Pro publico bono

Pytanie 125

Mieszkam we wspólnym mieszkaniu wynajmowanym od ZBiLK. W 2002 roku mój wspó??lokator w s?dzie zawar?? ze mn? ugod? dotycz?c? sposobu, w jaki b?dziemy korzysta? ze wspólnie wynajmowanego lokalu. Otó?? ja odda??am cz???? kuchni, a on sobie z tej cz???ci zrobi?? ??azienk?. Ja chcia??am po pewnym czasie zamieni? mieszkanie na mniejsze. ZBILK stwierdzi??, ??e przedtem niezb?dny b?dzie aneks do umowy, w której powinno by? napisane, ??e w tym podwójnym mieszkaniu s? ju?? osobne ??azienki i kuchnie. Posz??am do ZBiLK-u po ten aneks, ale oni, chocia?? mam ugod? s?dow?, nie chc? mi w aneksie napisa?, ??e mam t? osobn? ??azienk? i w ko??cu nie chc? mi wynaj?? innego mieszkania.Gmina Miasto Szczecin, w której imieniu ZBiLK zarz?dza nieruchomo??ciami, jest w??a??cicielem lokalu, w którym Pani mieszka. To Gmina, dzia??aj?c na podstawie obowi?zuj?cych j? przepisów, decyduje o tym, komu go wynaj??. ZBiLK mo??e zatem przydzieli? Pani inne mieszkanie, ale decyzja taka jest w pewnym zakresie decyzj? uznaniow?. Oczywi??cie uznaniowo??? nie oznacza dowolno??ci – ZBiLK musi przestrzega? obowi?zuj?cych regulacji, w tym uchwa?? Rady Miasta.
W Pani przypadku kwestia aneksu do umowy najmu wydaje si? by? tu spraw? drugorz?dn? – przydzielenie Pani innego mieszkania mog??oby si? zapewne odby? bez takiego aneksu. W ko??cu, je??eli ma Pani lokal opu??ci?, to kwestia uregulowania, któr? dok??adnie cz???? lokalu wynajmuje s?siad, a która by??aby wolna po Pani przeprowadzce, stanowi problem ZBiLK-u i Pani s?siada, a nie Pani bezpo??rednio. By? mo??e brakuje tu ch?ci do zado???uczynienia Pani pro??bie. Ponownie podkre??lam, ??e dobra wola po stronie ZBiLK-u jest niezb?dna, gdy?? Gmina jak na razie zapewni??a Pani „dach nad g??ow?” i nie musi przystawa? na Pani pro??b? wynaj?cia innego lokalu w miejsce dotychczasowego.<< powrót do listy pytań