Pro publico bono

Pytanie 151

Jeste??my mieszka??cami kamienicy, któr? syndyk masy upad??o??ci sprzeda?? razem z lokatorami (najemcami) nowemu w??a??cicielowi. W sprawie jest jednak bardzo wiele niejasno??ci. Kamienica by??a niegdy?? w??asno??ci? Skarbu Pa??stwa, ale zosta??a w 1993 roku oddana w wieczyste u??ytkowanie przedsi?biorcy, który nast?pnie zbankrutowa??. Budynek przeszed?? w r?ce syndyka. Czy syndyk mia?? prawo sprzeda? kamienic?? By??o zreszt? kilka przetargów, poczynaj?c od ceny wywo??awczej powy??ej kilku milionów z??otych. Syndyk raz po raz zmniejsza?? cen? wywo??awcz?, a?? w ko??cu sprzeda?? kamienic? za bezcen.Rzeczywi??cie sprawa jest wielow?tkowa i pewnie moja opinia nie pomo??e jej rozwi?za? od pocz?tku do ko??ca. Wielu ustale?? istotnych w tej sprawie nie b?d? móg?? poczyni? z przyczyn obiektywnych. W pierwszej kolejno??ci pojawia si? w?tpliwo??? jakie przepisy zastosowanie znajd? w sprawie. W 2003 roku wesz??a w ??ycie nowa ustawa Prawo upad??o??ciowe i naprawcze. Zast?pi??o ono przedwojenne jeszcze rozporz?dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej (z 1934 roku). Jednak odpowied?? na pytanie który z tych aktów b?dzie mia?? zastosowanie zale??y od tego czy og??oszenie upad??o??ci nast?pi??o przed czy po wej??ciu w ??ycie nowej ustawy, gdy?? zgodnie z art. 536 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad??o??ciowe i naprawcze, w sprawach, w których og??oszono upad??o??? przed dniem wej??cia w ??ycie ustawy stosuje si? przepisy dotychczasowe.
   Je??eli wi?c za??o??y?, ??e upad??o??? og??oszono na tyle dawno, ??e stosuje si? stare rozporz?dzenie to zgodnie z art. 112 tego aktu prawnego, likwidacja nast?puje m.in. przez sprzeda?? nieruchomo??ci wchodz?cych w sk??ad masy upad??o??ci, przy czym zgodzi? si? nale??y z pogl?dem, ??e prawo u??ytkowania wieczystego dla potrzeb tego przepisu traktowa? b?dziemy na równi z w??asno??ci? nieruchomo??ci (a wi?c podlega ono sprzeda??y). Art. 118 stanowi, ??e nieruchomo??? mo??e by? sprzedana przez licytacje publiczn?, wg przepisów k.p.c. o egzekucji. Za zezwoleniem rady wierzycieli nieruchomo??? mo??e by? jednak sprzedana z wolnej r?ki. Sprzeda?? dokonana w post?powaniu upad??o??ciowym ma te same skutki co sprzeda?? w post?powaniu egzekucyjnym. W przedmiotowej sprawie, maj?c na uwadze cen? za któr? nieruchomo??? zosta??a nabyta, sprzeda?? nast?pi??a zapewne z wolnej r?ki. Wymaga??o to zgody rady wierzycieli. Takie s? moje przypuszczenia. Niemniej jednak nie s?dz?, aby syndyk dokonywa?? tak wa??kich czynno??ci jak sprzeda?? prawa u??ytkowania wieczystego nieruchomo??ci bez dope??nienia wszelkich formalno??ci. Z tego powodu musz? uczciwie, cho? pewnie dla Pa??stwa niekorzystnie, przyj??, ??e najprawdopodobniej z formalnych powodów ta transakcja nie b?dzie mog??a by?? podwa??ona.<< powrót do listy pytań