Pro publico bono

Pytanie 114

Przeprowadzi??am remont. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zakwestionowa??? ten remont i powiedzia??, ??e to jest przebudowa i rozbudowa bez pozwolenia na budow? i bez projektu. A ja w tym remoncie tylko zrobi??am regipsy i kafelki. Teraz kazali mi rozebra? ca??y obiekt budowlany. Co mam robi??Nakaz rozbiórki zosta?? orzeczony w formie decyzji administracyjnej. Je??eli uwa??a Pani, ze decyzja jest nies??uszna, mo??e pani si? od niej odwo??a?. Zgodnie z art. 127 § 2 kodeksu post?powania administracyjnego organem w??a??ciwym do rozpatrzenia odwo??ania jest organ wy??szego stopnia od tego, który wyda?? decyzj?. W tym przypadku, zgodnie z art. 83 ust. 2  ustawy Prawo budowlane, organem wy??szego stopnia b?dzie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Odwo??anie nale??y wi?c wnie??? do tego organu, ale za po??rednictwem organu I instancji – czyli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Termin na wniesienie odwo??ania wynosi 14 dni od dnia dor?czenia decyzji stronie. To samo powinno wynika? z pouczenia zawartego na decyzji o nakazie rozbiórki, któr? Pani otrzyma??a. Je??eli równie?? organ II instancji wyda niekorzystn? dla Pani decyzj?, b?dzie Pani mog??a zaskar??y? j? do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.
W tej sprawie istotnym jest rozstrzygni?cie, czy rzeczywi??cie dosz??o tylko do remontu (jak Pani twierdzi) czy mo??e jednak do rozbudowy (jak twierdzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego). W tym zakresie trudno mi si? wypowiedzie?, nie znaj?c rzeczywistego stanu faktycznego nieruchomo??ci.<< powrót do listy pytań