Pro publico bono

Pytanie 102

Zmar?? mi m???. M??? dosta?? z zak??adu pracy akcje. Obecnie s? one zdeponowane w banku. Co zrobi?, aby bank nam je wyda???Przez spadek rozumie si? ogó?? praw i obowi?zków przechodz?cych ze spadkodawcy na spadkobierców. Zgodnie z ogóln? regu??? wynikaj?c? z art. 922 KC, w sk??ad spadku wchodz?, co do zasady, prawa o charakterze maj?tkowym.  Akcje, które posiadaj? warto??? pieni???n?, gdy?? stanowi? u??amek kapita??u zak??adowego spó??ki akcyjnej, równie?? b?d? wchodzi??y w sk??ad maj?tku spadkowego. Powo??anie do spadku mo??e nast?pi? poprzez ustaw? lub testament. W przedmiotowej sprawie, jako ??e m??? nie zostawi?? testamentu, spadek po nim naby??a Pani oraz wasze wspólne dzieci (w cz???ciach równych) na podstawie ustawy. Ju?? z t? chwil? stali??cie si? wspó??uprawnionymi z akcji, a taki sam status uzyska??y wszystkie inne prawa wchodz?ce do maj?tku spadkowego (np. prawo w??asno??ci auta i prawo w??asno??ci nieruchomo??ci). Ca??y spadek (a wiec równie?? akcje) zosta?? nabyty wspólnie. Udzia?? ka??dego ze spadkobierców w spadku okre??lany jest u??amkiem.
Obecnie mo??na wi?c z??o??y? wniosek do s?du o stwierdzenie nabycia spadku. Takie post?powanie s?dowe zako??czy si? najpewniej wydaniem przez s?d postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez Pani? i dzieci, ka??dy spadkobierca w 1/3. Bank na razie nie wie o tym, kto naby?? spadek – dlatego by móc bez przeszkód korzysta? ze swoich uprawnie??, nale??y przedstawi? mu takie s?dowe postanowienie. Aby odebra? akcje, nie trzeba prowadzi? post?powania o dzia?? spadku (w którym ustala si? ju?? nie „u??amek”, lecz co konkretnie kto bierze ze spadku – oczywi??cie proporcjonalnie do wcze??niej ustalonego „u??amka”). Spadkobiercy mog? upowa??ni? jednego spo??ród siebie do odbioru akcji w imieniu wszystkich pozosta??ych spadkobierców. Jednak samo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku b?dzie konieczne, bank musi bowiem zna? wszystkich spadkobierców. Od niedawna taki sam efekt jak postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przynosi notarialne po??wiadczenie dziedziczenia (art. 95j ustawy Prawo o notariacie).<< powrót do listy pytań