Pro publico bono

Pytanie 1

Wynajmuj? mieszkanie, które ma jeden nie ogrzewany pokój. To jest budynek TBS-u, ale oni nie chc? mi pomóc. Mój piec, jaki mam w mieszkaniu w innym pokoju, jest za ma??y aby ogrza? odleg??y pokój. Mam skromn? emerytur?. Nie sta? mnie na wielkie remonty. Pokój w zwi?zku z brakiem ogrzewania jest zagrzybiony.Wynajmuj?cy powinien ponie??? wszystkie koszty zwi?zane z doprowadzeniem systemu grzewczego do stanu w którym zapewni on nale??yte ogrzanie ca??ego, a nie jedynie cz???ci mieszkania. Stan w którym cz???? domu nie jest ogrzewana w ogóle jest niedopuszczalny i nie lokator (najemca) ma taki stan zmieni?. Powinien by? pan uparty i za???da? od TBS-u remontu. Tym bardziej, ??e zagrzybione mieszkanie mo??e odcisn?? pi?tno na Pana zdrowiu. Je??eli wynajmuj?cy nadal b?dzie unika?? wykonania swojego obowi?zku istnieje mo??liwo??? uzyskania s?dowego upowa??nienia do wykonania czynno??ci na koszt wynajmuj?cego. To pozwoli Panu – przy zachowaniu wszelkich prawide?? sztuki budowlanej – dokona? niezb?dnych zmian systemu grzewczego. Wynajmuj?cy b?dzie wówczas zobowi?zany do zwrotu tych kosztów.<< powrót do listy pytań