Pro publico bono

Pytanie 112

Z??o??y??am do komornika wniosek o egzekucj? alimentów na moje dziecko. Prowadzona ju?? d??u??szy czas egzekucja komornicza jest bezskuteczna, mimo ??e informuj? komornika o dok??adnym miejscu pracy d??u??nika.Czy mog? w takiej sytuacji zmieni? komornika?Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyj?tkiem spraw o egzekucj? z nieruchomo??ci oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomo??ci stosuje si? odpowiednio. W przypadku takiego wyboru, komornik dzia??a poza obszarem swojego rewiru komorniczego (art. 8 ust 6 ustawy o komornikach s?dowych i egzekucji). Wierzyciel, dokonuj?c wyboru komornika, sk??ada wraz z wnioskiem o wszcz?cie egzekucji o??wiadczenie na pi??mie, ??e korzysta z prawa wyboru komornika. Prawo wyboru przys??uguje jednak przy sk??adaniu wniosku o wszcz?cie post?powania egzekucyjnego - w toku tego post?powania zmiana nie jest mo??liwa. Mo??liwe jest jednak umorzenie post?powania egzekucyjnego na podstawie wniosku wierzyciela (art. 825 kpc) i ponowne jego wszcz?cie przez innego, tym razem wybranego, komornika.
Jednak nale??y zastanowi? si?, czy wniosek taki b?dzie si? op??aca? pod wzgl?dem finansowym. Gdyby egzekucja zosta??a skutecznie doprowadzona do ko??ca, to jej koszty poniós??by d??u??nik. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy w razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynno??ci poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmuj?ce diety przys??uguj?ce osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestnicz?cym w tych czynno??ciach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obci???aj? wierzyciela. Wydatki te obci???aj? wierzyciela niezale??nie od przys??uguj?cego mu zwolnienia od kosztów s?dowych i co najwa??niejsze nigdy nie wlicza si? ich do kosztów egzekucji obci???aj?cych d??u??nika. Raczej wi?c odradza??bym zmian? komornika.<< powrót do listy pytań