Pro publico bono

Pytanie 152

Czy to prawda, ??e syndyk masy upad??o??ci nie mo??e sprzeda? kamienicy w cz???ciach? My chcieliby??my wykupi? mieszkania, które od lat wynajmujemy od syndyka, ale on si? nie zgadza?? i twierdzi??, ??e mo??na kupi? tylko ca??? kamienic?.I tu musz? bra? pod obron? syndyka. Przedmiotem obrotu w przypadku Pa???stwa kamienicy by??o prawo u??ytkowania wieczystego nieruchomo??ci. To prawo dotyczy??o ca??ej rzeczy (nieruchomo??ci). Przedmiotem obrotu nie mog??y by? poszczególne lokale, gdy?? najprawdopodobniej nie by??y one wydzielone, to znaczy nie mia??y one w obrocie prawnym statusu samodzielnej rzeczy, która mog??a by by? sprzedana (w przeciwie??stwie do mieszka?? wydzielonych stanowi?cych wówczas odr?bn? w??asno???).
Je??eli wzgl?dy techniczne pozwalaj? uzna? dany lokal za samodzielny wówczas mo??na go wydzieli? pod wzgl?dem prawnym, potem za??o??y? mu ksi?g? wieczyst? i w ko??cu sprzeda? ten jeden wydzielony lokal, pozostawiaj?c sobie pozosta??? cz???? kamienicy z niewydzielonymi lokalami, albo pozosta??e równie?? wydzielone przy tej okazji lokale. Ale takie dzia??anie poci?ga koszty. Tymczasem syndyk ma dba? o mas? upad??o??ci, a nie o osoby, których interesy w jaki?? sposób si? z t? mas? wi????, w tym na przyk??ad o najemców lokali w kamienicy upad??ego przedsi?biorcy. Z tego powodu obawiam si?, ??e zaanga??owanie ??rodków z masy upad??o??ci w wydzielanie mieszka?? nie by??oby dopuszczalne. Co wi?cej powodowa??oby to dla syndyka (i wierzycieli) dalsze jeszcze problemy, bo pewnie ??atwiej sprzeda? w jednym post?powaniu ca???? nieruchomo???, ni?? sprzedawa? z niewiadomym skutkiem ile?? tam mieszka??. Nigdy przecie?? nie wiadomo, czy wszyscy najemcy wykupiliby swoje mieszkania. Syndyk tymczasem ma u??atwia? a nie utrudnia? likwidacj? maj?tku.<< powrót do listy pytań