Pro publico bono

Pytanie 132

Wykupi??em mieszkanie spó??dzielcze na odr?bn? w??asno???. Mam akt notarialny, ale nie ma w nim mowy o piwnicy, cho? korzystam z niej od lat. Chcia??bym, aby piwnica te?? by??a zaznaczona w akcie notarialnym. Czy jest to mo??liwe?Piwnica nie jest lokalem w rozumieniu ustawy o w??asno??ci lokali. Zgodnie z art. 2 ust. 4 tej ustawy, mo??e ona by? tzw. pomieszczeniem przynale??nym (a przez to cz???ci? sk??adow? mieszkania), o ile zosta??a ona przeznaczona do wy???cznego u??ytkowania w??a??ciciela danego lokalu w procesie wyodr?bniania danej nieruchomo??ci lokalowej z nieruchomo??ci wspólnej. Je??eli wi?c akt notarialny nie ustanawia takiej przynale??no??ci, dane pomieszczenie nie b?dzie mia??o takiego statusu. Oczywi??cie mo??e by? ono u??ytkowane przez tylko jednego w??a??ciciela lokalu, ale b?dzie to opiera??o si? bardziej na praktyce i dorozumianej zgodzie innych cz??onków spó??dzielni – pod wzgl?dem prawnym b?dzie to dalej nieruchomo??? wspólna.<< powrót do listy pytań