Pro publico bono

Pytanie 11

Mam dwie nieruchomo??ci. Na jedn? nieruchomo??? da??am pe??nomocnictwo innej osobie. Ale nie chc? da? pe??nomocnictwa na drug? nieruchomo???. Spisa??am te pe??nomocnictwo u notariusza. Boj? si?, ??e mo??e on dysponowa? druga nieruchomo??ci?, bo jest tu mowa o mo??liwo??ci dokonywania wszelkich czynno??ci przed wszelkimi s?dami i urz?dami (pe??nomocnictwo procesowe).Obawy te nie wydaj? si? s??uszne. Je??eli intencj? Pani by??o umocowanie innej osoby do dokonywania wszelkich czynno??ci zwi?zanych z jedn? konkretn? nieruchomo??ci? to zapewne notariusz nie sporz?dzi?? pe??nomocnictwa w taki sposób aby uprawnienia te rozci?gn?? równie?? na inn? nieruchomo???. Z przytoczonych zapisów nie wynika prawo pe??nomocnika do dysponowania inn? nieruchomo??ci? (np.: zbycia czy wydzier??awienia) lecz jedynie prawo zast?pstwa Pani osoby w procesach lub sprawach administracyjnych i to jeszcze tylko tych, które dotycz? tej nieruchomo??ci wzmiankowanej w pe??nomocnictwie. Pe??nomocnictwo procesowe dotycz?ce jednej nieruchomo??ci nie uprawnia do ??adnych czynnosci zwi?zanych z drug? nieruchomo??ci?.
Zreszt? niemal ka??de pe??nomocnictwo mo??na cofn?? i za???da? od pe??nomocnika zwrotu dokumentu w którym tego pe??nomocnictwa udzielono (tu: wspomnianego aktu notarialnego).<< powrót do listy pytań