Pro publico bono

Pytanie 119

 Wnuczka zasz??a w ci?????. Ojca dziecka nie znam, wiem tylko, ??e nie p??aci alimentów. Dosta??am wezwanie na przes??uchanie na Policj?. Przecie?? ja nic na ten temat nie wiem. Jak ja mam si? zachowa??Nale??y domniemywa?, ??e w Pani sprawie chodzi o przest?pstwo niealimentacji – ojciec dziecka nie p??aci alimentów, w zwi?zku z czym prowadzone jest przeciwko niemu post?powanie o przest?pstwo z art. 209 § 1 KK. Zgodnie z tre??ci? tego przepisu, kto uporczywie uchyla si? od wykonania ci????cego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia s?dowego obowi?zku opieki przez nie??o??enie na utrzymanie osoby najbli??szej lub innej osoby i przez to nara??a j? na niemo??no??? zaspokojenia podstawowych potrzeb ??yciowych podlega karze grzywny, ograniczenia wolno??ci lub pozbawienia wolno??ci do lat 2. Pani zapewne b?dzie przes??uchiwana jako ??wiadek – prosz? wi?c stawi? si? w wyznaczonym miejscu i terminie, odpowiada? na zadane pytania zgodnie z posiadan? wiedz?, w ko??cu podpisa? odpowiednie protoko??y – nic z??ego si? Pani na pewno nie stanie. To, ??e nic Pani w tej sprawie istotnego nie wiadomo, niestety nie zwalania z konieczno??ci stawiennictwa na przes??uchaniu. Niemniej jednak podkre??lam, ??e nie ma si? czym denerwowa?, po prostu nale??y t? chwilk? po??wi?ci? dla „dobra sprawy”.<< powrót do listy pytań