Pro publico bono

Pytanie 109

Zmar?? ojciec mojej wnuczki. Sporz?dzi?? testament i do spadku powo??a?? tylko swoj? matk?. Swoj? córk?, czyli moj? wnuczk?, wydziedziczy??. Czy mo??na podwa??y? testament, bo podejrzewam, ze testament zosta?? sfa??szowany? Czy móg?? wydziedziczy? moj? wnuczk?? Czy jej si? co?? nale??y po ojcu, je??eli testament oka??e si? skuteczny?Gdyby ojciec pani wnuczki nie sporz?dzi?? testamentu, to wchodzi??aby ona w kr?g spadkobierców ustawowych. Ale testament jest i powo??ano do spadku jedynie matk? zmar??ego. W tej sytuacji córce zmar??ego przys??ugiwa??oby jedynie roszczenie o zachowek, ale i te prawo zosta??o jej odebrane, gdy?? zosta??a wydziedziczona. Testator ma pe??n? swobod? podj?cia decyzji o tym, kogo powo??a do spadku. Na szcz???cie dla córki zmar??ego (Pana wnuczki) w kwestii wydziedziczenia ta swoboda doznaje znacznych ogranicze??. Nie mo??na tego zrobi? z b??ahego powodu. Zgodnie z przepisami KC, przes??ankami wydziedziczenia mog? by? tylko: uporczywe i sprzeczne z zasadami wspó????ycia spo??ecznego post?powanie wbrew woli spadkodawcy, dopuszczenie si? przeciwko spadkodawcy lub bliskiej mu osoby umy??lnego przest?pstwa przeciwko zdrowiu, ??yciu, wolno??ci albo ra???cej obrazy czci oraz uporczywe niedope??nianie wzgl?dem spadkodawcy obowi?zków rodzinnych (art. 1008 k.c.). Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynika? z tre??ci testamentu (art. 1009 k.c.). Je??li jednak która?? z wy??ej wymienionych okoliczno??ci w tej sprawie zachodzi i wydziedziczenie jest zasadne, to pozbawienie córki praw do zachowku b?dzie skuteczne. W przeciwnym przypadku mo??e ona ???da? zachowku.
   Mo??na te?? podwa??y? ca??y testament – ale o ile jest on napisany przez Pani ojca, to aby testament zosta?? uznany za niewa??ny trzeba udowodni?, ze powsta?? on, gdy spadkodawca znajdowa?? si? w stanie wy???czaj?cym ??wiadome powzi?cie decyzji i wyra??enie woli, albo te?? dzia??a?? pod wp??ywem b???du lub gro??by. Je??eli nie wiadomo dok??adnie, jakie by??y okoliczno??ci powstania testamentu, raczej nie da si? równie?? wykaza? jego niewa??no??ci.<< powrót do listy pytań