Pro publico bono

Pytanie 110

Moja mama dosta??a administracyjny tytu?? egzekucyjny, w którym Powiatowy Urz?d Pracy orzek?? o konieczno??ci zwrotu niewielkiej kwoty pieni???nej. Ale ona wp??aci??a t? kwot? ju?? wcze??niej do PUP-u, zaraz po tym, jak by??a listownie wezwana. Powiatowy Urz?d Pracy najpewniej nie znalaz?? dokumentów potwierdzaj?cych wp??acenie tych pieni?dzy i wystawi?? tytu?? egzekucyjny. Czyli kazali jeszcze raz zap??aci?. Czy moja mama mo??e si? jeszcze gdzie?? odwo??a??W tej sprawie Pani mama spe??ni??a swoje ??wiadczenie i nie ma ??adnych podstaw, by mia??a to czyni? po raz kolejny. Zgodnie z art. 7 ustawy o post?powaniu egzekucyjnym w administracji, stosowanie ??rodka egzekucyjnego jest niedopuszczalne, gdy egzekwowany obowi?zek zosta?? wykonany. Nale??y wi?c poinformowa? o tym fakcie PUP, który prawdopodobnie zrezygnuje z wszczynania post?powania egzekucyjnego. Gdyby mimo wszystko egzekucja by??a prowadzona, to wystarczy, by Pani mama okaza??a organowi egzekucyjnemu dowód wykonania zobowi?zania (zap??aty zaleg??o??ci), by ten mia?? obowi?zek odst?pienia od czynno??ci egzekucyjnych. Je??eli tego nie uczyni, nale??y zg??osi? zarzut, którego podstaw? b?dzie wspomniana niedopuszczalno??? egzekucji lub zastosowania ??rodka egzekucyjnego (art 33 ust 6 ustawy). Je??eli zaleg??o??? rzeczywi??cie zosta??a zap??acona i organ administracyjny uzna zarzut za uzasadniony, to post?powanie zostanie umorzone.<< powrót do listy pytań