Pro publico bono

Pytanie 133

Mam od prokuratora postanowienie, w którym zarzuca mi si?, ??e jako w??a??cicielka mieszkania wy??udza??am po??wiadczenie zameldowania osób z zagranicy. A ja te osoby zameldowa??am, bo chcia??am im pomóc, w ko??cu to mój lokal i wcale nie jest wykazane, ??e te osoby nie przebywa??y u mnie w mieszkaniu.Na wst?pie pragn? zaznaczy?, ??e radca prawny ma bardzo ograniczone mo??liwo??ci wyst?powania w post?powaniu karnym. Poza nielicznymi wyj?tkami nie mo??e by? on obro??c? strony w takim post?powaniu. W zwi?zku z powy??szym jako radca prawny nie jestem w stanie udzieli? komplementarnej porady prawnej.
Mog? jednak stwierdzi?, ??e prokurator w przedmiotowej sprawie musia?? uzna?, ??e wyst?puje uzasadnione podejrzenie pope??nienia przez Pani? przest?pstwa z art. 272 kodeksu karnego. Stanowi on, ??e ten, kto wy??udza po??wiadczenie nieprawdy poprzez podst?pne wprowadzenie w b???d funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upowa??nionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolno??ci do lat 3. Je??eli wi?c po??wiadcza??a Pani zameldowanie osób, które faktycznie u Pani nie mieszka??y, i w ten sposób uzyskano urz?dowe po??wiadczenie przebywania pod meldunkowym adresem, to istnieje spore niebezpiecze??stwo, ??e faktycznie dosz??o do wype??nienia znamion czynu okre??lonego w tym przepisie. W przeciwnym wypadku Pani obrona powinna by? skuteczna.
Du??e znaczenie b?dzie tu mia?? zamiar, który Pani towarzyszy??. U??ycie przez ustawodawc? terminu „wy???udza” oznacza, ??e chodzi tu o przest?pstwo dokonane umy??lnie i to w zamiarze bezpo??rednim – by wype??ni? znamiona tego czynu zabronionego, musia??aby Pani dzia??a? w celu doprowadzenia do urz?dowego po??wiadczenia czego??, co nie jest zgodne z prawd?. Do wype??nienia znamion tego przest?pstwa nie wystarcza wi?c samo dzia??anie w postaci wprowadzenia w b???d osoby upowa??nionej, skutkuj?ce po??wiadczeniem przez ni? nieprawdy, konieczne jest tak??e istnienie po stronie sprawcy ch?ci jego pope??nienia. W przeciwnym wypadku Pani obrona powinna by? skuteczna.<< powrót do listy pytań