Pro publico bono

Pytanie 135

Kupi??em lamp? do na??wietle?? leczniczych za ponad 6 tysi?cy z??otych. Okaza??o si?, ??e ta lampa nie b?dzie mi potrzebna. A ja musz? p??aci? raty, bo wzi???em kredyt na sp??at? tej lampy. Czy sprzedawca musi t? lamp? ode mnie odebra? i odda? pieni?dze? Dla mnie i dla ??ony ponad 200z?? sp??at kredytu to sporo. Co mog? zrobi??Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno??ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawar?? umow? poza lokalem przedsi?biorstwa, mo??e od niej odst?pi? bez podania przyczyn, sk??adaj?c stosowne o??wiadczenie na pi??mie w terminie dziesi?ciu dni od zawarcia umowy. W razie odst?pienia od umowy umowa jest uwa??ana za niezawart?, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi?za??. To, co strony ??wiadczy??y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ??e zmiana by??a konieczna w granicach zwyk??ego zarz?du. Zwrot powinien nast?pi? niezw??ocznie, nie pó??niej ni?? w terminie czternastu dni. Je??eli konsument nie zosta?? poinformowany na pi??mie o prawie odst?pienia od umowy, bieg terminu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie rozpoczyna si?. W takim wypadku konsument mo??e odst?pi? od umowy w terminie dziesi?ciu dni od uzyskania informacji o prawie odst?pienia. Konsument nie mo??e jednak z tego powodu odst?pi? od umowy po up??ywie trzech miesi?cy od jej wykonania.
W przedmiotowej sprawie powy??ej wskazane terminy ustawowe ju?? up??yn???y, w zwi?zku z czym nie ma Pan prawa odst?pienia od umowy ze sprzedawc?. Je??eli lampa jest kompletnie nieprzydatna, proponuj? j? sprzeda?, a uzyskane pieni?dze przeznaczy? na wcze??niejsz? sp??at? kredytu. Trzeba pami?ta?, ??e w Pana sytuacji dosz??o do zawarcia dwóch niezale??nych pod wzgl?dem prawnym umów; jedna ze sprzedawc? i jedna z bankiem. Zgodnie z art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim (która reguluje stosunki z bankiem) konsument jest uprawniony do sp??aty kredytu przed terminem okre??lonym w umowie. Termin dokonania sp??aty powinien odpowiada? terminom wnoszenia rat okre??lonym w umowie. W takim przypadku musi Pan poinformowa? kredytodawc? o zamiarze wcze??niejszej sp??aty kredytu najpó??niej w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. Je??eli konsument sp??aca kredyt przed terminem, wówczas w przypadku: kredytu oprocentowanego - nie jest zobowi?zany do zap??aty oprocentowania za okres po sp??acie kredytu. W przypadku za?? kredytu nieoprocentowanego konsument ma prawo do zmniejszenia zap??aconych kredytodawcy prowizji i op??at proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu. Niew?tpliwie w ten sposób pomniejszy Pan straty poniesione w zwi?zku z niefortunnym zakupem.<< powrót do listy pytań