Pro publico bono

Pytanie 105

Dosta??am lokal socjalny. Ale ZBILK napisa??, ??e wraz ze mn? w tym lokalu ma mieszka? tak??e trzecia osoba, która jest mi zupe??nie obca. Mam wyrok eksmisyjny, w którym napisano, ??e lokal socjalny nale??y si? tylko mi i mojej córce. Co mam robi?? Czy podpisa? umow?, z której wynika zgoda na to, aby osoba trzecia wywodzi??a ode mnie swoje prawa do lokalu socjalnego? Ta osoba jest niepe??nosprawna i wymaga opieki, a ja nie mog? jej pomaga?. Z kolei jej rodzina, która pewnie zapragnie z ni? pomieszkiwa?, to alkoholicy. Boj? si? tej przeprowadzki, bo to jest jak z deszczu pod rynn?.Wydaj?c wyrok nakazuj?cy opró??nienie lokalu S?d orzek?? o Pani uprawnieniu do lokalu socjalnego. Tym samym s?d nakaza?? wstrzymanie wykonania wyroku eksmisyjnego do czasu z??o??enia przez gmin? oferty zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – por. art. 14 ust 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z 21 czerwca 2001 r.. Tak wi?c z??o??enie oferty przez Gmin? i jej nieprzyj?cie prowadzi do otwarcia drogi do wykonania przez komornika wyroku eksmisyjnego. Niew?tpliwie jest jednak równie?? i tak, ??e oferta Gminy nie mo??e by? jakakolwiek. Po pierwsze Gmina (ZBILK) nie mo??e zaoferowa? lokalu niespe??niaj?cego ustawowych wymogów lokalu socjalnego. Lokal socjalny musi nadawa? si? do zamieszkania, czyli posiada? odpowiednie wyposa??enie i odpowiedni stan techniczny, a nadto powierzchnia pokoi przypadaj?ca na cz??onka gospodarstwa domowego najemcy nie mo??e by? mniejsza ni?? 5 m2  (art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy). Nie jest równie?? odpowiedni? ofert? propozycja Gminy (ZBILK-u) zawarcia umowy najmu odbiegaj?ca swoj? tre??ci? na Pani niekorzy??? od orzeczenia s?dowego. Zgodnie z wyrokiem tylko Pani i Pani córce s??u??y prawo do lokalu socjalnego, zatem próba „przemycenia” podj?ta przez ZBILK do Pani lokalu innych jeszcze osób jest niedozwolona. Taka oferta nie jest w moim przekonaniu nale??ytym wykonaniem obowi?zku Gminy i nie umo??liwia skutecznego przyj?cia, ??e odmówi??a Pani zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, a w konsekwencji nie umo??liwia egzekucji komorniczej.
Proponuj? o powy??szym zawiadomi? ZBILK i prosi? o wystosowanie oferty zgodnej z wyrokiem.<< powrót do listy pytań