Pro publico bono

Pytanie 113

Po rozwodzie S?d wyda?? postanowienie o podziale maj?tku ma????e??skiego. S?d da?? mojej by??ej ma????once mieszkanie, a mi zas?dzi?? od niej pieni?dze wraz z odsetkami. Moja by??a ??ona winna mi jest kilkadziesi?t tysi?cy z??otych. No i nie p??aci. Nie mam mieszkania, jestem bezdomny i nie mam pieni?dzy. Czy to nie skandal? Jak mam wyegzekwowa? pieni?dze, skoro komornik co drugi miesi?c przekazuje mi ledwie 200z??? Dlaczego S?d nie przyzna?? nam po jednym pokoju w naszym mieszkaniu, tylko wszystko przyzna?? ??onie?Zgodnie z art. 212 k.c. rzecz, której nie da si? podzieli?, mo??e by? przyznana jednemu ze wspó??w??a??cicieli z obowi?zkiem sp??aty pozosta??ych. S?d dokona?? wi?c zniesienia wspó??w??asno??ci w sposób zgodny z prawem. S?d nie móg?? przydzieli? wspó??w??a??cicielom po pokoju, bo nie by??oby to wtedy zniesienie wspó??w??asno??ci, a ustalenie sposobu korzystania z mienia wspólnego. Tymczasem sprawa dotyczy??a w??a??nie zniesienia wspó??w??asno??ci, a nie ustalenia sposobu korzystania. S?d musia??? wi?c komu?? lokal przyzna?, a komu?? przyzna? prawo do odbioru w z??otówkach po??owy warto??ci lokalu. Akurat w tej sprawie to Panu przypad??a wierzytelno??? zamiast nieruchomo??ci.
Sp??ata pa??skiego udzia??u we wspó??w??asno??ci zosta??a roz??o??ona na raty, najprawdopodobniej dlatego, ??e ma????onka nie by??a w stanie jednorazowo zap??aci? tak du??ej sumy. Jak si? okazuje, nawet z rataln? sp??at? nale??no??ci ma????onka ma problem. Brak dobrowolnej sp??aty nale??nych Panu sum spowodowa??o wszcz?cie post?powania egzekucyjnego – je??eli jednak pa??ska by??a ??ona nie osi?ga dochodów, to trudno oczekiwa? od komornika skutecznej w 100% egzekucji. Komornik nie dostarcza bowiem pieni?dzy wierzycielom w ka??dym przypadku, je??eli tylko s? im one nale??ne, lecz dostarcza pieni?dze wówczas, gdy uda mu si? je odebra? d??u??nikowi. Komornik zapewne egzekwuje dla Pana tak? kwot?, jaka jest aktualnie mo??liwa do wyegzekwowania. Je??eli dochody d??u??niczki wzrosn?, b?dzie pan otrzymywa?? wi?ksze kwoty. Mo??e te?? Pan wskaza? jaki?? maj?tek d??u??niczki, o którym komornik nie wie, i wówczas egzekucja przebiegnie szybciej.<< powrót do listy pytań