Pro publico bono

Pytanie 129

Dzier??awi? od gminy teren, na którym mam blaszany kiosk. Poddzier??awi??am go pewnemu ma????e??stwu. Umówili??my si?, ??e co miesi?c b?d? mi p??aci? pewn? kwot?. Teraz okazuje si?, ze zap??acili tylko za miesi?c, bo nie maj? pieni?dzy na kolejne. Co ja mog? w takiej sytuacji robi?? Czy musz? p??aci? podatek dochodowy? A co z czynszem, który ja mam p??aci? gminie, ale nie mam z czego? No i co z podatkiem od nieruchomo??ci?Przede wszystkim musz? podkre??li?, ??e nie jestem doradc? podatkowym i z tego powodu na takie pytanie mog? odpowiedzie? jedynie w sposób ogólnikowy.
Obowi?zek uiszczania podatku od nieruchomo??ci spoczywa na w??a??cicielu lub posiadaczu samoistnym nieruchomo??ci lub obiektów budowlanych (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i op??atach lokalnych), nawet je??eli w umowie dzier??awy strony uzgodni?, ??e obowi?zek ten b?dzie obci???a?? dzier??awc?. Je??eli nieruchomo??? stanowi w??asno??? Skarbu Pa??stwa lub gminy, wówczas do zap??aty podatku zobowi?zany jest nie w??a??ciciel nieruchomo??ci, lecz jej posiadacz (art. 3 ust.1 pkt 4 ustawy). Posiadaczem rzeczy jest ten, kto ni? faktycznie w??ada jako w??a??ciciel (posiadacz samoistny) lub jako u??ytkownik, zastawnik, najemca, dzier??awca (posiadacz zale??ny). Dzier??awca, a w tym wypadku Pani, jest wi?c posiadaczem zale??nym nieruchomo??ci (art. 336 k.c.), a przez to osob? zobowi?zan? do zap??aty podatku.
Wydaje si?, ??e tak jak w??a??ciciel (tu: posiadacz samoistny) nie traci posiadania przez to, ??e oddaje drugiemu rzecz w posiadanie zale??ne, tak posiadacz zale??ny nie traci posiadania w wyniku oddania rzeczy innej osobie w dalsze posiadanie zale??ne (art. 337 k.c.). Oznacza to, ??e w takiej sytuacji mamy dwóch posiadaczy zale??nych tej samej nieruchomo??ci. Art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i op??atach lokalnych wskazuje, ??e je??eli nieruchomo??? znajduje si? w posiadaniu dwóch lub wi?cej posiadaczy, to obowi?zek podatkowy solidarnie obci???a wszystkich posiadaczy. W praktyce oznacza to, organ podatkowy mo??e dochodzi? zap??aty ca??ego podatku od nieruchomo??ci zarówno od Pani, jak i od ma????e??stwa, któremu nieruchomo??? odda??a Pani w poddzier??aw?. Kwestia wzajemnych rozlicze?? mi?dzy Pani? a ma????e??stwem zale??y od uregulowa?? zawartych w umowie poddzier??awy.
Konkluduj?c ten w?tek: jest Pani zobowi?zana do zap??aty podatku od nieruchomo??ci i niestety wyja??nie??, ??e nie ma Pani na to ??rodków, raczej Urz?d nie b?dzie honorowa??.
Czynsz z kolei musi Pani p??aci? nadal, gdy?? wynika on z umowy, któr? zawar??a Pani z gmin?. Tu równie?? nic nie zmienia fakt, ??e nie uzyskuje Pani pieni?dzy od swoich kontrahentów. Natomiast podatek od dochodu b?dzie musia?? by? p??acony, o ile taki dochód b?dzie uzyskiwany (póki co ma????e??stwo nie p??aci, wi?c dochodu nie ma).
Mo??e te?? Pani wypowiedzie? umow? poddzier??awcom (na zasadach wskazanych w umowie), gdy?? nie spe??niaj? oni swoich ??wiadcze??, a o zap??at? zaleg??ych, wynikaj?cych z umowy kwot wytoczy? powództwo do s?du.<< powrót do listy pytań