Pro publico bono

Pytanie 155

Zmar?? mój brat. On zostawi?? testament i powo??a?? mnie do ca??ego spadku. Chcia??bym doko??czy? formalno??ci zwi?zane z dziedziczeniem. W zwi?zku z tym mam szereg pyta??. Gdzie mam z??o??y? dokumenty w sprawie spadku? Czy mog? mieszka? w jego mieszkaniu zanim otrzymam papiery z s?du? Jak p?aci? za czynsz w tym czasie? Co z rachunkami za gaz i pr?d? Czy mog? teraz ubezpieczy? mieszkanie?Spadkobierca nabywa spadek z chwil? otwarcia spadku, czyli z chwil? ??mierci spadkodawcy. Je??eli jest Pan jedyn? osob? powo??an? do spadku, to z chwil? ??mierci przesz??y na Pana prawa i obowi?zki zmar??ego. Powinien Pan z??o??y? wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – wniosek taki nale??y skierowa? do s?du ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Je??eli pomi?dzy Panem jako jedynym spadkobierc? testamentowym a ewentualnymi spadkobiercami ustawowymi nie ma konfliktu wówczas zamiast do s?du mo??na uda? si? do notariusza celem uzyskania aktu po??wiadczenia dziedziczenia. Postanowienie o nabyciu spadku lub akt po??wiadczenia dziedziczenia u??atwi Panu podejmowanie czynno??ci zwi?zanych z nabytym przez pana mieniem (np. zawarcie nowych umów z dostawcami mediów do mieszkania) oraz b?dzie Pana legitymizowa? jako nowego w??a??ciciela lokalu. Jako jedyny spadkobierca mo??e Pan mieszka? w tym mieszkaniu jeszcze przed za??atwieniem formalno??ci. Powinien Pan te?? uiszcza? wszelkie nale??ne op??aty, pami?taj?c, ??e zad??u??enie lokalu nie le??y w Pana interesie skoro jest Pan spadkobierc?. Zgodnie z prawem cywilnym wierzytelno??ci pieni???ne wierzyciel (taki jak spó??dzielnia, elektrownia, gazownia) ma obowi?zek uzna? za zaspokojone nawet je??eli sp??aca je kto?? inny ni?? d??u??nik, je??eli taka jest wyra??na wola osoby wp??acaj?cej. Tym bardziej ma obowi?zek odebra? od Pana, jako osoby, która jedynie oczekuje na po??wiadczenie prawa do lokalu. Co do ubezpieczenia lokalu to tu proponuje uda? si? do ubezpieczyciela i dowiedzie? si? na jakich zasadach mo??na ubezpieczy? lokal nie posiadaj?c jeszcze dokumentów potwierdzaj?cych przej??cie w??asno??ci. Wydaje mi si?, ??e PZU SA ubezpiecza lokale wynajmowane i w razie szkody mo??e wyp??aci? odszkodowanie nie poszkodowanemu (w??a??cicielowi lokalu) lecz najemcy - o ile tak si? umówiono. Tym bardziej Pana przypadek nie powinien nastr?czy? trudno??ci dla zawarcia umowy ubezpieczenia ju?? w tym momencie.<< powrót do listy pytań