Pro publico bono

Pytanie 118

S?d wyda?? wyrok, który okaza?? si? z czasem niekorzystny. To znaczy my nie wiedzieli??my, ??e b?dzie on mia?? dla nas z??e konsekwencje. Czy mog? wnie??? apelacj? i czy przy apelacji musz? co?? zap??aci?? By??am w s?dzie, ale s?dzia, który wyda?? wyrok, mnie zignorowa??. Czy on mo??e tak si? zachowa?? Dopiero przewodnicz?ca wydzia??u powiedzia??a, ??e musz? z??o??y? wniosek o przywrócenie terminu.Apelacj? wnosi si? do s?du, który wyda?? zaskar??any wyrok, w terminie 14 dni od dor?czenia stronie skar???cej wyroku z uzasadnieniem. Jako ??e zakre??lony przez ustawodawc? termin ju?? min???, wniesienie apelacji w chwili obecnej jest bezcelowe, gdy?? zostanie ona przez s?d odrzucona z powodu przekroczenia terminu. Rzeczywi??cie mo??na podj?? prób? z??o??enia wniosku o przywrócenie terminu– jednak wniosek taki mo??e zosta? uwzgl?dniony tylko wtedy, gdy strona uprawdopodobni, ze niedokonanie czynno??ci procesowej w terminie nast?pi??o nie z jej winy. Co wi?cej, wniosek o przywrócenie terminu nale??y z??o??y? w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu. Niestety, moim zdaniem w przedmiotowej sprawie przes??anka taka nie wyst?puje, gdy?? wyrok z uzasadnieniem dor?czono Pani ju?? jaki?? czas temu i po prostu zdecydowa??a si? Pani nie wnosi? apelacji. To z kolei oznacza, ??e co prawda mo??na z??o??y? wniosek o przywrócenie terminu (a wraz z nim koniecznie apelacj?) ale raczej wniosek o przywrócenie terminu nie przyniesie po???danego skutku. Po prostu wraz z up??ywem terminu na wniesienie apelacji, orzeczenie s?du I instancji sta??o si? prawomocne. Wzruszenie takich orzecze?? mo??liwe jest tylko w szczegó??owo opisanych w Kodeksie post?powania cywilnego przypadkach. Nie wydaje si? jednak, by w ??wietle przedstawionego stanu faktycznego dopuszczalne by??o wznowienie post?powania czy skarga o stwierdzenie niezgodno??ci z prawem prawomocnego orzeczenia.
Post?powanie s?dziego oceni? nale??y pozytywnie. S?dzia nie musi rozmawia? ze stronami o post?powaniu, które prowadzi lub prowadzi??. Wszelkie motywy znale??? powinny si? w uzasadnieniu. S?dzia nigdy nie musi dodatkowo si? t??umaczy?.

Apelacja z natury rzeczy podlega op??acie. Mo??na natomiast wnosi? o zwolnienie z obowi?zku ponoszenia kosztów procesu. Je??eli s?d zwolni z obowi?zku ponoszenia kosztów, wówczas op??ata nie jest ???dana, ale w przypadku przegrania sporu i tak trzeba liczy? si? z obowi?zkiem jej ponoszenia.<< powrót do listy pytań