Pro publico bono

Pytanie 130

Mam problem z obowi?zkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli tzw. OC na samochód. Kupi??am samochód i troch? si? zagapi??am bo z??o??y??am wypowiedzenie starej umowy ubezpieczenia po up??ywie 30 dni. A w mi?dzyczasie zawar??am now? umow? w innym zak??adzie ubezpiecze??. Czy co?? mog? zrobi?, aby nie p??aci? dwóch sk???adek za dwie równoleg??e umowy ubezpieczenia? Przecie?? obowi?zkowe jest tylko jedno ubezpieczenie, a nie dwa.Rzeczywi??cie, obowi?zkowo trzeba zawrze? co najmniej jedn? umow? ubezpieczenia OC. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby mie? wi?cej takich umów na ten sam pojazd, nawet bezwiednie.
Art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowi?zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpiecze?? Komunikacyjnych stanowi, ??e w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawar?? umow? ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywc? pojazdu przechodz? prawa i obowi?zki zbywcy wynikaj?ce z tej umowy. Czyli w Pani przypadku na skutek zakupu auta wesz??a Pani w „buty” poprzedniego w??a??ciciela. Wówczas by??a jeszcze szansa, aby umow? ubezpieczenia zawart? przez poprzednika rozwi?za?. Umowa ubezpieczenia ulega bowiem rozwi?zaniu z up??ywem okresu, na który zosta??a zawarta, chyba ??e nabywca (czyli Pani) wypowie j? przed up??ywem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. Gdyby takie wypowiedzenie zosta??o uczynione, umowa rozwi?za??aby si? z up??ywem 30 dni nast?puj?cych po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.
Brak wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu spowodowa?, ??e sta??a si? Pani strona umowy ubezpieczeniowej a?? do ko??ca jej okresu. To, ??e zawar??a Pani drug? umow? z innym zak??adem ubezpiecze?? ma ten skutek, ze tak jeden, jak i drugi ubezpieczyciel ma z Pani? zawart? wa??n? umow? i tak jeden, jak i drugi ma prawo do sk??adki.
Obecnie powinna Pani uwa??a?, bo op??acenie obu sk??adek spowoduje automatyczne wznowienie si? obu umów na kolejne okresy, a skoro jest Pani zainteresowana posiadaniem wy???cznie jednego ubezpieczenia OC komunikacyjnego na Pani pojazd, prosz? pami?ta? o konieczno??ci wypowiedzenia co najmniej jednej z tych umów na jeden dzie?? przed ko??cem okresu, na jaki dana umowa zosta??a zawarta (art. 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowi?zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpiecze?? Komunikacyjnych).<< powrót do listy pytań