Pro publico bono

Pytanie 115

Czy jest zgodne z prawem wyeksmitowanie osoby niepe??nosprawnej? Jako lokal socjalny wskazano nam ruder? w oficynie. Tam s? schody. Tam nie ma ??azienki, nie ma w kuchni wywietrzników. Nie ma rur, nie ma nic, aby np. zainstalowa? prysznic. Jak my mamy mieszka??Art. 14 ust. 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego stanowi, ??e s?d wydaj?c wyrok nakazuj?cy opró??nienie lokalu wobec osoby niepe??nosprawnej nie mo??e orzec o jej braku uprawnienia do lokalu socjalnego. Orzekaj?c o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego s?d nakazuje wstrzyma? wykonanie opró??nienia lokalu do czasu, gdy Gmina z??o??y ofert? zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (art. 14 ust. 6 ww. ustawy). Reasumuj?c, dopóki Gmina nie zaoferuje osobie niepe??nosprawnej lokalu socjalnego, eksmisja nie mo??e by? dokonana. Przez lokal socjalny nale??y  rozumie? lokal nadaj?cy si? do zamieszkania ze wzgl?du na wyposa??enie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadaj?ca na cz??onka gospodarstwa domowego najemcy nie mo??e by? mniejsza ni?? 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten mo??e by? o obni??onym standardzie (art. 2 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie praw lokatorów). Przytoczona definicja ustawowa lokalu socjalnego pozwala przyj??, ze lokale powinny posiada? takie wyposa??enie i stan techniczny, by nada??y si? do zamieszkania. Je??eli lokal rzeczywi??cie nie ma ??azienki, trudno przyj??, ??e nadaje si? do zamieszkania. Je??eli zaoferowany lokal nie spe??nia ustawowych wymogów, mo??e Pani odmówi?? zawarcia umowy i wnioskowa?? o inny lokal. Wówczas ZBiLK powinien przychyli? si? do takiej pro??by, gdy?? eksmisja nie b?dzie mo??liwa. Z drugiej strony eksmisja wstrzymywana jest w zasadzie tylko do momentu z??o??enia przez Gmin? oferty najmu lokalu socjalnego. Je??eli wi?c oka??e si?, ??e zaoferowany lokal spe??nia??? jednak wymogi, o których wspomnia??em,  nale??y liczy? si? z tym, ??e nakaz opró??nienia lokalu zostanie wykonany i to pomimo braku zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 
Warto przy tym zauwa??y?, ??e je??eli umowa zawierana jest z osob? o znacznym stopniu niepe??nosprawno??ci, zwi?zanej z niezdolno??ci? do samodzielnego poruszania si?, przedmiotem najmu powinien by? lokal po??o??ony na najni??szej kondygnacji budynku (§ 20 Uchwa??y Rady Miasta Szczecina z dnia 09 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz?cych w sk??ad mieszkaniowego zasobu gminy).<< powrót do listy pytań