Pro publico bono

Pytanie 128

Staram si? o rent? w ZUS z powodu z??ego stanu zdrowia. Ju?? raz mi odmówiono. Teraz próbuj? jeszcze raz. Po negatywnej decyzji lekarza orzecznika, a nast?pnie negatywnej decyzji komisji lekarskiej sprawa trafi??a do s?du. Z opinii bieg??ych s?dowych równie?? wynika, ??e mog? pracowa?. Ale, gdy kiedy?? by??am u lekarza, to stwierdzono u mnie rzadk? chorob? ko??ci, która uniemo??liwia prac?. S?k w tym, ??e te objawy nie s? sta??e i nie zawsze mo??na je wychwyci?.Dla tak opisanego stanu faktycznego wydanie rzeczowej i konstruktywnej porady prawnej wydaje si? bardzo trudne. Niestety, nie posiadam wiedzy medycznej, dzi?ki której móg??bym podj?? si? próby kwalifikacji pani sytuacji zdrowotnej w zwi?zku z roszczeniem rentowym w stosunku do ZUS. Poza tym, prawo ubezpiecze?? spo??ecznych jest skomplikowan? dziedzin? prawa, wymagaj?c? wysoce specjalistycznej wiedzy. Dziedzina ta zajmowa??a marginalne miejsce w mojej dotychczasowej praktyce, dlatego raczej nie udzielam porad na tej p??aszczy??nie. Po prostu nie chcia??bym komu?? bezwiednie zaszkodzi?. Z tego te?? powodu raczej polecam Pani prób? skontaktowania si? z dy??uruj?cymi w G??osie Szczeci??skim specjalistami z ZUS.
  To, co mog? ogólnie stwierdzi?, to tyle, ??e ZUS, wydaj?c decyzj? o przyznaniu b?d?? odmowie przyznania renty, musi dzia??a? zgodnie z przepisami prawa. W przedmiotowej sprawie decyduj?ce znaczenie ma Pani stan zdrowia. Zarówno ZUS, jak i S?d, rozstrzygaj?c o zasadno??ci Pani roszczenia rentowego, musz? ustali?, czy rzeczywi??cie jest Pani niezdolna do pracy (ca??kowicie lub chocia??by w cz???ci). Je??eli lekarze jednoznacznie wskazuj?, ??e taka niezdolno??? nie wyst?puje, równie?? S?d b?dzie musia?? wyda? wyrok niekorzystny dla Pani, gdy?? nie b?dzie mia?? podstaw do kwestionowania opinii bieg??ego lekarza.<< powrót do listy pytań