Pro publico bono

Pytanie 154

Zawi??o??? w tej sprawie polega na tym, ??e kamienica by??a niegdy?? w??asno??ci? Skarbu Pa??stwa, ale zosta??a w 1993 roku oddana w wieczyste u??ytkowanie przedsi?biorcy, który nast?pnie zbankrutowa??. Budynek przeszed?? wi?c w r?ce syndyka. Ale my za??atwiamy wszelkie sprawy od zawsze w Zarz?dzie Lokali i Budynków Komunalnych - tak jakby w??a??cicielem by??a Gmina Miasto Szczecin. Nawet Gmina po 1993 roku prowadzi??a post?powania uw??aszczeniowe, ale nie doko??czy??a ich. Gmina podejmowa??a decyzje o zamianach mieszka??. W zwi?zku z tym my??my byli pewni, ??e w??a??cicielem jest gmina, dlatego pojawienie si? w ostatnim czasie syndyka nas zaskoczy??o. Wielu z nas chcia??o wykupi? lokale na preferencyjnych warunkach tak jak inni najemcy lokali komunalnych, mieli??my podstawy by s?dzi?, ??e mamy do tego prawo. Czy w zwi?zku z tym s??u??? nam jakie??roszczenia?Udzia?? ZBILK-u (czyli Gminy Miasta Szczecin) w ca??ej tej sprawie jest dla mnie niezrozumia??y. Albo dzia??a?? on jako zarz?dca nieruchomo??ci z ramienia upad??ego (na podstawie umowy, czego nie wiemy), albo nie zauwa??ono, ??e nieruchomo??? nie jest gminna i ZBILK nie mia?? uprawnie?? np. do zawierania umów, czego nie spostrzeg??.
Je??eli chodzi o same roszczenia odszkodowawcze, to raczej trudno by??oby je skutecznie skonstruowa?, chocia?? teoretycznie w tym drugim przypadku wyobra??am to sobie w ten sposób, i?? je??eli ZBILK zachowywa?? si? jak w??a??ciciel i wprowadzi?? w ten sposób w b???d najemców co do mo??liwo??ci nabycia wynajmowanego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy na preferencyjnych warunkach, to niemo??no??? nabycia lokalu na preferencyjnych warunkach wyra??a szkod? w Pa??stwa mieniu. Jednak pami?ta? nale??y, ??e bonifikaty nie s? obligatoryjne, a to oznacza, ??e szkoda nie powstanie, skoro wynajmuj?cy nie ma pewno??ci ??e bonifikat? otrzyma.<< powrót do listy pytań