Pro publico bono

Pytanie 121

Mia??am spraw? o podwy??k? alimentów, to znaczy tych ??wiadcze??, które S?d zas?dzi?? mi od by??ego m???a. Rozwód nast?pi?? bowiem z jego winy. Sprawa zacz???a si? dwa lata temu. S?d w ko??cu przyzna?? mi 600 z??. Ale komornik w trakcie procesu p??aci?? mi 800 z??. W tej chwili komornik chce z powrotem zwrotu pieni?dzy - tych 200 z?? miesi?cznie, bo skoro zabiera?? wi?cej ni?? powinien, to powsta??a nadp??ata. Z czego ja mam ??y?? Bo teraz komornik zabiera mi wszystko, ca??e alimenty, na poczet tej nadp??aty.Zak??adam, ??e nadwy??ka powsta??a w zwi?zku z wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia. Na podstawie tego postanowienia komornik musia?? egzekwowa? na Pani rzecz 800z??. Jednak ostatecznie orzeczono obowi?zek m???a do dostarczania ??rodków utrzymania wzgl?dem Pani na poziomie tylko 600 z??, wi?c otrzyman? nadwy??k? nale??a??oby zwróci?. Powstaje zatem s??uszne zagadnienie, czy nale??ne Pani pieni???ki w kwocie 600z??  miesi?cznie mo??na w ca??o??ci zabra? na poczet nale??nej Pani m???owi nadp??aty. Art 833 § 6 k.p.c. stanowi, ze ??wiadczenia alimentacyjne nie podlegaj? egzekucji. Orzeczony jednak na podstawie art. 60 KRO obowi?zek dostarczania drugiemu ma????onkowi ??rodków utrzymania po rozwi?zaniu ma????e??stwa nie jest obowi?zkiem alimentacyjnym. Obowi?zek alimentacyjny, zgodnie z art. 128 KRO, obci???a krewnych w linii prostej oraz rodze??stwo. Tylko takie ??wiadczenia mo??emy – formalnie poprawnie – nazywa? alimentami. Natomiast ??wiadczenia od by??ego ma????onka nie s? ??wiadczeniami alimentacyjnymi i, co wa??ne, wyprzedzaj? ??wiadczenia alimentacyjne (art. 130 KRO). Co znaczy, ??e by??y ma????onek swoje ??wiadczenia musi spe??ni? i dopiero wówczas mo??na rozwa??a? problem, czy nale??? si? alimenty i od kogo. Reasumuj?c, komornik ma prawo prowadzi? egzekucj? z sum przekazywanych Pani przez m???a, bo nie s? to ??wiadczenia alimentacyjne w rozumieniu przepisów, cho? przyznaj?, ??e potocznie takie ??wiadczenia równie?? nazywa si? alimentami.<< powrót do listy pytań