Pro publico bono

Pytanie 149

Mam rent? po m???u, jest to renta wojskowa. Mam 63 lata, rent? pobieram od 16 lat. Wojsko teraz do mnie pisze, ??e wyda??o mi t? rent? w oparciu o b???dn? decyzj?. W zwi?zku z powy??szym chc? mi odebra? rent?. Co ja mam teraz robi??Nie jest to pierwsza w ostatnim okresie prowadzona przeze mnie sprawa zwi?zana z prób? uniewa??nienia przez Wojskowe Biuro Emerytalne decyzji o przyznaniu wojskowej renty rodzinnej. W WBE trwa prawdopodobnie szeroko zakrojona akcja kontrolna, obejmuj?ca m.in. sprawdzenie zgodno??ci z prawem decyzji wydanych w latach 90-tych. Kwestia emerytur wojskowych uregulowana jest w ustawie z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym ??o??nierzy zawodowych oraz ich rodzin. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego i wysoko??? ??wiadcze?? pieni???nych z tytu??u tego zaopatrzenia ustala w formie decyzji wojskowy organ emerytalny. Zgodnie z art. 32 ust. 2 tej ustawy decyzje ostateczne, od których nie zosta??o wniesione odwo??anie do w??a??ciwego s?du, mog? by? z urz?du przez wojskowy organ emerytalny zmienione, uchylone lub uniewa??nione, na zasadach okre??lonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post?powania administracyjnego. Zgodnie z regulacjami kpa, decyzja ostateczna na mocy której strona naby??a prawo, mo??e by? uchylona lub zmieniona tylko za jej zgod?. Odebranie przyznanej pani renty b?dzie wi?c mo??liwe jedynie w przypadku stwierdzenia niewa??no??ci decyzji z 1994r. WBE mo??e stwierdzi? jej niewa??no??? jedynie wtedy, gdy nast?pi która?? z przes??anek wyliczonych w art 156 kpa. Z uwagi na to, ??e od wydania decyzji up??yn???o ponad 10 lat, w naszej sprawie prawdopodobnie w gr? mo??e wchodzi? jedynie przes??anka polegaj?ca na wydaniu decyzji bez podstawy prawnej lub z ra???cym naruszeniem prawa. Nie chodzi tu jednak o b???dn? interpretacj? przepisów prawa, lecz faktyczny brak podstawy prawnej lub rzeczywi??cie ra???ce naruszenie prawa. Zgodnie z art. 24 ustawy, renta rodzinna przys??uguje na zasadach okre??lonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Art. 70 tej ustawy stanowi, ??e wdowie przys??uguje renta rodzinna, je??eli w chwili ??mierci osi?gn???a 50 lat lub by??a niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodze??stwa uprawnione do renty rodzinnej po zmar??ym m???u, które nie osi?gn???o 16 lat, a je??eli kszta??ci si? w szkole - 18 lat ??ycia, lub je??eli sprawuje piecz? nad dzieckiem ca??kowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ca??kowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Renta przys??uguje wdowie równie?? w przypadku, gdy osi?gn???a wiek 50 lat lub sta??a si? niezdolna do pracy po ??mierci m???a, nie pó??niej jednak ni?? w ci?gu 5 lat od jego ??mierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w poprzednim zdaniu. W Pani sprawie prawdopodobnie przes??ank? do wydania decyzji z 1994r. by??a Pani niezdolno??? do pracy. WBE na tej podstawie przyzna??o Pani rent?, któr? teraz próbuje odebra?, z uwagi na fakt, ze ta niezdolno??? nie wyst?powa??a. Stan zdrowia jest okoliczno??ci? faktyczn?, dlatego w mojej opinii w?tpliwe jest, by WBE uda??o si? w s?dzie przeforsowa? stanowisko o zasadno??ci uniewa??nienia decyzji z powodu wykrycia nowych okoliczno??ci faktycznych istniej?cych w dniu wydania decyzji. Jest to bowiem przes??anka jedynie do wznowienia post?powania, z tym, ze na tej podstawie nie mo??na uchyli? decyzji je??eli od jej dor?czenia up??yn???o 5 lat. Dlatego je??eli zostanie wydana decyzja o cofni?ciu renty, prosz? wnie??? odwo??anie do S?du Pracy i Ubezpiecze?? Spo??ecznych. Przeczuwam, ??e ewentualne odebranie Pani prawa do renty nie b?dzie formalnie prawid??owe i s?d nie zezwoli na to.
 Oczywi??cie zawsze nale??y mie? przygotowany równie?? plan awaryjny. Prosz? ju?? teraz ustali? jakie ??wiadczenia przys??ugiwa??yby Pani, gdyby renta zosta??a jednak odebrana.<< powrót do listy pytań