Pro publico bono

Pytanie 140

Zosta??am potr?cona przez samochód. Kierowca ruszy?? i zahaczy?? mnie zderzakiem. Przez to upad??am i z??ama??am biodro. Z opinii lekarskiej wynika, ??e mam utrat? 18 procent zdrowia. Ubezpieczyciel wyp??aci?? mi odszkodowanie, ale podejrzewam, ??e zbyt niskie. Uwa??am, ??e nale??? mi si? pieni?dze od sprawcy, ale nie wiem kto nim jest, bo samochód odjecha?? natychmiast po zdarzeniu z miejsca wypadku. W jaki sposób mog? dochodzi? swoich roszcze???Jak widz?, odszkodowanie wyp??acono z tytu??u zawartej przez Pani? umowy ubezpieczeniowej od nast?pstw nieszcz???liwych wypadków. Nie zmienia to wi?c faktu, ??e nieznany kierowca wyrz?dzi?? Pani szkod?, która wci??? wymaga naprawy. Zgodnie z art. 435 KC, samoistny posiadacz mechanicznego ??rodka komunikacji poruszanego za pomoc? si?? przyrody ponosi odpowiedzialno??? za szkod? na osobie lub mieniu wyrz?dzon? w zwi?zku z ruchem tego pojazdu. Okoliczno??ci, które wy???czaj? t? odpowiedzialno???, to si??a wy??sza, wy???czna wina poszkodowanego lub osoby trzeciej za któr? sprawca nie ponosi odpowiedzialno??ci. W przedmiotowej sprawie raczej nie ma podstaw do zastosowania której?? z wymienionych przes??anek egzoneracyjnych, co znaczy, ??e odszkodowanie jest nale??ne. Pozostaje ustali?, od kogo.
Skoro sprawca nie zosta?? ustalony, powództwo dotycz?ce naprawienia szkody wyrz?dzonej czynem deliktowym nie mo??e by? przeciwko niemu skierowane. Nie oznacza to jednak, ??e osoba poszkodowana pozostaje bez ??adnych ??rodków prawnych umo??liwiaj?cych jej dochodzenie swoich roszcze??. W sukurs takim osobom przychodz? bowiem regulacje zawarte w ustawie o ubezpieczeniach obowi?zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpiecze?? Komunikacyjnych. Jako, ??e osoby fizyczne rzadko kiedy by??yby w stanie samodzielnie naprawi? szkody wyrz?dzone na skutek wypadków komunikacyjnych, polskie prawo wprowadzi??o wzgl?dem posiadaczy pojazdów mechanicznych obowi?zkowe ubezpieczenia od odpowiedzialno??ci cywilnej w zwi?zku z ruchem nale???cych do nich pojazdów.  Ubezpieczenie takie powoduje, ??e obowi?zek naprawienia szkody przechodzi na zak??ad ubezpieczeniowy, który ubezpiecza dane auto. W tej jednak sytuacji nie tylko nie znamy sprawcy szkody, ale nawet pojazdu, którym si? porusza??. Si??? rzeczy nie b?dzie mo??na ustali? ubezpieczyciela. 
W ko??cu wi?c nale??y si?gn?? do art. 98 wspomnianej ustawy, który stanowi, ??e do zada?? Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nale??y m.in. zaspokajanie roszcze?? z tytu??u ubezpiecze?? obowi?zkowych za szkody powsta??e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na osobie, gdy szkoda zosta??a wyrz?dzona w okoliczno??ciach uzasadniaj?cych odpowiedzialno??? cywiln? posiadacza pojazdu mechanicznego lub kieruj?cego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich to??samo??ci.
Reasumuj?c, zgodnie z cytowanym przepisem UFG jest zobowi?zany do naprawienia szkody na osobie, której dozna??a Pani na skutek potr?cenia dokonanego przez nieustalonego co do to??samo??ci sprawcy, który porusza?? si? nieustalonym pojazdem. Zgodnie z art. 108 ustawy, uprawniony do odszkodowania zg??asza swoje roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zak??ad ubezpiecze?? wykonuj?cy dzia??alno??? ubezpieczeniow? w grupach obejmuj?cych ubezpieczenia obowi?zkowe. Taki zak??ad ubezpiecze?? nie mo??e odmówi? przyj?cia zg??oszenia szkody.<< powrót do listy pytań