Pro publico bono

Pytanie 146

Moje rodze??stwo zrzek??o si? dziedziczenia po rodzicach. Podpisano w tym celu umow? w formie aktu notarialnego. Jednak dwójka z moich braci umowy nie podpisa??a.
Mam pytanie: czy jest mo??liwe testamentowe powo??anie do spadku jednego z braci oraz jednoczesne powo??anie wykonawcy testamentu celem doprowadzenia przez wykonawc? do sprzeda??y mieszkania wchodz?cego do spadku, zakupienia za uzyskan? cen? kawalerki dla brata powo??anego do dziedziczenia i sp??acenia z reszty ceny tej wierzytelno??ci któr? brat niepowo??any do dziedziczenia b?dzie mia?? z tytu??u zachowku?Na pewno mo??liwe jest powo??anie do dziedziczenia w drodze testamentu tylko jednego z Pani braci, a drugiego nie. Zak??adaj?c, ??e nie ma podstaw do wydziedziczenia brata, który do spadku nie b?dzie powo??ywany, trzeba rzeczywi??cie liczy?? si? z konieczno??ci? sp??acenia przez jedynego spadkobierc? testamentowego tego?? w??a???nie brata. By? mo??e na tym etapie wystarczy??oby poprzesta?. Wówczas mieszkanie przypadnie spadkobiercy i on ju?? si? b?dzie musia?? dalej stara? aby zachowek sp??aci?.
Je??eli jednak z jakich?? wzgl?dów spadkodawca pragnie aby po jego ??mierci jego maj?tek zosta?? w odpowiedni sposób zagospodarowany na pewno b?dzie wymaga??o to powo??ania wykonawcy testamentu. Kto?? przecie?? musi wykona? ostatni? wol? spadkodawcy. W oparciu o tre??? art. 988 § 1 k.p.c. twierdz?, ??e wykonawca testamentu ma zarz?dza? maj?tkiem spadkowym, a nast?pnie ma wyda? spadkobiercom maj?tek spadkowy zgodnie z wol? spadkodawcy. Bez sporu pozostaje to, ?e zarz?dzenie maj?tkiem obejmuje równie?? sprzeda?? sk??adników wchodz?cych w sk??ad spadku. Natomiast w?tpliwo??ci budzi ju?? teza, i?? wykonawcy wolno b?dzie dokona? wszelakiego rodzaju sprzeda??y, równie?? tej przekraczaj?cej zarz?d zwyk??y spadkiem. W Pa??stwa przypadku sprzeda?? w sumie jedynego warto??ciowego sk??adnika spadku (mieszkania) niew?tpliwie jest czynno??ci? przekraczaj?c? zwyk??y zarz?d spadkiem. Taka czynno???, i tu w zale??no??ci od przyj?tej koncepcji prawnej, wymaga lub nie wymaga zgody s?du na jej dokonanie. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmijmy, ??e wykonawca testamentu dysponuje nieskr?powanym prawem do zarz?du maj?tkiem spadkowym, czyli mo??e bez zgody s?du sprzeda? jedyny warto??ciowy sk??adnik spadku. Szczególnie, ??e jak rozumiem, taka b?dzie wola spadkodawcy zapisana w jego testamencie w sposób wyra??ny i jednoznaczny.
Problem polega tu na tym, ??e wykonawca nie tylko mia??by up??ynni? maj?tek spadkowy (mieszkanie), ale jeszcze nadto zakupi? za uzyskane w ten sposób ??rodki inne mieszkanie i dopiero na tak zbudowanej podstawie maj?tkowej rozpocz?? wydawanie poszczególnych aktywów spadkobiercy oraz uprawnionemu do zachowku. Osobi??cie uwa??am, uczulaj?c jednak??e na przeciwny pogl?d prawny, ??e je??eli zapis testamentu wyra??nie wymaga??by dokonania wszystkich tych czynno??ci od wykonawcy testamentu, powinien by? uznany za skuteczny i si??? rzeczy literalne wype??nienie testamentu przez wykonawc? – za uprawnione. Poniewa?? jednak taki testament, dla Pa??stwa bezpiecze??stwa, polecam sporz?dzi? w formie notarialnej, ostateczne rozstrzygni?cie b?dzie nale??a??o do notariusza.<< powrót do listy pytań