Pro publico bono

Pytanie 100

Wczoraj otrzyma??em wezwanie do s?du. Musz? na nie odpowiedzie? w ci?gu 7 dni. Tylko nie wiem, jak. ZBiLK chce mnie eksmitowa? z mojego mieszkania. Najemc? lokalu by?? co prawda kto?? inny i tamta umowa wygas??a, ale ja po pierwsze jestem w tym lokalu zameldowany, po drugie mam ksi???eczk? mieszkaniow? od ZBilLK-u na swoje nazwisko, a sam ZBiLK pobiera mi z konta op??aty za mieszkanie. Czy mog? mnie wyrzuci??Wszystko zale??y od ustale??, jakich dokona s?d. ZBiLK wskazuje na istnienie pisemnej umowy najmu, jak? mia?? zawart? z poprzednikiem, wskazuje na jej wyga??ni?cie i podnosi, ??e nie ma Pan tytu??u prawnego do mieszkania. St?d te?? wnosi o eksmisj? (o nakazanie wydania lokalu w stanie wolnym od osób i rzeczy). Przy tym sam meldunek nie daje Panu ??adnych uprawnie?? do zwalczania roszcze?? eksmisyjnych.
Jest jednak i druga strona medalu. Skoro ZBiLK wyda?? ksi???eczk? mieszkaniow? dla wnoszenia op??at na Pana nazwisko, to raczej nale??y sk??ania? si? ku pogl?dowi, ??e pogodzi?? si? z tym, i?? op??aty za czynsz b?dzie wnosi?? w??a??nie Pan. W konsekwencji przyj?? trzeba, ??e pomi?dzy Panem a ZBiLK-iem istnieje zgoda co do tego, ??e op??aca Pan czynsz jako ekwiwalent prawa do korzystania z lokalu. T? argumentacj? umacnia jeszcze fakt, i??, jak Pan twierdzi, ZBiLK pobiera z Pana konta czynsz. Najpewniej nast?puje to na podstawie polecenia zap??aty, o którym mowa w Prawie bankowym. Na podstawie polecenia zap??aty wierzyciel (tu: ZBILK) nakazuje obci???enie okre??lon? kwot? rachunku bankowego d??u??nika (Pana) i uznania t? kwot? rachunku wierzyciela. Oczywi??cie wcze??niej niezb?dne jest wystawienie przez d??u??nika zgody wierzycielowi na dokonywanie tego typu dyspozycji. Skoro wi?c ZBiLK „zabiera” z Pana rachunku czynsz, to znaczy, ??e niew?tpliwie uznaje istnienie podstawy prawnej dla tego typu operacji. W konsekwencji nale??y stwierdzi?, ??e ZBiLK uznaje istnienie najmu, pomimo ??e sama umowa nigdy nie przybra??a formy pisemnej. Skoro tak, to nie mo??e ???da? eksmisji, a s?d, o ile ustali powy??szy stan faktyczny, powinien powództwo oddali?.
Dlatego do s?du nale??y wnie??? odpowied?? na pozew (w 2 egzemplarzach), wskazuj?c w niej powy??sze fakty i przedk??adaj?c odpowiednie dokumenty jako dowód – w szczególno??ci zgod? na dokonywanie polecenia zap??aty, ksi???eczk? mieszkaniow? i histori? operacji na Pana rachunku bankowym.<< powrót do listy pytań