Pro publico bono

Pytanie 107

Sprawa dotyczy rozg?szczenia. Wynajmuj? pokoje w mieszkaniu komunalnym. Ostatnio zmar??a s?siadka i teraz staram si? o pokój po tej s?siadce w tym samym mieszkaniu. Ale dosta??am odmow? od ZBILK-u. W tej odmowie jest napisane, ??e nie mog? si? stara? o powi?kszenie mieszkania, bo ju?? korzystam z dodatku mieszkaniowego. Co prawda dosta??am propozycj? samodzielnego mieszkania, ale to lokal du??o mniejszy. A nas w tym mieszkaniu teraz mieszka 9 osób.Gmina, w której imieniu dzia??a ZBLIK, zarz?dza swoimi nieruchomo??ciami. Ma oczywi??cie do tego prawo. Ponadto jest w??a??cicielem lokalu, w którym mieszka Pani i w którym przed ??mierci? mieszka??a Pani s?siadka. ZBILK decyduje zatem o tym, komu wynaj?? jaki lokal, albo jak? cz???? lokalu (np.: pokój). ZBILK mo??e, ale nie musi przyzna? (tzn.: wynaj??) Pani dalszych jeszcze mieszka?? czy pokoi zajmowanych wcze??niej przez inne osoby. W tej akurat sprawie ZBILK nie chce rozszerzy? umowy najmu o kolejne pomieszczenia, bo obawia si? Pani niewyp??acalno??ci, co jasno wynika z okazanego mi uzasadnienia odmowy. Dodatek mieszkaniowy, jaki Pani przys??uguje, nie jest wi?c tu przyczyn? odmowy, lecz argumentem na to, ??e Pani stan maj?tkowy nie licuje z mo??liwo??ci? op??acenia czynszu za tak du??e powierzchnie. Zgodnie z ustaw? o dodatkach mieszkaniowych dodatek taki nie s??u??y ludziom zamo??nym. Obecnie s??u??y w przypadku, gdy ??redni miesi?czny dochód na jednego cz??onka wieloosobowego gospodarstwa domowego nie przekracza 125 % najni??szej emerytury. To nie s? wielkie kwoty. Na tej podstawie ZBILK przyjmuje wi?c, ??e nie jest Pani a?? tak zamo??na, aby móc op??aci? czynsz w nowej wy??szej stawce. Co najwa??niejsze, rezygnacja z dodatku mieszkaniowego nic tu Pani nie da, gdy?? ZBILK wówczas jeszcze gorzej oceni Pani zdolno??ci p??atnicze.
W tej sprawie nie mo??na odwo??a? si? od decyzji ZBILK-u. Jak wskazano, ZBILK nic nie musi. Podobnie przeci?tny Kowalski mo??e odmówi? zawarcia z Pani? umowy najmu swojego lokalu z obawy przed Pani niewyp??acalno??ci?. Wówczas równie?? nie da si? skutecznie zaskar??y? Bogu ducha winnego Kowalskiego, np. do s?du. Mo??e Pani tylko prosi? ZBILK, aby zmieni?? zdanie.<< powrót do listy pytań