Pro publico bono

Pytanie 143

Mam mieszkanie na 13 pi?trze. Ju?? jak oddawano to mieszkanie do u??ytku to wykryto, ??e jest z??a instalacja kominowa. Poprosi??em par? lat temu o ekspertyz?. Ekspert powiedzia?? mi, i mam to na pi??mie, ??e rzeczywi??cie komin jest ??le zbudowany. Potem na wentylacji za??o??yli mi specjaln? foli?, która ma mnie chroni? przed ewentualnym zatruciem. Ale w moim mieszkaniu czu? wyziewy. Po prostu ta wentylacja jest nadal z??a. Niedawno poprosi??em o now? ekspertyz?. Fachowiec powiedzia?? jednak, ??e teraz to jest ju?? wszystko w porz?dku. Co mam robi?? Boj? si?, ??e si? otruj?, bo w tej chwili mam dwie sprzeczne ekspertyzy.Je??li ma Pan uzasadnione przekonanie, ??e wskutek wadliwo??ci wykonania instalacji istnieje ryzyko zatrucia, mo??e Pan zg??osi? podejrzenie pope??nienia przest?pstwa z art. 160 Kodeksu karnego, to jest przest?pstwo nara??enia na bezpo??rednie niebezpiecze??stwo utraty ??ycia albo ci???kiego uszczerbku na zdrowiu. W razie dokonania zg??oszenia do prokuratury, odpowiednie organy powinny wykona? fachow? ekspertyz?, która zale??nie od wyników uspokoi Pana b?d?? pozwoli wyst?pi? z odpowiednim roszczeniem do odpowiedzialnych za zaistnia??y stan rzeczy osób.
Je??eli Pan si? nie myli i rzeczywi??cie przewody kominowe s? wykonane wadliwie, swoj? aktywno??? powinien Pan skierowa? do spó??dzielni mieszkaniowej, sprawuj?cej zarz?d budynkiem. Raczej nie mo??e Pan wysuwa? roszcze?? wobec firm kominiarskich, poniewa?? nie ???czy Pana z ni? stosunek zobowi?zaniowy (np. umowa). Natomiast spó??dzielnia zapewne pozostaje w sta??ych relacjach umownych z kominiarzami i je??eli zajdzie potrzeba, spó??dzielnia naka??e im podj?cie odpowiednich robót.
 W Pana sytuacji celowe mog??oby by? si?gni?cie do art. 439 k.c., zgodnie z którym ten, komu wskutek braku nale??ytego nadzoru nad stanem posiadanego przez inn? osob? budynku zagra??a bezpo??rednio szkoda, mo??e ???da?, a??eby osoba ta przedsi?wzi???a ??rodki niezb?dne do odwrócenia gro???cego niebezpiecze??stwa. Z tego przepisu przys??uguje Panu roszczenie do spó??dzielni o przedsi?wzi?cie odpowiednich ??rodków. Jakie b?d? to jednak ??rodki (jakie czynno??ci oka??? si? niezb?dne) niestety le??y poza sfer? wiedzy prawniczej.
Niezale??nie od tego, je??li instalacja kominowa jest wadliwa, jako lokatorowi przys??uguje Panu roszczenie do spó??dzielni z tytu??u nienale??ytego wykonania obowi?zków utrzymania cz???ci wspólnych nieruchomo??ci w nale??ytym stanie. Równie?? i na takiej podstawie prawnej mo??e Pan zwróci? si? do spó??dzielni z roszczeniem o wykonanie naprawy wadliwej instalacji. W razie gdyby spó??dzielnia nie dokona??a naprawy, przys??uguje Panu prawo wyst?pienia do s?du o upowa??nienie do wykonania czynno??ci na koszt spó??dzielni. Zgodnie bowiem z art. 480 k.c. w razie zw??oki d??u??nika w wykonaniu zobowi?zania czynienia, wierzyciel mo??e, zachowuj?c roszczenie o naprawienie szkody, ???da? upowa??nienia przez s?d do wykonania czynno??ci na koszt d??u??nika.<< powrót do listy pytań