Pro publico bono

Pytanie 136

Wydzier??awiali??my od Agencji Nieruchomo??ci Skarbu Pa??stwa ziemi?. Nie zap??acili??my dzier??awy, bo by??a susza i nie mieli??my z czego. Z??o??yli??my w agencji pismo, ??e prosimy o odroczenie, bo nie mamy pieni?dzy. Zaraz potem dostali??my z s?du nakaz zap??aty. W mi?dzyczasie agencja roz??o??y??a nam na raty zad??u??enie. My to sp??acili??my. Dlaczego musimy teraz p??aci? s?dowi jakie?? koszty?Przede wszystkim koszty nie s? zas?dzane na rzecz S?du, lecz na rzecz wierzyciela. Jest to zwi?zane  z tym, ??e wierzyciel wytaczaj?c powództwo ponosi zwi?zane z tym koszty (koszty s?dowe oraz koszty zast?pstwa procesowego). Jest to naturalne, gdy?? ani S?d ani pe??nomocnik procesowy wierzyciela zwykle nie prowadz? sprawy za darmo. Na gruncie obowi?zuj?cych przepisów, wierzyciel musi si? liczy? z tym, ??e je??eli przegra spraw?, to nie odzyska tych pieni?dzy, a co wi?cej, b?dzie musia?? zwróci? d??u??nikowi koszty obrony. Ale i odwrotnie, je??eli wierzyciel ma w pe??ni zasadne roszczenie, ma prawo domaga? si? nie tylko wierzytelno??ci ale ponadto równie?? zwrotu kosztów zwi?zanych z dochodzeniem swoich praw na drodze s?dowej. Dlatego art. 98 KPC wprowadza zasad?, ??e koszty post?powania s?dowego ponosi strona przegrywaj?ca. Oznacza to, ??e to wci??? wierzyciel (powód) przy wnoszeniu sprawy do sadu ponosi zwi?zane z tym koszty (np. op??ata od pozwu), ale je??eli wygra spraw?, to wszystkie te koszty zostaj?? mu zwrócone przez stron?, która w procesie przegra??a (d??u??nika).
W omawianej sytuacji Pa??stwo nie wywi?zali??cie si? ze swego zobowi?zania, wi?c wierzyciel wyst?pi?? na drog? s?dow?. Gdyby czynsz p??acony by?? w terminie, do sporu s?dowego w ogóle by nie dosz??o. Przyczyny Pa??stwa zw??oki z zap??at? by??y od Pa??stwa niezale??ne (susza), ale nie zmienia to sytuacji, ??e wierzyciel ma prawo do nale??nego mu ??wiadczenia. O tym, ??e jego ??wiadczenie by??o mu nale??ne niech ??wiadczy fakt, ??e w toku procesu sp??acili Pa??stwo d??ug. W tej sytuacji s?d zobowi?za?? Pa??stwa do zwrotu poniesionych przez wierzyciela kosztów procesu. Trzeba przyzna? s?dowi racj?, gdy?? po wytoczeniu powództwa wierzyciel ma prawo do zwrotu kosztów procesu, nawet je??eli d??u??nik sp??aci d??ug przed zako??czeniem si? sprawy s?dowej.<< powrót do listy pytań