Pro publico bono

Pytanie 116

Zmar??a mi te??ciowa. Mieszkali??my w trzypokojowym mieszkaniu o metra??u oko??o 70m2. W jednym ja, w drugim te??ciowa, a w trzecim syn. To jest mieszkanie komunalne. Czy jest mo??liwe, aby ten trzeci pokój po te??ciowej nam przypisa??? Ten trzeci pokój jest wolny, w tej chwili jest zaplombowany. Mój syn jest niepe??nosprawny, chcieliby??my albo otrzyma?? ten pokój, albo otrzyma?? inne mieszkanie blisko parku i na pierwszym pi?trze.Gmina, w której imieniu ZBiLK jedynie zarz?dza nieruchomo??ciami, jest w??a??cicielem lokalu, w którym mieszka Pani wraz z synem. To ona, dzia??aj?c na podstawie obowi?zuj?cych j? przepisów, decyduje o tym, komu wynaj??? lokale komunalne. Gmina mo??e, ale nie musi powi?ksza? go poprzez przyznanie pokoju po te??ciowej. Z uwagi na okoliczno???, ??e mieszkaniowy zasób Gminy nie w pe??ni zaspokaja potrzeby mieszkaniowe spo??eczno??ci lokalnej, o czym ??wiadcz? d??ugie terminy oczekiwania na przydzia??, wydaje si?, ??e ma??o prawdopodobne jest, by ZBiLK zdecydowa?? si? wynaj??? lokal o powierzchni 70m2 jedynie dwuosobowej rodzinie.
Zawsze natomiast mo??na prosi?, aby wynaj?to zamiast dotychczasowych dwóch pokojów inny lokal, np. na pierwszym pi?trze i w pobli??u parku. Z tym, ??e na ZBILK-u w Pani sytuacji nie da si? nic wymusi? (np. poprzez z??o??enie powództwa do s?du czy jakiej?? skargi). Tak samo ka??dy inny w??a??ciciel mo??e, ale nie musi wynajmowa? rzecz do niego nale???c? i nie da si? go skutecznie pozwa?, je??eli nie chce wynajmowa?.<< powrót do listy pytań