Pro publico bono

Pytanie 137

Mam spraw? rozwodow?. Dosta??am pozew, ale nie chc? si? na wszystko zgodzi?. Zgadzam si? na alimenty dla dziecka, wspóln? w??adz? rodzicielsk?, ale nie zgadzam si? na to, aby m??? mi zostawi?? mieszkanie w zamian za sp??at?. Bo nie mam z czego go sp??aca?. Zreszt? jest to spó??dzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przys??uguje tylko mnie.Podstawow? kwesti? jest ustalenie czy spó??dzielcze lokatorskie prawo do lokalu wchodzi w sk??ad maj?tku wspólnego ma????onków. Z okazanych dokumentów wyp??ywa wniosek, ??e mieszkanie przypada wy???cznie Pani. Je??eli wk??ad mieszkaniowy zosta?? wniesiony przez Pani?, to uprawnienie do spó??dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu pani m???owi nie przys??uguje. Uwa??am przy tym, ??e raczej nie b?dzie to ustalone przez s?d w post?powaniu rozwodowym lecz dopiero pó??niej, w kolejnym post?powaniu o podzia?? maj?tku. Zgodnie bowiem z art. 58 k.r.o. w wyroku orzekaj?cym rozwód s?d rozstrzyga o w??adzy rodzicielskiej nad wspólnym ma??oletnim dzieckiem obojga ma????onków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysoko??ci ka??dy z ma????onków jest obowi?zany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, ponadto, je??eli ma????onkowie zajmuj? wspólne mieszkanie, s?d orzeka tak??e o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych ma????onków. Natomiast podzia??u maj?tku wspólnego s?d dokonuje w wyroku orzekaj?cym rozwód tylko na wniosek jednego z ma????onków i tylko wtedy, gdy przeprowadzenie tego podzia??u nie spowoduje nadmiernej zw??oki w post?powaniu.<< powrót do listy pytań