Pro publico bono

Pytanie 147

Gdy ko??czy??o mi si? ubezpieczenie auta, zadzwoni?? do mnie przedstawiciel konkurencyjnej firmy. Zaproponowa?? ofert? i zapewnia??, ??e w ramach OC b?d? mia?? ubezpieczenie przedniej szyby. Mój doradca po przeczytaniu tej umowy stwierdzi??, ??e zapisu o szybie tam nie ma. Nie podpisa??em ??adnej umowy, ani ??adnego innego dokumentu. A teraz ta firma grozi mi s?dem i domaga si? prawie 400 z??otych. Dlaczego, skoro nic nie podpisywa??em?Generalnie w polskim prawie panuje zasada, ??e umowy mo??na zawiera? zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Oczywi??cie przepisy szczególne mog? zawiera? wyj?tki od tej zasady, przewiduj?c na przyk??ad, ??e umowa musi by? zawarta w formie pisemnej (np. umowa po??yczki, której warto??? przenosi pi??set z??otych) b?d?? w formie aktu notarialnego (np. umowa sprzeda??y mieszkania) b?d?? te?? w formie pisemnej z podpisami notarialnie po??wiadczonymi (np. umowa zbycia przedsi?biorstwa). Przepisy nie przewiduj? jednak ??adnej szczególnej formy dla umowy ubezpieczenia, co oznacza, ??e mo??e by? ona zawarta w formie ustnej. Dokument ubezpieczenia, który ubezpieczyciel zobowi?zany jest dostarczy? ubezpieczaj?cemu, stanowi jedynie potwierdzenie zawartej umowy.
Nie znaczy to jednak, ??e nie mo??e Pan nic zrobi? w sytuacji, gdy dokument ubezpieczenia, który Pan otrzyma??, ró??ni si? od tego, co Panu zaproponowa?? przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej. Zgodnie z art. 811 Kodeksu cywilnego je??eli w odpowiedzi na z??o??on? ofert? ubezpieczyciel dor?cza ubezpieczaj?cemu dokument ubezpieczenia zawieraj?cy postanowienia, które odbiegaj? na niekorzy??? ubezpieczaj?cego od tre??ci z??o??onej przez niego oferty, ubezpieczyciel obowi?zany jest zwróci? ubezpieczaj?cemu na to uwag? na pi??mie przy dor?czeniu tego dokumentu, wyznaczaj?c mu co najmniej 7-dniowy termin do zg??oszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowi?zku zmiany dokonane na niekorzy??? ubezpieczaj?cego nie s? skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.
Z uwagi na zrozumia??e trudno??ci w udowodnieniu, ??e dokument ubezpieczenia ró??ni si? w tre??ci od przed??o??onej Panu propozycji, by? mo??e lepszym wyj??ciem dla Pana by??oby odst?pienie od umowy zawartej z firm?, która nie sprawia wra??enia rzetelnej. W przypadku umów ubezpieczeniowych zawieranych na odleg??o???, np. za pomoc? telefonu, zawieraj?cemu umow? przys??uguje prawo odst?pienia od umowy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia na pi??mie takich informacji, jak m.in. przedmiot ??wiadczenia, bez podania przyczyn (art. 16 c ust. 2 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno??ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny). Wystarczy tylko przes??a? ubezpieczycielowi na pi??mie o??wiadczenie o odst?pieniu od umowy przed up??ywem wskazanego terminu – w Pana przypadku przed up??ywem 30 dni od dnia otrzymania dokumentów od ubezpieczyciela. W razie odst?pienia od umowy umowa jest uwa??ana za niezawart?, a Pan jest zwolniony z wszelkich zobowi?za??.<< powrót do listy pytań