Pro publico bono

Pytanie 142

Jestem wdow?. Mam problem mieszkaniowy. Wi?kszo??? dzieci zrzek??o si? u notariusza roszcze?? do mieszkania, które odziedziczy??am po m???u. Ale jeden mój syn, który nie zrzek?? si? praw do tego mieszkania, wysnuwa przeró??ne ???dania. Czy ma do tego prawo? Nadmieniam, ??e lokal przed ??mierci? m???a by?? nasz wspólny.Po ??mierci m???a lokal w 1/2 przypad?? Pani (taka jest konsekwencja ustania wspólno??ci maj?tkowej ma????e??skiej), a w 1/2 podlega dziedziczeniu. W testamencie m??? powo??a?? Pani? do ca??o??ci spadku. Oznacza to, ??e po przyj?ciu spadku b?dzie Pani legitymowa??a si? prawem do ca??ego mieszkania. Dzieciom przys??uguje jedynie prawo do zachowku. Wi?kszo??? z nich zrzek??a si? tego roszczenia, jedynie jeden syn wysuwa ???dania. Mo??na uzna?, ??e ma on tylko prawo do zachowku (skoro nie zosta?? wydziedziczony w testamencie). Nale??ny mu zachowek wynosi po??ow? tego, co dziedziczy??by w sytuacji, gdyby dziedziczenie nast?powa??o wedle zasad dziedziczenia ustawowego. W przedmiotowej sprawie dziedziczeniu podlega??aby po??owa mieszkania. Przy ustalaniu udzia??u spadkowego stanowi?cego podstaw? do obliczania zachowku nie uwzgl?dnia si? spadkobierców, którzy zrzekli si? dziedziczenia. Zrzekaj?cy si? oraz jego zst?pni, których obejmuje zrzeczenie si? dziedziczenia, zostaj? wy???czeni od dziedziczenia, tak jakby nie do??yli otwarcia spadku. Dzieci zawar??y z Pani m???em umow?, na podstawie której zrzekli si? dziedziczenia po nim. Oznacza to, ??e w razie braku testamentu spadek przypad??by w po??owie Pani oraz w po??owie temu synowi, który jako jedyny z rodze??stwa nie zrzek?? si? spadku. Prawo do zachowku w wi?kszo??ci przypadków dotyczy po??owy warto??ci udzia??u, który by przypada?? w razie dziedziczenia ustawowego. W przedmiotowej sprawie wyniós??by on 1/4 warto??ci spadku, czyli 1/8 warto??ci mieszkania.
Reasumuj?c, zgodnie z przepisami, syn nie jest uprawniony do ???dania udost?pnienia mu lokalu (albo pokoju), zameldowania go w lokalu, sprzedania albo wynaj?cia lokalu. Mo??e si? jedynie domaga? zap??aty.<< powrót do listy pytań