Pro publico bono

Pytanie 120

Dosta??em pismo z banku. Bank udzieli?? kredytu ojcu, który umar?? w 2005 roku. Bank mówi, aby??my my zrobili post?powanie spadkowe i przed??o??yli bankowi, kto jest spadkobierc?. Co mam robi??Przeprowadzenie post?powania spadkowego nie jest obligatoryjne, ale co do zasady powinno si? je przeprowadzi? w mo??liwie szybkim czasie, w celu uregulowania sytuacji prawnej maj?tku po zmar??ej osobie. W przedmiotowej sprawie wpierw nale??a??oby uzyska? stwierdzenie nabycia spadku. Postanowienie w tym zakresie s?d wyda na wniosek osoby maj?cej w tym interes. Bez w?tpienia tak? osob? jest pan jako spadkobierca ustawowy, ale równie?? bank jako wierzyciel zmar??ego. W zwi?zku z powy??szym nie ma potrzeby uiszczania przez Pana kosztów ewentualnego post?powania – na chwil? obecn? to bank ma wi?ksz? motywacj?, aby mo??liwie szybko uregulowa? kwestie spadkowe – tak wi?c z pewn? doz? prawdopodobie??stwa mo??na stwierdzi?, ??e to bank w nied??ugim czasie z??o??y odpowiedni wniosek, a swoim pismem zach?ca jedynie Pana do wyr?czenia pracowników banku. Je??eli Panu si? nie spieszy, spadek nie powoduje konfliktów, proponuj? na razie wstrzyma? si? z dzia??aniem.
Pami?ta? jednak nale??y, ??e je??eli min???o 6 miesi?cy od dnia, w którym dowiedzia?? si? Pan o powo??aniu do spadku, wówczas nie b?dzie mo??liwe przyj?cie spadku z dobrodziejstwem inwentarza b?d?? odrzucenie spadku.<< powrót do listy pytań