Pro publico bono

Pytanie 13

Dzwoni? ze ??winouj??cia. Ja mieszka??am we wspólnocie. Wyprowadzi??am si? i teraz mieszkam gdzie indziej. Tam gdzie mieszka??am mia??am gara?? zbudowany ze ??rodków w??asnych. Teraz wspólnota chce, abym odda??a ten gara?? w??a??nie im. Czy maj? prawo zabra? mi ten gara??? Przecie?? ja go sama postawi??am, a ten gara?? stoi na gruncie miasta i to z miastem mam podpisan? umow? najmu tego gara??u.Wspólnota jest tu klasycznym przyk??adem osoby trzeciej w relacji wynajmuj?cy – najemca. Taka osoba trzecia nie ma ??adnych ??rodków prawnych aby relacje te zak??óci?. Je??eli wol? miasta i Pani b?dzie dalsza kontynuacja umowy najmu gara??u to nic wspólnota tu nie zrobi. Mo??e jedynie zabiega? o to, aby miasto nie podpisa??o z Pani? kolejnej umowy.
Natomiast je??eli przed ko??cem 2000 roku z??o??y??a Pani wniosek do gminy o przeniesienie gara??u na w??asno??? to mo??e Pani dochodzi? „uw??aszczenia”. Wówczas sta??aby si? Pani w??a??cicielem gara??u i odpad??aby potrzeba jego wynajmowania. (por. art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomo??ciami).<< powrót do listy pytań