Pro publico bono

Pytanie 148

Mamy mieszkanie spó??dzielcze w??asno??ciowe. Spó??dzielnia bez naszej wiedzy poda??a nas do s?du, bo mamy niewielki d??ug. My o tym nic nie wiedzieli??my, bo ??adne wezwania ani od spó??dzielni, ani od s?du do nas nie dotar??y. Dowiedzieli??my si? dopiero gdy ZUS przys??a??? mniejsz? rent?, bo cz???? zaj??? ju??  komornik. W jaki sposób mo??emy t? spraw? odkr?ci?, bo d??ug sp??acamy?Niestety, je??li rzeczywi?cie zaci?gn?li Pa??stwo d??ug u spó??dzielni, to mia??a ona prawo wnie??? pozew do s?du. Od dobrej woli wierzyciela zale??y bowiem, czy b?dzie próbowa?? ugodzi? si? z d??u??nikiem co do formy i terminów sp??aty zad??u??enia, czy te?? skieruje spraw? na drog? s?dow?.
W sytuacji, gdy spó??dzielnia rzeczywi??cie nie informowa??a Pa??stwa o zamiarze skierowania sprawy do s?du, nie przes??a??a wezwania do zap??aty, Pa??stwo jako pozwani mogliby przy pierwszej czynno??ci procesowej uzna? powództwo i wskaza?, ??e sp??aciliby Pa??stwo d??ug, gdyby otrzymali wezwanie. Da??oby to Pa??stwu szans? zas?dzenia przez s?d zwrotu na Pa??stwa rzecz poniesionych kosztów post?powania.
W obecnej sytuacji, poniewa?? post?powanie s?dowe zosta??o ju?? prawomocnie zako??czone, przys??uguje Pa??stwu jedynie ??rodek procesowy w postaci wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zap??aty. Wniosek taki mo??na z??o??y? w terminie tygodnia od ustania przyczyny uchybienia terminu, wskazuj?c przyczyn? uchybienia. Jednocze??nie z wniesieniem takiego wniosku powinni Pa??stwo przes??a? do s?du sprzeciw od nakazu zap??aty.
W sprzeciwie mog? Pa??stwo podnie??? wszelkie zarzuty przeciwko ???daniu pozwu wniesionego przez spó??dzielni?. Je??li uznaj? Pa??stwo ???danie pozwu, mog? Pa??stwo z??o??y? w sprzeciwie o??wiadczenie o uznaniu powództwa i jednocze??nie wnie??? o zas?dzenie kosztów post?powania od strony przeciwnej. Je??eli problemem jest dla Pa??stwa zap??acenie ca??o??ci d??ugu „od r?ki”, maj? te?? Pa??stwo prawo wnosi? o roz??o??enie p??atno??ci na raty – zgodnie z art. 320 Kodeksu post?powania cywilnego s?d mo???e bowiem w uzasadnionych wypadkach roz??o??y? w wyroku na raty zas?dzone ??wiadczenie.<< powrót do listy pytań