Pro publico bono

Pytanie 138

Jestem jednym z trzech spadkobierców. Dwaj pozostali ju?? nie ??yj?. Chodzi tu o moj? matk? i brata. Ja napisa??em do S?du wniosek, ??eby potwierdzi??, ??e jestem jedynym spadkobierc? po ojcu, a s?d uzna??, ??e do grona spadkobierców zaliczam si? ja oraz zmarli. Nadal wi?c nie mog? w pe??ni dochodzi? swoich praw do spadku. Dlaczego? Co powinienem zrobi?? Brat nie mia?? dzieci, ??ony ani nie pozostawi?? testamentu.Po ??mierci ojca, wobec braku testamentu, uruchomiona zosta??a s?dowa procedura stwierdzenia nabycia spadku. Zgodnie z przepisami, w takiej sytuacji spadkobierców by??o trzech, jako, ??e po zmar??ym dziedzicz? (z ustawy) w pierwszej kolejno??ci ma?????onek i jego dzieci. Skoro zmar??y mia?? ma????onka i dzieci – postanowienia S?du musia??o to odzwierciedla?. Oczywi??cie nie k??adzie to kresu Pana uprawnieniom. Przecie?? po ??mierci matki równie?? dochodzi do dziedziczenia, i w tym przypadku równie?? Pan b?dzie uprawniony. I dalej: skoro brat nie mia?? rodziny, to mo??e pan w konsekwencji zosta? jedynym spadkobierc?, gdy?? po zmar??ym bracie (z ustawy) w takim wypadku dziedziczy rodze??stwo (art. 932 § 4 k.c.). Innymi s??owy swój niepodzielny tytu?? do spadku wywodzi? b?dzie Pan z trzech ??róde??: z dziedziczenia po ojcu, po matce i po bracie.
A zatem radz? skierowa? do tego samego s?du spadku dalsze identyczne jak poprzedni wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, tym razem po matce i bracie. Na koniec prosz? równie?? pami?ta? o konieczno??ci zg??oszenia nabycia spadku do odpowiedniego Urz?du Skarbowego celem eliminacji konieczno??ci zap??acenia podatku.<< powrót do listy pytań