Pro publico bono

Pytanie 145

Chodzi o mieszkanie. Mój ojciec jest chory. I w tej chwili mieszka u mnie. Ojciec chcia?? przepisa? na mnie swoje mieszkanie testamentem. Ale do notariusza pojecha??a z moim ojcem córka. Okaza??o si?, ??e ojciec sporz?dzi?? testament na córk?. Pó??niej ojciec zosta?? ubezw??asnowolniony, ja jestem jego opiekunem. Czy ja mog? teraz sprzeda? to mieszkanie? Brat si? chce dogada? ze mn? w sprawie spadku po ojcu. Opiekun osoby ubezw??asnowolnionej ca??kowicie powinien uzyskiwa? zezwolenie s?du opieku??czego we wszystkich wa??niejszych sprawach dotycz?cych maj?tku ubezw??asnowolnionego (art. 156 k.r.o. w zw. z art. 175 k.r.o.). Aby móc sprzeda? nale???ce do ojca mieszkanie, powinna Pani najpierw uzyska? zezwolenie S?du. Trzeba jednak pami?ta?, ??e dochód uzyskany ze sprzeda??y mieszkania wejdzie do maj?tku ojca, poniewa?? on jest wci??? jego w??a??cicielem. Jako opiekun ojca musi Pani chroni? jego maj?tek, a nie doprowadza? do jego podzia??u na inne osoby.
  Zezwolenia S?du nie wymaga??oby wynajem mieszkania Pani ojca. Czynsz wp??acany na rachunek bankowy ojca mog??aby Pani przeznacza? na opiek? nad ojcem.
  Nawet je??li Pani brat wyra??a wol? podzia??u mieszkania, ewentualnie kwoty uzyskanej z jego sprzeda??y, to pewnie nast?pi to dopiero z momentem przej??cia jego w??asno??ci na Pani córk?, czyli spadkobierczynie, i nie wcze??niej ni?? po ??mierci ojca, przy czym jeszcze i jej wola musi by? brana pod uwag?. Córka nie musi zgodzi? si? na sprzeda?? odziedziczonego przez siebie mieszkania i podzia?? tej kwoty na dwie inne osoby.<< powrót do listy pytań