Pro publico bono

Pytanie 141

Dwadzie??cia lat temu wnios??am wk??ad na mieszkanie. To znaczy cz???? pieni?dzy wp??aca??am na ksi???eczk? oszcz?dno??ciow?, a cz???? bezpo??rednio do spó??dzielni. Mieszkania jednak nie dosta??am, cho? wp??aci??am sporo, bo musia??am czeka? w kolejce. Pó??niej jednak, na pocz?tku lat 90-tych, spó??dzielnia odda??a ten wk??ad do PKO (na ksi???eczk?). Ja nadal jestem cz??onkiem spó??dzielni. Uwa??am, ??e nale??y mi si? co najmniej mieszkanie lokatorskie, ale nie sta? mnie, aby co?? jeszcze p??aci?. Jakie mam szanse?Zgodnie z art. 9 ustawy o spó??dzielniach mieszkaniowych, przez umow? o ustanowienie spó??dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spó??dzielnia zobowi?zuje si? odda? cz??onkowi lokal mieszkalny do u??ywania, a cz??onek zobowi?zuje si? wnie??? wk??ad mieszkaniowy oraz uiszcza? op??aty okre??lone w ustawie i w statucie spó??dzielni. Aby spó??dzielnia mog??a przyzna? prawo do lokalu, niezb?dne jest wniesienie wk??adu. W chwili obecnej wk??ad taki nie zosta?? wniesiony, gdy?? ca??o??? gromadzonych przez lata przez Pani? ??rodków nie znajduje si? w spó??dzielni, lecz w banku. Niestety nie znajduj? prostego sposobu prawnego na zado???uczynienie Pani oczekiwaniom, gdy?? zapewne kwota odzyskana z ksi???eczki mieszkaniowej nie wystarczy na pokrycie wk??adu mieszkaniowego.<< powrót do listy pytań