lekarskiej wynika, ??e mam utrat? 18 procent zdrowia. Ubezpieczyciel wyp??aci?? mi odszkodowanie, ale podejrzewam, ??e zbyt niskie. Uwa??am, ??e nale??? mi si? pieni?dze od sprawcy, ale nie wiem kto nim jest, bo samochód odjecha?? natychmiast po zdarzeniu z miejsca wypadku. W jaki sposób mog? dochodzi? swoich roszcze???


Pytanie 139

Zlecia??am biuru nieruchomo??ci pomoc w kupnie mieszkania. Zaci?gn???am na nie kredyt w gotówce. Sprawa mia??a by? zamkni?ta w ci?gu kilku miesi?cy. Ustalili??my nawet jaki lokal mia??am kupi?. Osobom wskazanym przez po??rednika da??am umówione pieni?dze. Dok??adnie si? nie orientuj?, ale bodaj??e mieszkanie które mia??am zakupi? wymaga??o przekszta??cenia na odr?bn? w??asno??? i jeszcze w tym wszystkim po??rednik mia?? doprowadzi? do jakich?? zamian. Od pó??tora roku nie mam ani pieni?dzy, ani mieszkania. Po??rednik ci?gle mnie zwodzi, ??e za??atwi mieszkanie. Co mam robi??


Pytanie 138

Jestem jednym z trzech spadkobierców. Dwaj pozostali ju?? nie ??yj?. Chodzi tu o moj? matk? i brata. Ja napisa??em do S?du wniosek, ??eby potwierdzi??, ??e jestem jedynym spadkobierc? po ojcu, a s?d uzna??, ??e do grona spadkobierców zaliczam si? ja oraz zmarli. Nadal wi?c nie mog? w pe??ni dochodzi? swoich praw do spadku. Dlaczego? Co powinienem zrobi?? Brat nie mia?? dzieci, ??ony ani nie pozostawi?? testamentu.


Pytanie 137

Mam spraw? rozwodow?. Dosta??am pozew, ale nie chc? si? na wszystko zgodzi?. Zgadzam si? na alimenty dla dziecka, wspóln? w??adz? rodzicielsk?, ale nie zgadzam si? na to, aby m??? mi zostawi?? mieszkanie w zamian za sp??at?. Bo nie mam z czego go sp??aca?. Zreszt? jest to spó??dzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przys??uguje tylko mnie.


Pytanie 136

Wydzier??awiali??my od Agencji Nieruchomo??ci Skarbu Pa??stwa ziemi?. Nie zap??acili??my dzier??awy, bo by??a susza i nie mieli??my z czego. Z??o??yli??my w agencji pismo, ??e prosimy o odroczenie, bo nie mamy pieni?dzy. Zaraz potem dostali??my z s?du nakaz zap??aty. W mi?dzyczasie agencja roz??o??y??a nam na raty zad??u??enie. My to sp??acili??my. Dlaczego musimy teraz p??aci? s?dowi jakie?? koszty?


Pytanie 135

Kupi??em lamp? do na??wietle?? leczniczych za ponad 6 tysi?cy z??otych. Okaza??o si?, ??e ta lampa nie b?dzie mi potrzebna. A ja musz? p??aci? raty, bo wzi???em kredyt na sp??at? tej lampy. Czy sprzedawca musi t? lamp? ode mnie odebra? i odda? pieni?dze? Dla mnie i dla ??ony ponad 200z?? sp??at kredytu to sporo. Co mog? zrobi??


Pytanie 134

Chodzi mi o okresy przedawnienia za ??apówki. Jakie s? teraz okresy? Czyn pope??niono w 2001 roku. Chodzi o osob?, która ??apówk? daje.


Pytanie 133

Mam od prokuratora postanowienie, w którym zarzuca mi si?, ??e jako w??a??cicielka mieszkania wy??udza??am po??wiadczenie zameldowania osób z zagranicy. A ja te osoby zameldowa??am, bo chcia??am im pomóc, w ko??cu to mój lokal i wcale nie jest wykazane, ??e te osoby nie przebywa??y u mnie w mieszkaniu.


Pytanie 132

Wykupi??em mieszkanie spó??dzielcze na odr?bn? w??asno???. Mam akt notarialny, ale nie ma w nim mowy o piwnicy, cho? korzystam z niej od lat. Chcia??bym, aby piwnica te?? by??a zaznaczona w akcie notarialnym. Czy jest to mo??liwe?


Pytanie 131

My jeste??my ze wspólnoty mieszkaniowej. Chodzi o to, ??e podj?li??my uchwa??? w sprawie adaptacji strychów. Dzi?ki niej mo??liwy jest wykup strychu po dokonanej adaptacji. W uchwale upowa??nili??my zarz?dc? do sprzeda??y strychów (zaadaptowanych lokali), okre??laj?c minimaln? cen? metra kwadratowego. Nasz zarz?dca zauwa??y?? jednak, ??e b?dziemy musieli zap??aci? 19% podatku. W tej sytuacji sprzedano strych za cen? minimaln? powi?kszon? o 19%. Ale pó??niej okaza??o si?, ??e my jako wspólnota nie musimy p??aci? tego podatku. To wychodzi na to, ??e wzi?li??my za du??o pieni?dzy? Czy mamy te 19 % odda?, czy nie?


Pytanie 130

Mam problem z obowi?zkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli tzw. OC na samochód. Kupi??am samochód i troch? si? zagapi??am bo z??o??y??am wypowiedzenie starej umowy ubezpieczenia po up??ywie 30 dni. A w mi?dzyczasie zawar??am now? umow? w innym zak??adzie ubezpiecze??. Czy co?? mog? zrobi?, aby nie p??aci? dwóch sk???adek za dwie równoleg??e umowy ubezpieczenia? Przecie?? obowi?zkowe jest tylko jedno ubezpieczenie, a nie dwa.


Pytanie 129

Dzier??awi? od gminy teren, na którym mam blaszany kiosk. Poddzier??awi??am go pewnemu ma????e??stwu. Umówili??my si?, ??e co miesi?c b?d? mi p??aci? pewn? kwot?. Teraz okazuje si?, ze zap??acili tylko za miesi?c, bo nie maj? pieni?dzy na kolejne. Co ja mog? w takiej sytuacji robi?? Czy musz? p??aci? podatek dochodowy? A co z czynszem, który ja mam p??aci? gminie, ale nie mam z czego? No i co z podatkiem od nieruchomo??ci?


Pytanie 128

Staram si? o rent? w ZUS z powodu z??ego stanu zdrowia. Ju?? raz mi odmówiono. Teraz próbuj? jeszcze raz. Po negatywnej decyzji lekarza orzecznika, a nast?pnie negatywnej decyzji komisji lekarskiej sprawa trafi??a do s?du. Z opinii bieg??ych s?dowych równie?? wynika, ??e mog? pracowa?. Ale, gdy kiedy?? by??am u lekarza, to stwierdzono u mnie rzadk? chorob? ko??ci, która uniemo??liwia prac?. S?k w tym, ??e te objawy nie s? sta??e i nie zawsze mo??na je wychwyci?.


Pytanie 127

Ja w sprawie Tele2. Nie mam nic wspólnego z ta firm?. A teraz komornik wszed?? mi na emerytur?. Co mam robi??


Pytanie 126

Mam dzia??k?, która okaza??a si? by? dzia??k? na dziko. Teren nale??y do Miasta Szczecin. Chcieliby??my uregulowa? stan prawny, to znaczy podpisa? odpowiednie umowy z w??a??cicielem. Mam pytanie – czy za lata u??ywania tych dzia??ek w przesz??o??ci w??a??ciciel gruntu ma prawo ???da? od nas nale??no??ci?


Pytanie 125

Mieszkam we wspólnym mieszkaniu wynajmowanym od ZBiLK. W 2002 roku mój wspó??lokator w s?dzie zawar?? ze mn? ugod? dotycz?c? sposobu, w jaki b?dziemy korzysta? ze wspólnie wynajmowanego lokalu. Otó?? ja odda??am cz???? kuchni, a on sobie z tej cz???ci zrobi?? ??azienk?. Ja chcia??am po pewnym czasie zamieni? mieszkanie na mniejsze. ZBILK stwierdzi??, ??e przedtem niezb?dny b?dzie aneks do umowy, w której powinno by? napisane, ??e w tym podwójnym mieszkaniu s? ju?? osobne ??azienki i kuchnie. Posz??am do ZBiLK-u po ten aneks, ale oni, chocia?? mam ugod? s?dow?, nie chc? mi w aneksie napisa?, ??e mam t? osobn? ??azienk? i w ko??cu nie chc? mi wynaj?? innego mieszkania.


Pytanie 124

Mam problem ze wspólnot? mieszkaniow?. Jestem samotna i nie p??ac? funduszu remontowego, bo wol? p??aci? za rzeczywi??cie wykonane remonty. Wspólnota poda??a mnie do s?du, ??e nie p??ac? na ten fundusz remontowy. W mi?dzyczasie zako??czy?? si? remont w?z??a ciep??owniczego i ja za to zap??aci??am. W tej sytuacji wspólnota wycofa??a powództwo z s?du. Czy sprawa zostanie na tym zako??czona? Mówi si?, ??e b?d? i tak musia??a zap??aci? 26 z?? za koszty s?dowe. Dlaczego? Natomiast zupe??nie nie rozumiem, dlaczego kilka dni temu podj?to uchwa??? o udzieleniu pe??nomocnictwa radcy prawnemu do ponownego dochodzenia ode mnie przed s?dem wp??at na fundusz remontowy. Czy mog? zaskar??y? tak? uchwa??? wspólnoty?


Pytanie 123

Ojciec za ??ycia wzi??? po??yczk?. ??yrant musia?? sp??aci? to, czego ojciec nie zd???y??. Teraz ten ??yrant chce, aby??my my mu pieni?dze oddali. Czy mamy mu odda?? Spadek przyj?li??my z dobrodziejstwem inwentarza.


Pytanie 122

Ojciec mi zmar??. Mia??am z OFE po ojcu pieni?dze, ale Urz?d Skarbowy zabra?? mi podatek. Czy mia?? do tego prawo?


Pytanie 121

Mia??am spraw? o podwy??k? alimentów, to znaczy tych ??wiadcze??, które S?d zas?dzi?? mi od by??ego m???a. Rozwód nast?pi?? bowiem z jego winy. Sprawa zacz???a si? dwa lata temu. S?d w ko??cu przyzna?? mi 600 z??. Ale komornik w trakcie procesu p??aci?? mi 800 z??. W tej chwili komornik chce z powrotem zwrotu pieni?dzy - tych 200 z?? miesi?cznie, bo skoro zabiera?? wi?cej ni?? powinien, to powsta??a nadp??ata. Z czego ja mam ??y?? Bo teraz komornik zabiera mi wszystko, ca??e alimenty, na poczet tej nadp??aty.


Pytanie 120

Dosta??em pismo z banku. Bank udzieli?? kredytu ojcu, który umar?? w 2005 roku. Bank mówi, aby??my my zrobili post?powanie spadkowe i przed??o??yli bankowi, kto jest spadkobierc?. Co mam robi??


Pytanie 119

 Wnuczka zasz??a w ci?????. Ojca dziecka nie znam, wiem tylko, ??e nie p??aci alimentów. Dosta??am wezwanie na przes??uchanie na Policj?. Przecie?? ja nic na ten temat nie wiem. Jak ja mam si? zachowa??


Pytanie 118

S?d wyda?? wyrok, który okaza?? si? z czasem niekorzystny. To znaczy my nie wiedzieli??my, ??e b?dzie on mia?? dla nas z??e konsekwencje. Czy mog? wnie??? apelacj? i czy przy apelacji musz? co?? zap??aci?? By??am w s?dzie, ale s?dzia, który wyda?? wyrok, mnie zignorowa??. Czy on mo??e tak si? zachowa?? Dopiero przewodnicz?ca wydzia??u powiedzia??a, ??e musz? z??o??y? wniosek o przywrócenie terminu.


Pytanie 117

By??am chora i by??am leczona w przychodni. Niestety chyba dosz??o do b???du w sztuce lekarskiej. Mam teraz uszczerbek na zdrowiu. Lekarz, który mnie leczy??, powiedzia??, abym posz??a do innego lekarza i wzi???a rachunek za leczenie, a on mi zwróci wydane na leczenie pieni?dze. Gdy tak zrobi??am i okaza??o si?, ??e leczenie nie by??o tanie, lekarz odmówi?? mi zap??acenia tego rachunku. Co mam teraz zrobi?? Ile mam czasu na dochodzenie swoich roszcze???


Pytanie 116

Zmar??a mi te??ciowa. Mieszkali??my w trzypokojowym mieszkaniu o metra??u oko??o 70m2. W jednym ja, w drugim te??ciowa, a w trzecim syn. To jest mieszkanie komunalne. Czy jest mo??liwe, aby ten trzeci pokój po te??ciowej nam przypisa??? Ten trzeci pokój jest wolny, w tej chwili jest zaplombowany. Mój syn jest niepe??nosprawny, chcieliby??my albo otrzyma?? ten pokój, albo otrzyma?? inne mieszkanie blisko parku i na pierwszym pi?trze.


Pytanie 115

Czy jest zgodne z prawem wyeksmitowanie osoby niepe??nosprawnej? Jako lokal socjalny wskazano nam ruder? w oficynie. Tam s? schody. Tam nie ma ??azienki, nie ma w kuchni wywietrzników. Nie ma rur, nie ma nic, aby np. zainstalowa? prysznic. Jak my mamy mieszka??


Pytanie 114

Przeprowadzi??am remont. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zakwestionowa??? ten remont i powiedzia??, ??e to jest przebudowa i rozbudowa bez pozwolenia na budow? i bez projektu. A ja w tym remoncie tylko zrobi??am regipsy i kafelki. Teraz kazali mi rozebra? ca??y obiekt budowlany. Co mam robi??


Pytanie 113

Po rozwodzie S?d wyda?? postanowienie o podziale maj?tku ma????e??skiego. S?d da?? mojej by??ej ma????once mieszkanie, a mi zas?dzi?? od niej pieni?dze wraz z odsetkami. Moja by??a ??ona winna mi jest kilkadziesi?t tysi?cy z??otych. No i nie p??aci. Nie mam mieszkania, jestem bezdomny i nie mam pieni?dzy. Czy to nie skandal? Jak mam wyegzekwowa? pieni?dze, skoro komornik co drugi miesi?c przekazuje mi ledwie 200z??? Dlaczego S?d nie przyzna?? nam po jednym pokoju w naszym mieszkaniu, tylko wszystko przyzna?? ??onie?


Pytanie 112

Z??o??y??am do komornika wniosek o egzekucj? alimentów na moje dziecko. Prowadzona ju?? d??u??szy czas egzekucja komornicza jest bezskuteczna, mimo ??e informuj? komornika o dok??adnym miejscu pracy d??u??nika.Czy mog? w takiej sytuacji zmieni? komornika?


Pytanie 111

Prosz? mi podpowiedzie?, co mog? zrobi? w sprawie alimentów na moje dziecko. Pono? przekroczy??am limit swojej pensji o 10 z?? i z tego powodu nie mog? si? ubiega? o wyp??at? z Funduszu Alimentacyjnego. Moje dziecko od 5 lat nie ma op??aconych alimentów. Bezskuteczna jest egzekucja komornicza, mimo ??e informuj? komornika o dok??adnym miejscu pracy d??u??nika. Komornik powiedzia?? mi, ??e po trzech latach to ju?? si? nic nie nale??y. Czy mog? co?? z tym zrobi?? Ojciec pracuje, ma dochody, ??mieje si?, ??e nikt mu nic nie mo??e zrobi?.


Pytanie 110

Moja mama dosta??a administracyjny tytu?? egzekucyjny, w którym Powiatowy Urz?d Pracy orzek?? o konieczno??ci zwrotu niewielkiej kwoty pieni???nej. Ale ona wp??aci??a t? kwot? ju?? wcze??niej do PUP-u, zaraz po tym, jak by??a listownie wezwana. Powiatowy Urz?d Pracy najpewniej nie znalaz?? dokumentów potwierdzaj?cych wp??acenie tych pieni?dzy i wystawi?? tytu?? egzekucyjny. Czyli kazali jeszcze raz zap??aci?. Czy moja mama mo??e si? jeszcze gdzie?? odwo??a??


Pytanie 109

Zmar?? ojciec mojej wnuczki. Sporz?dzi?? testament i do spadku powo??a?? tylko swoj? matk?. Swoj? córk?, czyli moj? wnuczk?, wydziedziczy??. Czy mo??na podwa??y? testament, bo podejrzewam, ze testament zosta?? sfa??szowany? Czy móg?? wydziedziczy? moj? wnuczk?? Czy jej si? co?? nale??y po ojcu, je??eli testament oka??e si? skuteczny?


Pytanie 108

Mój ojciec pracowa?? w kopalni. Pracownicy tej kopalni maj? prawo do akcji. Ale kopalnia odpowiada, ??e akcje dostaniemy dopiero po prywatyzowaniu zak??adu. Przez ten czas nie dostajemy dywidendy. Czy s??usznie?


Pytanie 107

Sprawa dotyczy rozg?szczenia. Wynajmuj? pokoje w mieszkaniu komunalnym. Ostatnio zmar??a s?siadka i teraz staram si? o pokój po tej s?siadce w tym samym mieszkaniu. Ale dosta??am odmow? od ZBILK-u. W tej odmowie jest napisane, ??e nie mog? si? stara? o powi?kszenie mieszkania, bo ju?? korzystam z dodatku mieszkaniowego. Co prawda dosta??am propozycj? samodzielnego mieszkania, ale to lokal du??o mniejszy. A nas w tym mieszkaniu teraz mieszka 9 osób.


Pytanie 106

Dosta??em wyrok eksmisyjny w 2006 roku. S?d orzek?? o moim uprawnieniu do lokalu socjalnego. Nast?pnie przebywa??em w zak??adzie karnym. ZBILK zaproponowa?? zawarcie umowy najmu takiego lokalu, ale propozycj? przes??a?? na adres, pod którym nie przebywa??em (gdy?? by??em osadzony w ZK). Przez to nie mog??em lokalu socjalnego odebra?. Wyja??nia??em to w ZBILK, dosta??em now? propozycj? (pismo z inn? dat?), ale pomimo tego umowy najmu nie mog??em zawrze?, bo lokal by?? ju?? zaj?ty. Teraz nie mam gdzie mieszka?. Co mam robi??


Pytanie 105

Dosta??am lokal socjalny. Ale ZBILK napisa??, ??e wraz ze mn? w tym lokalu ma mieszka? tak??e trzecia osoba, która jest mi zupe??nie obca. Mam wyrok eksmisyjny, w którym napisano, ??e lokal socjalny nale??y si? tylko mi i mojej córce. Co mam robi?? Czy podpisa? umow?, z której wynika zgoda na to, aby osoba trzecia wywodzi??a ode mnie swoje prawa do lokalu socjalnego? Ta osoba jest niepe??nosprawna i wymaga opieki, a ja nie mog? jej pomaga?. Z kolei jej rodzina, która pewnie zapragnie z ni? pomieszkiwa?, to alkoholicy. Boj? si? tej przeprowadzki, bo to jest jak z deszczu pod rynn?.


Pytanie 104

To by??o oko??o 10 lat temu. Zmarli moi dziadkowie. Oni byli rolnikami. Mój ojciec ma jeszcze czwórk? rodze??stwa. Czwórka rodze??stwa mojego ojca zosta??a na wsi. Wi?c ziemia, która nale??a??a do moich dziadków, przypad??a im, bo ze wzgl?dów prawnych mój ojciec, jako mieszkaniec miasta, nie móg?? otrzyma? ziemi. Ale on przez ca??y czas bardzo swoim rodzicom - i pó??niej swojemu rodze??stwu - na tym gospodarstwie pomaga??. Mamy ju?? postanowienie s?dowe o spadku. I tam jest napisane, ??e spadek jest dzielony na wszystkie dzieci, ale ziemi? otrzymuj? tylko ci, którzy zostali na wsi. Czyli wszyscy poza moim ojcem. Przez te dziesi?? lat mój ojciec nie otrzyma?? rekompensaty za t? ziemi? od swojego rodze??stwa. Czy w tej chwili mo??e jeszcze si? o swój spadek ubiega? i jak to zrobi??


Pytanie 103

Moja mama bez umiaru zaci?ga kredyty. Pojedynczo nie s? to du??e kwoty, ale ???cznie stanowi? spor? kwot?. Obawiam si?, ze b?dzie zaci?ga??a je dalej. Jak temu przeciwdzia??a?? Jak zabezpieczy? si? przed spadkiem, w sk??ad którego wchodz? tylko d??ugi?


Pytanie 102

Zmar?? mi m???. M??? dosta?? z zak??adu pracy akcje. Obecnie s? one zdeponowane w banku. Co zrobi?, aby bank nam je wyda???


Pytanie 101

Jestem inwalid?. Mam III grup? inwalidzk?, czyli jestem inwalid? w umiarkowanym stopniu. A ZUS twierdzi, ??e nie nale??y mi si? wy??sza renta. Ja dostaj? bardzo nisk? rent?. Chcia??bym mie? wy??sz? rent?.


Pytanie 100

Wczoraj otrzyma??em wezwanie do s?du. Musz? na nie odpowiedzie? w ci?gu 7 dni. Tylko nie wiem, jak. ZBiLK chce mnie eksmitowa? z mojego mieszkania. Najemc? lokalu by?? co prawda kto?? inny i tamta umowa wygas??a, ale ja po pierwsze jestem w tym lokalu zameldowany, po drugie mam ksi???eczk? mieszkaniow? od ZBilLK-u na swoje nazwisko, a sam ZBiLK pobiera mi z konta op??aty za mieszkanie. Czy mog? mnie wyrzuci??


Pytanie 99

Mam czworo rodze??stwa. Rodzice przekazali darowizn? dwóm braciom dwie ró??ne nieruchomo??ci. Potem siostrze kupili ziemi?. Ja jedyny zosta??em pomini?ty. Rodzicom pozosta?? jeszcze kawa??ek gruntu, ale nie zdecydowali si? na oddanie go ??adnemu dziecku. W takiej sytuacji zmar?? mój ojciec. Nie zostawi?? testamentu, rozumiem, ??e po jego ??mierci dziedziczy nasza mama i my. Siostra i mama chc? si? zrzec swojej cz???ci, abym to ja móg?? przej?? grunt. By??oby wtedy sprawiedliwie. Ale bracia, który wcze??niej dostali darowizn?, te?? roszcz? sobie prawo do spadku i chc? jeszcze wi?cej. Czy jest szansa, abym nie by?? pokrzywdzony? Czy mo??na te sprawy za??atwi? u notariusza?


Pytanie 98

S?d skaza?? mnie na grzywn?. Po rozprawie komornik zabra?? pieni?dze z mojej emerytury. No ale ja chcia??em sam zap??aci?? t? grzywn?, dlaczego nikt mnie nie wezwa???


Pytanie 97

Porusza??em si? skuterem, nie przypuszcza??em, ??e mam alkohol we krwi. W konsekwencji tego czynu prokurator nakaza?? ZUS-owi p??aci? po 100z?? miesi?cznie z mojej emerytury na poczet grzywny. I rzeczywi??cie moja emerytura pomniejszy??a si? miesi?cznie o 100z??. Ale dlaczego po rozprawie komornik zabra?? mi du??o wi?cej?


Pytanie 96

Mam w??asno??ciowe spó??dzielcze prawo do lokalu. Czy mog? bez zgody wspó??ma????onka przepisa? swoj? cz???? na córk?? To mieszkanie mamy na wspó??w??asno???, a nie na wspólno??? maj?tkow? ma????e??sk?.


Pytanie 95

Niedawno zmar?? mój ojciec, który mia?? podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie. Ja jestem córk? z pierwszego ma????e??stwa. Ojciec na sta??e mieszka?? w Niemczech, chocia?? zmar?? w Szczecinie. Nie mam kontaktu z pozosta??ymi spadkobiercami. Ojciec najprawdopodobniej nie sporz?dzi?? testamentu. Co mam zrobi?, aby wzi?? udzia?? w post?powaniu spadkowym? W jakim kraju odb?dzie si? post?powanie s?dowe i wedle jakich przepisów?


Pytanie 94

Mam spó??dzielcze mieszkanie lokatorskie. Wk??ad na mieszkanie dosta??am od rodziny jeszcze przed ??lubem. Potem mieszkanie zamieni??am z te??ciow? by??ego m???a. To znaczy ona wzi???a moje mieszkanie, a ja jej, za zgod? spó??dzielni, gdy?? obie mia??y??my mieszkania lokatorskie. Teraz mój m??? ro??ci sobie prawo do tego mieszkania. Czy ma prawo?


Pytanie 93

W mojej wspólnocie dzia??a licencjonowany zarz?dca, który pobiera op??aty za swoje us??ugi. Jednocze??nie wspólnota ma te?? zarz?d wy??oniony spo??ród mieszka??ców. Kto jest wa??niejszy? Kto komu podlega? Kto ma reprezentowa? wspólnot??


Pytanie 92

Boj? si?. Boj? si? komorników. Wynajmowa??am lokal i teraz jestem d??u??niczk? z tytu??u nieop??aconego czynszu. Komornik nie daje mi ??y?. Z??o??y??am wniosek o wstrzymanie egzekucji. A komornik nadal dzia??a. Dlaczego?


Pytanie 91

Chodzi o podzia?? maj?tku. Moja by??a ??ona pragnie ugody zawartej przed s?dem. Sama j? nawet spisa??a.. Nie wiem czy mi si? op??aca zawrze? tak? ugod?. Obecnie jeste??my wspó??uprawnionymi w lokatorskim prawie do lokalu mieszkalnego. Zgodnie z ugod? s?dow? lokal ma by? jej, a ja otrzymam sp??at? w ratach. Tyle, ??e to mi nie wystarczy nawet na zakup kawalerki.


Pytanie 90

Moja mama ma 85 lat. Moja mama mieszka??a w mieszkaniu, które powsta??o z du??ego mieszkania. Wcze??niej by??o to czteropokojowe mieszkanie, które gmina podzieli??a na dwa mieszkania. Tak powsta??o jednopokojowe mieszkanie i trzypokojowe mieszkanie. Oba mieszkania z osobn? kuchni? i ??azienk?, nawet z osobnymi przedpokojami, tylko z tym samym wej??ciem. Mniejsze mieszkanie wynajmowa??a mama od gminy. Nawet dwie ksi???eczki za mieszkanie by??y, jedna dla mamy, druga dla tamtych najemców. Ja zajmowa??am si? mam? i okaza??o si?, ??e cho? mama przez ca??y czas regularnie i sumiennie p??aci??a za mieszkanie, to ta rodzina, która mieszka??a w mieszkaniu obok – nie. Teraz moj? mam? obci???ono sp??atami za mieszkanie s?siadów. Spraw? prowadzi?? adwokat przydzielony z urz?du.


Pytanie 89

Jestem m???atk?, ale w??a??ciwie nie jeste??my razem z m???em. Chcia??abym uregulowa? sprawy finansowe, bo si? boj?, ??e m??? np. narobi d??ugów. Czy co?? mog? zrobi?, aby czu? si? spokojnie? Mamy wspólne mieszkanie.


Pytanie 88

Kupi??em dom, ale nie uda??o mi si? sp??aci? kredytu. W zwi?zku z tym na licytacji komorniczej kto?? inny kupi?? mój dom. Ten nowy w??a??ciciel chce mnie teraz wyrzuci?. Ale nie mam gdzie i???. Moje pytanie: „Co to znaczy wprowadzenie przez komornika”?


Pytanie 87

W naszej sprawie chodzi o przebudow? poddasza, która zosta??a ju?? uko??czona. Podobne przebudowy mia??y miejsce równolegle z nasz?. Wpierw wspólnota podj???a notarialn? uchwa??? o przeznaczeniu strychu na lokale mieszkalne, potem zabudowali??my strych, w ko??cu otrzymali??my po??wiadczenie o odr?bno??ci lokalu. Zarz?dca wspólnoty nie chce jednak zawrze? umowy przenosz?cej w??asno??? nowowybudowanego i nowowyodr?bnionego lokalu na nas. Jest to o tyle dziwne, ??e w zamian za to my wykonali??my wszystkie umówione obowi?zki wobec wspólnoty, tj. wyremontowali klatk? schodow?. Ponadto z innymi osobami, które równie?? wybudowa??y odr?bne lokale na strychu, umow? ju?? podpisa??. Co mamy zrobi??


Pytanie 86

Moja mama zmar??a. Mój syn mieszka?? u niej, z konkubin? i dwójk? dzieci. Mieszkanie nale??y do gminy i by??o wynajmowane mojej mamie. Chcia??abym, aby syn przej??? to mieszkanie po swojej babci.


Pytanie 85

Moja mama jest schizofreniczk?. Ma lepsze i gorsze dni. Wiem, ??e chce swój ca??y maj?tek przekaza? dla mnie po swojej ??mierci. Ale moje rodze??stwo na to si? nie godzi. Mama leczy si? psychiatryczne. W jaki sposób mama ma dokona? o??wiadczenia woli? Notariusze odmawiaj? mi pomocy. Boj? si?, ??e b?d? ci?gani po s?dach, gdy rodze??stwo b?dzie chcia??o podwa??y? spadek.


Pytanie 84

Mia??em taki przypadek. Jaki?? kierowca zaparkowa?? na moim miejscu parkingowym. Poprosi??em o pomoc Stra?? Miejsk?. Powiedziano mi, ??e niestety nic si? nie da zrobi?, gdy?? sprawa dotyczy placu pomi?dzy domami, a to teren spó??dzielni, czyli nie jest to droga publiczna, a zatem Stra?? Miejska nie mo??e tu interweniowa?. Jakie?? by??o moje zdziwienie, gdy nast?pnego dnia w tym samym miejscu ta sama Stra?? Miejska ukara??a mnie mandatem za picie piwka. Czy rzeczywi??cie Stra?? Miejska nie mo??e pomóc, gdy jest taka potrzeba, ale mo??e za to uprzykrza? cz??owiekowi ??ycie wbrew temu, co sama deklaruje?


Pytanie 83

Po ??mierci mojej konkubiny nasze wspólne dzieci zosta??y pó??sierotami. To s? na pewno moje dzieci, nosz? moje nazwisko. Kiedy zosta??em sam, potrzebowa??em pomocy przy opiece nad nimi i na czas gdy nie mog??em zaj?? si? dzie?mi, pod opiek? zabrali je dziadkowie (rodzice mojej zmar??ej konkubiny). Niestety, nie chc? mi ich teraz odda?. Czy maj? prawo zabra? mi moje dzieci? Nigdy nie by??o post?powania w stosunku do nas, to znaczy do rodziców, z zarzutami co do nieprawid??owo??ci wychowawczych. Obecnie wyst?pi??em do s?du o nakazanie wydania dzieci, ale tam si? wci??? nic nie dzieje. Dzieci na pewno cierpi? i, co gorsze, pewnie s? „nastawiane” przeciwko mnie. Co mog? jeszcze zrobi??


Pytanie 82

Mam czwórk? rodze??stwa. Dwóch braci mieszka za granic?. Ja mieszkam w domu, który matka mi podarowa??a jaki?? czas temu. Ja op??acam wszystko, co jest zwi?zane z tym domem: media, u??ytkowanie wieczyste, podatek od gruntu itp. Komu i co b?dzie si? nale??a??o, gdy moja matka umrze? Moi bracia, którzy mieszkaj? za granic? raczej nie b?d? chcieli niczego, ale boj? si?, ??e ten który mieszka w Polsce nie odpu??ci. Czy mo??e mi zabra? dom wbrew woli matki?


Pytanie 81

Prowadzi??am dzia??alno??? gospodarcz?. Pomaga?? mi syn. Kupowa?? w hurtowni towar i dostarcza?? do sklepu. Okaza??o si?, ??e narobi?? d??ugów. Hurtownik odda?? spraw? do s?du. Nie poinformowa?? mnie jednak o tych d??ugach, a mój syn nie mia?? ??adnego formalnego pe??nomocnictwa ode mnie do prowadzenia biznesu. Dlatego teraz komornik ??ciga mnie. D??ug wynosi oko??o dwudziestu tysi?cy z??otych. Wierzyciel chce mi zlicytowa? dom. A to jedyna rzecz, jak? mam. Czy wolno mu?


Pytanie 80

Moja siostra przekaza??a m???owi ca??y swój maj?tek. My jako jej rodze??stwo nie chcieli??my zg??asza? ??adnych roszcze?? do tego maj?tku w trakcie post?powania spadkowego. Chodzi??o tu g??ównie o mieszkanie. Mój szwagier o??eni?? si? jednak ponownie i niedawno zmar??. W mieszkaniu, które odziedziczy?? po mojej siostrze, mieszka teraz jego druga ??ona. Nie za bardzo nam si? to podoba. Czy istnieje mo??liwo???, aby??my mieli jeszcze prawa do maj?tku siostry?


Pytanie 79

Odda??am spraw? do s?du, pozew z??o??ono na biurze podawczym w po??owie kwietnia (obecnie jest 9 czerwca). Od tego czasu nic si? nie dzieje. Dlaczego jeszcze nie dosta??am wezwania do s?du?


Pytanie 78

Razem z rodze??stwem dziedziczymy po matce. Musimy podzieli? jako?? jej maj?tek, ale nie to stanowi problem. Czy ja mog? to, co odziedziczy??em, przekaza? ??onie? Chcia??bym wiedzie?, czy je??li ja umr?, zanim zostanie prawnie wyja??niona sytuacja z rodze??stwem, to udzia?? przepadnie?


Pytanie 77

W 2008r. razem z dwojgiem rodze??stwa naby??em s?downie spadek po rodzicach. Mam pytanie, jak wygl?da dziedziczenie wk??adów bankowych? Podejrzewam, ??e za moimi plecami dosz??o w tej materii do nadu??y?.


Pytanie 76

W 2008r. razem z dwojgiem rodze??stwa naby??em s?downie spadek po rodzicach. Mamy po 1/3 w dwóch nieruchomo??ciach. W ksi?gach wieczystych jeste??my wpisani jako wspó??w??a??ciciele. Ale zacz???y si? mi?dzy nami konflikty. Czy ja mog? zby? udzia?? w spadku i w ten sposób „wymiksowa?” si? z tej przykrej sytuacji?


Pytanie 75

W 2008r. razem z dwojgiem rodze??stwa naby??em s?downie spadek po rodzicach. Mamy po 1/3 w dwóch nieruchomo??ciach. W ksi?gach wieczystych jeste??my wpisani jako wspó??w??a??ciciele. Ale zacz???y si? mi?dzy nami konflikty. Jak mamy zarz?dza? nieruchomo??ciami, gdy wspó??w??a??ciciele s? skonfliktowani? Mój brat zaj??? dom i nie pozwala mi tam wchodzi?, a nawet wynaj??? go komu?? i pieni?dze zabiera dla siebie.


Pytanie 73

W 2008r. razem z dwojgiem rodze??stwa naby??em s?downie spadek po rodzicach. Mamy po 1/3 w dwóch nieruchomo??ciach. W ksi?gach wieczystych jeste??my wpisani jako wspó??w??a??ciciele. Ale zacz???y si? mi?dzy nami konflikty. Czy post?powanie o dzia?? spadku rozwi???e nasze problemy?


Pytanie 72

Mamy z m???em mieszkanie w??asno??ciowe. ??yjemy w nim razem z synem. Mamy te?? kilkoro innych dzieci. One wszystkie zrzek??y si? prawa do mieszkania notarialnie. Zgodnie z naszymi testamentami ma je odziedziczy? syn, który mieszka z nami. Jednak boj? si?, ??e po naszej ??mierci on je w nierozs?dny sposób straci. On ma problemy z u??ywkami. Chcia??abym zmieni? testament i przekaza? mieszkanie jednej z córek. Nie chcia??abym jednak zrobi? krzywdy synowi. Co zrobi?, aby móg?? korzysta? z tego mieszkania. Jak przepisa? je na córk??


Pytanie 71

W tym tygodniu dostali??my zaproszenie do notariusza. Wynik??o to z inicjatywy wspólnoty mieszkaniowej, a w??a??ciwie jej zarz?dcy. Jeste??my w??a??cicielami mieszka??. W sprawie chodzi o piwnice, które w naszym bloku stanowi? odr?bne lokale (maj? odr?bne ksi?gi wieczyste). Zarz?dca wspólnoty proponuje, aby??my przej?li piwnice, na co zgadza si? zreszt? ich dotychczasowy w??a??ciciel. A ja nie chc? tej piwnicy, bo si? boj? kosztów z tym zwi?zanych.


Pytanie 70

Mam na swojej dzia??ce urz?dzenie przesy??owe (wodoci?gi). W moim przypadku dotyczy to oko??o 1000 metrów kwadratowych dzia??ki, gdy?? magistrala jest d??uga i szeroka. Czy mi si? co?? nale??y za te 1000 metrów z których nie mog? korzysta??


Pytanie 69

Jestem cz??onkini? spó??dzielni mieszkaniowej. Co?? w tej mojej spó??dzielni jest nie w porz?dku. Zwo??ano zgromadzenie i w pierwszej kolejno??ci wy??oniono komisj? wyborcz?. W jej sk??ad wesz??y osoby, które nast?pnie kandydowa??y. Czy cz??onkowie komisji wyborczej maj? prawo kandydowa?? Czy pracownicy spó??dzielni mog? by? cz??onkami rady nadzorczej?


Pytanie 68

Od maja 2008 trwa naprawa mojego telefonu. Pocz?tkowo wymieniono nam aparaty, ale to nic nie da??o. Ca??y czas p??ac? abonament, ale z telefonu korzysta? nie mog?. Pisa??em reklamacj?, obiecano inny model i nic. Do punktu obs??ugi klienta mam 60 km, wi?c nie mog? tam je??dzi? codziennie. Mam rodzin? na ??l?sku i chc? by? z nimi w kontakcie. Co mam robi??


Pytanie 67

Mój m??? zmar??, z ma????e??stwa mamy córk?. Razem z m???em przepisali??my na jedn? z córek mieszkanie i w akcie notarialnym zastrzegli??my sobie s??u??ebno??? mieszkania. Formalnie odby??o si? to na podstawie umowy sprzeda??y, ale pomimo tego, ??e akt notarialny wzmiankuje sprzeda?? w istocie by??a to darowizna. Córka nigdy nic nam nie zap??aci??a. Po ??mierci m???a ja zgodzi??am si? na wykre??lenie mojej s??u??ebno??ci, ale nie dlatego, ??e nie chcia??am tam mieszka?, ale tylko po to aby córka mog??a wzi?? kredyt zabezpieczony hipotek?. Nie wiem czy dobrze zrobi??am? Co b?dzie je??eli córka oka??e si? niewdzi?czna? Córka obieca??a, ??e zapewni mi dach nad g??ow?, ale nie wiem czy si? z obietnicy wywi???e.


Pytanie 66

Wynajmowa??am lokal biurowy. Ale umowa wygas??a w zwi?zku z czym opu??ci??am lokal i wróci??am do Szczecina. Jednak moi kontrahenci z uporem wystawiaj? mi faktur? za dalsze okresy najmu, mimo, ??e umowa si? zako??czy??a. W ko??cu komornik dor?czy?? mi nakaz zap??aty i zawiadomienie o egzekucji. Co mam teraz zrobi?? Gdy wynajmowa??am lokal to musia??am zmieni? zamki w drzwiach, czy to ma wp??yw na spraw??


Pytanie 65

Jestem jedynym spadkobierc?. Mam testament, w którym ca??y maj?tek matki przeszed?? na mnie. W sumie chodzi tu tylko o mieszkanie. Ale mam czwórk? rodze??stwa. Oni pewnie maj? prawo do zachowku. Jak si? z nimi rozliczy?? Czy konieczny jest s?d, czy mo??na polubownie. Ile im si? nale??y? Dodaj?, ??e nasz ojciec zmar?? d??ugo przed matk?.


Pytanie 63

Boj? si?, ??e mog? za d??ugi te??cia odpowiada?. Mam przyk??ad w??ród znajomych, ??e moja kole??anka musi sp??aca? ponad 100 tys. z?? za d??ugi swojego te??cia. Jak mog? tego unikn??? Moi te??ciowie s? po rozwodzie, te??? najprawdopodobniej testamentu nie sporz?dzi??.


Pytanie 62

Mia??em zawart? umow? o prac? do ko??ca listopada tego roku. Nie dosta??em dyscyplinarki tylko zwyk??e wypowiedzenie i umowa wygas??a wcze??niej. Co mi si? teraz nale??y, czy jakie?? odszkodowanie?


Pytanie 60

Czy obowi?zuj? jakie?? normy wspó????ycia w bloku zamieszka??ym przez wielu lokatorów? Czy na przyk??ad mo??na w domu na pi?trach urz?dzi? si??ownie z bie??ni? i sztangami, które co jaki?? czas spadaj? na pod??og?? Ju?? mi trzy razy kawa??ek sufitu odpad?? na skutek wstrz?sów wywo??ywanych w lokalu powy??ej. Boj? si?, ??e nast?pnym razem spadnie taki kawa?? tynku na g??ow? mi lub moim domownikom, np.: dzieciom. Co mam robi??


Pytanie 59

Zakupi??am lokal mieszkalny, który mia?? by? dopiero wybudowany. Ca??? nale??n? cen? ui??ci??am w przewidzianych terminach. Cena uzale??niona by??a od powierzchni mieszkania. Powierzchnia przewidziana by??a w umowie przedwst?pnej, ale zgodnie z jej tre??ci? mog??a ulec zmianie. Obecnie okazuje si?, ??e chyba zap??aci??am za du??o. Problem polega bowiem na tym, ??e w mieszkaniu wyst?puj? wn?ki. W trakcie sporu s?dowego bieg??y powo??a?? si? na Polsk? Norm?, z której wynika, ??e przy obliczaniu powierzchni lokalu pomija si? wn?ki poni??ej 0,1 m2. Ale nie jest wskazane co zrobi? z wi?kszymi wn?kami, a ja takie w??a??nie mam w mieszkaniu. Czy bieg??y orzek?? prawid??owo zaliczaj?c wn?ki w moim mieszkaniu do powierzchni mieszkania?


Pytanie 58

Mój brat ju?? 35 lat czeka na mieszkanie. Mamy pismo, ??e 35 lat temu zak??ad pracy wp??aci?? na mieszkanie, ale do tej pory mieszkania nie ma. Przez to nie mo??na by??o zrealizowa? ksi???eczki mieszkaniowej. A mia??o by? tak, ??e po??ow? wp??aci zak??ad pracy (co uczyni??), a druga po??owa b?dzie pochodzi? z ksi???eczki mieszkaniowej. Jaka jest odpowiedzialno??? cywilna, a jaka karna? Czy mamy jakie?? szanse na mieszkanie? Je??li nie, to czy spó??dzielnia powinna mi odda? wp??acone pieni?dze? Oni zaoferowali mi nieco ponad z??otówk?.


Pytanie 57

Mia??em wezwanie do s?du jako ??wiadek. Stawi??em si? pod budynkiem, ale do ??rodka nie mog??em si? dosta?. Jestem bowiem inwalid? i poruszam si? wy???cznie na wózku inwalidzkim. Pomimo tego s?d ukara?? mnie grzywn? za niestawiennictwo. Uwa??am to za skandal. Co mam robi??


Pytanie 56

Mamy problem z dost?pem do naszego budynku. Niegdy?? brama usytuowana by??a od frontu, obecnie jedyne wej??cie jest z ty??u, gdy?? w miejscu starej bramy na parterze wybudowano, wyodr?bniono i sprzedano lokal u??ytkowy. Jednocze??nie s?siednia wspólnota mieszkaniowa zagospodarowa??a swój teren tak, ??e nie mo??emy obecnie dochodzi? do naszego budynku jak dotychczas. Nasze obawy budzi fakt, ??e z kolei z drugiej strony naszego budynku rusza budowa bloku. Je??eli blok ten nie b?dzie mia?? bramy wjazdowej na podwórko to do naszego budynku doj??? b?dzie mo??na jedynie z innej oddalonej ulicy i po pokonaniu podwórka z parkingiem oraz z tzw.: pieszo-jezdni?. Jak mo??emy walczy? o swoje prawa? Czy gmina mog??a zmieni? plan zagospodarowania tak, ??e obecnie mo??na obok nas wybudowa? blok nie informuj?c nas o tym? Czy pozwolenie budowlane mo??na uchyli?? Czy nasza walka b?dzie droga?


Pytanie 55

Chc? za??o??y? spraw? o rozwód. M??? p??aci na utrzymanie jednego dziecka, a ja na utrzymanie drugiego dziecka. Jeste??my wspó??najemcami mieszkania. M??? nie chce mi da? rozwodu. Czy w zwi?zku z tym s?d mo??e odmówi? udzielenia rozwodu? Co dalej stanie si? z mieszkaniem?


Pytanie 54

Kupi??am mieszkanie spó??dzielcze w??asno??ciowe. Pieni?dze da??a mi córka. Teraz z m???em nie utrzymuj? kontaktów, bo on wci??? pije. Nie mamy jednak rozwodu. S??ysza??am, ??e on sobie ro??ci prawo do mojego nowego mieszkania, cho? obecnie zamieszkuje w naszym starym wspólnym mieszkaniu. Nowe mieszkanie w testamencie przepisa??am wnuczce. Co zrobi?, aby m??? nie mia?? do niego w ogóle prawa?


Pytanie 53

Moja matka i ojczym przepisali darowizn? mieszkanie na siostr?. Mieszkanie wchodzi??o wcze??niej do wspólnoty maj?tkowej ma????e??skiej. Ojczym zmar??. Kto b?dzie mia?? prawo do tego mieszkania i spadku po ojczymie? Ojczym ma dzieci z innego ma????e??stwa. Mama spotka??a go jak my ju?? byli??my pe??noletni.


Pytanie 52

Jestem samotn? rozwódk?. Nie mam dzieci. Chcia??abym zapisa? swój maj?tek innej osobie ni?? rodze??stwo i matka. My??l? o powo??aniu do spadku na przyk??ad domu dziecka. Czy w ten sposób uda mi si? pomin?? rodzin? w spadkobraniu? Czy konieczne jest wydziedziczenie?


Pytanie 51

Zrobi??am kole??ance przys??ug? i aby jej pomoc wzi???am trzy po??yczki na swoje nazwisko. Teraz kole??anka straci??a prac? i przesta??a p??aci?. A ja jestem na wypowiedzeniu. Co mog? zrobi?, aby wyegzekwowa? pieni?dze?


Pytanie 50

Znajomy kupi?? samochód w Szwecji. Ale z powodu braku tzw. numeru obywatelskiego nie móg?? go tam zarejestrowa?. Zrobi?? to za niego jego ojciec. Teraz stosunki mi?dzy nimi pogorszy??y si?. Syn chce wróci? do kraju i tu u??ytkowa? samochód. Czy to mo??liwe ?


Pytanie 49

Pozwa??em s?siada do s?du, który wyzwa?? mnie mi?dzy innymi od „po??ama??ców”. Mam pierwsza grup? inwalidzk?, ale nie mog? pozwoli? si? obra??a?. S?d przyzna?? mu pe??nomocnika. A jak ja mam si? broni?, aby s?d uwierzy??, ??e zosta??em skrzywdzony?. ??wiadkiem naruszenia moich dóbr osobistych by??a moja ??ona.


Pytanie 48

Przepracowa??em 25 lat. Obecnie jestem na rencie z uwagi na zwyrodnienia ortopedyczne. Wcze??niej w pracy mia??em wypadek. Win? za to ponosi pracodawca, co zosta??o stwierdzone. Zamierzam kontynuowa? walk? o uzyskanie renty uzupe??niaj?cej zwi?zanej z wypadkiem przy pracy. Czy mam szans? na wygran?? Inny prawnik powiedzia?? mi, ??e roszczenia przedawniaj? si? po 3 latach o czym mówi art. 118 k.c.


Pytanie 47

Jestem wdowcem. Mam troje dzieci. Córce przepisa??em darowizn? mieszkanie. Teraz zmar?? jeden z moich synów. Nie mia?? dzieci, jedynie ??on?, która ??yje. Drugi z synów ju?? zapowiada, ??e b?dzie sobie ro??ci?? prawo do tego mieszkania. Czy wdowie po moim synu przys??uguje zachowek dotycz?cy darowanego mieszkania? Czy ??yj?cy syn tak??e ma prawo do zachowku? A mo??e maj? inne mo??liwo??ci starania si? o to mieszkanie?


Pytanie 46

Kupi??em córce mieszkanie. Ona wci??? jest jego w??a??cicielk?. Mam pytanie czy ja mam do tego lokalu jeszcze jakie?? prawa? Jest przecie?? oczywistym, ??e ona nie mog??a tego mieszkania sama sobie kupi?, bo gdy dosz??o do zakupu by??a bardzo m??oda i nie mia??a ??adnego maj?tku, który by mog??a na ten cel przeznaczy?. Wiadomo, ??e ma mieszkanie dzi?ki mnie.


Pytanie 45

Od dwóch lat jestem rozwódk?. S?d orzek?? o wy???cznej winie by??ego m???a. Czy mog? si? stara? o alimenty dla mnie?


Pytanie 44

Mam pytanie dotycz?ce ustawy o upad??o??ci konsumenckiej. Komornik zabra?? mi ca??y maj?tek. I nadal mnie ??ciga, bo mam d??ugi. Powsta??y one w czasach, gdy jeszcze prowadzi??am dzia??alno??? gospodarcz?. Narobi?? je mój by??y ju?? m???, który mia?? upowa??nienia do dzia??ania w moim imieniu. Czy ustawa o upad??o??ci konsumenckiej mo??e mi pomóc, aby komornik wi?cej mnie nie ??ciga???


Pytanie 43

Mia??am spraw? cywiln? w s?dzie. Wyrok by?? ju?? wyczytany. Chc? z??o??y? apelacj?. Kiedy mijaj? terminy?


Pytanie 42

Syn pracowa?? w Hiszpanii. Prac? za??atwi?? sobie w Policach. Nie otrzyma?? pieni?dzy. Kierownik budowy w Hiszpanii za??o??y?? w banku konto synowi, aby tam wp??aca? pieni?dze zarobione na budowie. Ale ten kierownik budowy zabra?? synowi kart? bankow? a potem pieni?dze z tego konta. Dopiero jak si? zorientowali??my zmienili??my PIN na karcie. Co mo??emy teraz zrobi?? Syn zaniós?? pismo w tej sprawie do prokuratury, ale czy ma to sens?


Pytanie 41

Zmar??a moja bratowa a najprawdopodobniej za ??ycia narobi??a bardzo du??o d??ugów. W mieszkaniu zosta?? mój brat i ich wspólny syn. Co maj? zrobi?? Chodzi mi o to, ??e nie chce, aby mój brat i bratanek mieli k??opoty.


Pytanie 40

Jestem z panem który trzy lata temu rozwiód?? si?. On wcze??niej mia?? z ??on? wspólne mieszkanie. Ale ona nie chce go sp??aci?. Czy jak ten pan b?dzie chcia?? spisa? testament i naka??e by??ej ??onie sp??aci? mieszkanie do moich r?k, to czy to ma sens?


Pytanie 39

Mam problem z s?siadem. Mój s?siad oczernia mnie w??ród innych moich s?siadów. Na przyk??ad mówi, ??e zabieram gaz, podtruwam go, zalewam ogródek itp. Mieszkam w bloku spó??dzielczym. Co mam zrobi?? Czy mam za??o??y? spraw? cywiln?? Ile to kosztuje? Co zrobi? je??eli ??wiadkowie nie zgodz? si? na zeznania?


Pytanie 38

2003r. roku zmar?? mój ojciec. Testamentem przepisa?? dzia??k? na ??on?. ??adne z dzieci nie zosta??o wydziedziczone. W 2007r. mama przekaza??a nieruchomo??? darowizn? mojemu bratu. My z siostr? nie dostali??my nic. Czy mamy prawo do tego maj?tku?


Pytanie 37

Mój tata umar?? we Francji. Mia?? podwójne obywatelstwo. Gdy odwiedzi??em go przed ??mierci? powiedzia??, ??e do spadku powo??a?? mnie, brata oraz macoch?. Po jego ??mierci wyst?pili??my o spadek i korzystali??my z pomocy konsula. Ten wszcz??? post?powanie, ale potem je zako??czy?? i stwierdzi??, ??e ju?? w 1961 r. tata przepisa?? ca??y swój maj?tek darowizn? macosze. Czy w zwi?zku z tym mam jakie?? prawo do maj?tku? Przyrodnia siostra twierdzi, ??e to co we Francji to jej, a to co za Bugiem to nasze.


Pytanie 36

A co z zachowkiem?


Pytanie 35

Zosta??o nas z bratem dwóch z czworga rodze??stwa. Rodzice zmarli ponad 30 lat temu. Nie by??o ??adnego post?powania spadkowego. Na ich maj?tku zosta?? syn brata i on tam do dzi?? urz?duje. Czy mam jeszcze prawo do spadku po rodzicach?


Pytanie 34

Mamy z m???em w??asno??ciowe mieszkanie w spó??dzielni. Mój m??? ma córk? z pierwszego ma????e??stwa. Ona ro??ci sobie prawo do tego lokalu. Czy istnieje mo??liwo???, aby nie mia??a do niego prawa?


Pytanie 33

Od trzech lat nie mam dost?pu do w??asnego mieszkania (wspólnie wynajmujemy je z m???em od TBS-u). Gdy m??? mnie skatowa??, trafi??am do szpitala. On w tym czasie powymienia?? zamki. Prokuratura oskar??y??a go o pobicie. S?d go uniewinni??. Obawiam si?, ??e podobnie b?dzie ze spraw? gró??b karalnych, bo ten sam s?dzia rozpoznaje spraw?. Wniosek o wy???czenie s?dziego oddalono. S?d wyra??nie nie daje wiary ??wiadkom mojej tragedii. Ponadto m??? tych ??wiadków zastrasza. Dopiero niedawno przyznano mi adwokata z urz?du. Czy mog? si? gdzie?? poskar??y? na s?d? Jak mog? wróci? do swojego mieszkania?


Pytanie 32

W sierpniu zapad?? prawomocny wyrok. S?d nie orzek?? dozoru policyjnego, a taki ??rodek by?? przewidziany wcze??niej, ale tylko do rozprawy albo do wyroku. Policja nadal ???da, aby mój przyjaciel stawia?? si? na komisariat.


Pytanie 31

Jak wygl?da sprawa dziedziczenia mieszkania lokatorskiego po ??mierci g??ównego najemcy?


Pytanie 30

Przyjació??ka mojej mamy chce wykupi? w Szczecinie mieszkanie komunalne z bonifikat?. Ma pomys??, aby wykupi? je na moj? mam?. Czy takie rozwi?zanie jest mo??liwe?


Pytanie 29

Wynajmowa??am miejsce na stoisko w centrum handlowym. Umow? mia??am do ko??ca grudnia. Poprosi??am, aby skrócono mi j? o tydzie??. Mój kontrahent zgodzi?? si? na takie rozwi?zanie. Zap??aci??am czynsz bez tego tygodnia. Wydawa??o mi si?, ??e wszystko zosta??o za??atwione. Ale w wigili? ochroniarze zabezpieczyli moje stoisko nie pozwalaj?c mi zabra? rzeczy. Teraz otrzyma??am pismo, ??e mam jeszcze dop??aci? 1000 z??otych za ten ostatni tydzie??, z którego zosta??am zwolniona. Jak mog? dochodzi? swoich praw? Jak mam odzyska? swoje rzeczy?


Pytanie 28

Mama i mój ojczym zapisali mieszkanie mojej siostrze w formie darowizny. To by??o ich wspólne mieszkanie, wchodzi??o do maj?tku ma????e??skiego. Ojczym i mama nie maj? innego maj?tku. Mam jeszcze brata. Siostra dosta??a mieszkanie, a nam ju?? nic si? nie nale??y? Czy mamy prawo do zachowku? Czy darowizn? mo??na cofn???


Pytanie 27

Mimo wygranej sprawy w s?dzie i prowadzonej egzekucji od sze??ciu lat komornik nie potrafi wydoby? od d??u??nika wierzytelno??ci naszego syna. Chodzi o kilkana??cie tysi?cy z??otych. Wskazywali??my nawet maj?tek d??u??nika. Dzia??ki gruntowej komornik nie sprzeda?? pomimo, ??e by??y licytacje. Potem okaza??o si?, ??e inna nieruchomo???, która mia??a by? zaj?ta przez komornika na poczet sp??at, zosta??a sprzedana przez d??u??nika bez udzia??u komornika, a pieni?dze przepad??y. Czy to zgodne z prawem? Jak mo??emy odzyska? nasze nale??no??ci?


Pytanie 26

Jestem emerytowan? nauczycielk?. Mam problem z gara??em. Wybudowali??my go, gdy m??? jeszcze ??y??. Potem, gdy szko??? zlikwidowano, przeniesiono mnie do innej miejscowo??ci. Ale za???da??am, ??e chc? mie? gara??. Ówczesne w??adze gminy zgodzi??y si? na to. Postawi??y mi gara?? przy szkole. Umowa by??a ustna. Teraz poinformowano mnie, ??e strac? gara??, bo grunt, na którym sta??, b?dzie przeznaczony na inne cele. Czy mam szanse na jakie?? odszkodowanie? Gmina zaproponowa??a mi jedynie pomoc w przygotowaniu gruntu pod postawienie blaszaka.


Pytanie 25

??yj? z bratem i cioci? w czteropokojowym mieszkaniu nale???cym do TBS. Nominacja wygl?da w ten sposób, ??e orzeczono o sposobie korzystania z lokalu, i tak jeden pokój przypada mnie, drugi cioci, a dwa bratu. W domu czasem dochodzi do awantur. Interweniuje policja. Ale ja nie mog? wej??? do pokoju cioci, aby jej pomóc, bo nie mam nominacji na jej pokój. Ona chcia??aby si? zrzec tej nominacji na mnie. Czy takie rozwi?zanie jest mo??liwe?


Pytanie 24

Mieszkam w budynku, którego wy???cznym w??a??cicielem by?? mój m???. Moim nak??adem dosz??o do realizacji wielu inwestycji na tej nieruchomo??ci. M??? ma dwójk? dzieci z pierwszego ma????e??stwa, które nie uczestniczy??y w tych inwestycjach. W s?dzie trwa post?powanie o stwierdzenie nabycia spadku. M??? nie pozostawi?? testamentu. W ksi?dze wieczystej w??a??cicielem nieruchomo??ci ci?gle widnieje nazwisko zmar??ego m???a. W budynku jest kilka pomieszcze??, które s? od wielu lat wynajmowane, czynsz p??acony jest od zawsze do moich r?k. Jak b?dzie przebiega? rozliczenie si? spadkobierców?


Pytanie 23

Mam ponad 80 lat. Zainwestowa??em oszcz?dno??ci w fundusz inwestycyjny. By??y warte 27 tys. z??. Potem wyp??aci??em 11 tysi?cy. Bank zabra?? mi tysi?c z??otych z tych 11 tysi?cy. Czy mia?? do tego prawo?


Pytanie 22

A co b?dzie je??li córka nie b?dzie w stanie sp??aci? zachowku? Lepiej sprzeda? mieszkanie?


Pytanie 21

Jakie s? kryteria wydziedziczenia?


Pytanie 20

Czy spadkodawca mo??na obej??? zachowek?


Pytanie 19

Jestem wdowcem. Mam troje dzieci. Po ??mierci ??ony kupi??em mieszkanie. Ostatnio przepisa??em je na córk? (darowizna). Córka si? mn? opiekuje, wi?c uwa??am, ??e ma prawo do tego mieszkania. Jednak nie chcia??bym, aby po mojej ??mierci dosz??o do sporu mi?dzy moimi dzie?mi.


Pytanie 18

Mam pytanie o ró??nic? mi?dzy zastawem a przew??aszczeniem i przyw??aszczeniem.


Pytanie 17

Mieszkam w mieszkaniu miejskim, zarz?dzanym przez TBS. Nie p??aci??am czynszu i przyszed?? komornik. Po??rednik w handlu nieruchomo??ciami zaproponowa?? mi zamian? mieszkania w celu odd??u??enia. Czy warto si? zgodzi??


Pytanie 16

Zawy??ono mi rachunek za wod? na dzia??kach. Zamiast 10 z?? (wed??ug licznika) mam zap??aci? 150 z?? (wedle rycza??tu). Mam licznik od dawna. I mam rachunki za zap??at? wedle licznika. Zawsze p??aci??em wedle licznika. Napisa??em skarg?. Ale nic to nie da??o. Co mam teraz robi?? Nie chc? ode mnie przyj?? pieni?dzy w ni??szej kwocie ni?? ta, któr? sobie wyliczyli, a ja uwa??am, ??e wi?cej im si? nie nale??y.


Pytanie 15

Chodzi mi o spadek. Umar??a moja ??ona. Potem jej córka z pierwszego ma????e??stwa zrzek??a si? u notariusza praw do spadku. Ja za to jej zap??aci??em jeszcze w jego kancelarii. My??la??em, ??e to wystarczy aby ca??y spadek po ??onie przypad?? mi. Ale zamiast tego dzieci tej córki chc? teraz spadku. Co gorsze s?d im go w cz???ci przyzna??. Moja apelacja zosta??a oddalona przez S?d Okr?gowy. Prosz? o pomoc.


Pytanie 14

Dosta??em wyrok s?downy nakazuj?cy opu??ci? lokalu TBS-u. Chc? si? dowiedzie?, jak to b?dzie wygl?da??o. Mam przydzia?? na mieszkanie zast?pcze.


Pytanie 13

Dzwoni? ze ??winouj??cia. Ja mieszka??am we wspólnocie. Wyprowadzi??am si? i teraz mieszkam gdzie indziej. Tam gdzie mieszka??am mia??am gara?? zbudowany ze ??rodków w??asnych. Teraz wspólnota chce, abym odda??a ten gara?? w??a??nie im. Czy maj? prawo zabra? mi ten gara??? Przecie?? ja go sama postawi??am, a ten gara?? stoi na gruncie miasta i to z miastem mam podpisan? umow? najmu tego gara??u.


Pytanie 12

W moim mieszkaniu jest zameldowany syn, który mieszka od 20 lat w Niemczech. A ja chcia??abym zamieni? mieszkanie na inne. Czy jak syn jest zameldowany w tym mieszkaniu, to ja mog? zamieni? mieszkanie? Czy mog? go wymeldowa?? To jest mieszkanie w??asno??ciowe w spó??dzielni mieszkaniowej.


Pytanie 11

Mam dwie nieruchomo??ci. Na jedn? nieruchomo??? da??am pe??nomocnictwo innej osobie. Ale nie chc? da? pe??nomocnictwa na drug? nieruchomo???. Spisa??am te pe??nomocnictwo u notariusza. Boj? si?, ??e mo??e on dysponowa? druga nieruchomo??ci?, bo jest tu mowa o mo??liwo??ci dokonywania wszelkich czynno??ci przed wszelkimi s?dami i urz?dami (pe??nomocnictwo procesowe).


Pytanie 10

Dysponujemy mieszkaniem lokatorskim, które nie podlega przekszta??ceniu na w??asno???. Sp??acamy te?? kredyt zaci?gni?ty przez spó??dzielni?. Na pytania ile jeszcze b?dziemy p??aci? ten kredyt nie otrzymujemy odpowiedzi. Nie wiemy wi?c jak planowa? przysz??e wydatki. Czy mo??emy co?? zrobi??


Pytanie 9

Wiem te??, ??e zmar??y ojciec mojego dziecka mia?? samochody. Nie wiem co si? z nimi sta??o. Czy mog? ???da? wyjawienia gdzie te pojazdy si? znajduj??


Pytanie 8

Ojciec mojego dziecka zgin??? w wypadku komunikacyjnym. Nie by?? moim m???em. Czy mojemu synowi lub mi nale??y si? jakie?? odszkodowanie z OC? Zaznaczam, ??e ojciec zgin??? w wypadku motocyklowym, który sam spowodowa??.


Pytanie 7

Chcia??am si? te?? zapyta?, czy mojemu synowi nale??y si? jaki?? spadek po jego ojcu. Wiem, ??e razem ze swoj? konkubin? budowa?? dom, ale kredyt na t? budow? wzi???a ona. Mimo tego zmar??y mówi??, ??e dom b?dzie jego. Czy w takim wypadku mog? liczy? na jakie?? pieni?dze dla syna? W post?powaniu o stwierdzeniu nabycia spadku syn zosta?? uznany za jedynego spadkobierc?.


Pytanie 6

Wzi???em po??yczk? z banku. Pieni?dze potrzebne mi by??y na op??acenie kursów. Niestety, organizator kursu mnie oszuka?? i szkole?? nie by??o. Pieni?dze bank wp??aci?? bezpo??rednio na jego konto, jeszcze przed rozpocz?ciem kursu. Teraz bank ??ciga mnie za t? po??yczk?. Co mam zrobi?? Skoro nic nie otrzyma??em w zamian to czy musz? cokolwiek p??aci??


Pytanie 5

Mój kolega zagwarantowa?? mi, ??e zwróci mi 1600z??, które straci??em w zwi?zku z wcze??niejszym zerwaniem lokaty bankowej. Ale by??o to trzy lata temu. Umowa by??a ustna i zwi?zana z innym jeszcze naszym wspólnym kontraktem. Niestety, ten mój kolega odda?? mi tylko 600z??. Co mam zrobi?, aby odzyska? reszt?? Kolega uwa??a, ??e sprawa si? przedawni??a.


Pytanie 4

Mój brat nie ??yje. Zosta?? rozjechany samochodem przez m??odych m???czyzn, którzy byli od wp??ywem alkoholu. Mieli oni od 16 do 18 lat. Prokurator prowadzi post?powanie w tej sprawie. Czy mi si? nale??? jakie?? pieni?dze? I od kogo? Brat by?? bezdzietnym kawalerem, a rodzice nie ??yj?.


Pytanie 3

Mia??em spraw? o kolizj? samochodow?. By??em w S?dzie Rejonowym. Widz?, ??e ta pani S?dzia nie jest przygotowana do tej sprawy. Co mam zrobi?, jak widz?, ??e podejmuje ona z??e decyzje?


Pytanie 2

Oko??o dziesi?? lat temu mia??em zaleg??o??ci w czynszu. Spó??dzielnia nas??a??a na mnie komornika, jednak po mojej interwencji spó??dzielnia odwo??a??a komornika. Teraz chc? przeprowadzi? remont mieszkania i spó??dzielnia zgodzi??a si? w pewnym zakresie uczestniczy? w jego kosztach. Czy to mi si? op??aca?


Pytanie 1

Wynajmuj? mieszkanie, które ma jeden nie ogrzewany pokój. To jest budynek TBS-u, ale oni nie chc? mi pomóc. Mój piec, jaki mam w mieszkaniu w innym pokoju, jest za ma??y aby ogrza? odleg??y pokój. Mam skromn? emerytur?. Nie sta? mnie na wielkie remonty. Pokój w zwi?zku z brakiem ogrzewania jest zagrzybiony.