Pro publico bono

Pytanie 157

Rozszed??em si? z dziewczyn?. Kiedy byli??my jeszcze razem, ona kupi??a na kredyt drzwi dla swojego wujka i zap??aci??a moj? kart? kredytow?. Jak si? rozstawali??my to ona podpisa??a mi taki dokument, ??e sp??aci mi ten kredyt na te drzwi w ratach po 200z?? miesi?cznie. Potem wzi???a mi z portfela drugi raz kart? kredytow? i wyj???a z niej pieni?dze z banku, co ja zauwa??y??em potem gdy przegl?da??em wyci?g. Czy mog? jako?? odzyska? te pieni?dze?Na pewno ma Pan mo??liwo??? odzyskania pieni?dzy z tytu??u udzielonej po??yczki na zakup drzwi. Podpisany przez by??? partnerk? dokument jest podstaw? do skutecznego dochodzenie roszczenia przed s?dem. Nale??y jednak zwróci? uwag? na fakt, ??e ??wiadczenie zosta??o roz??o??one na raty. Mo??liwa jest wi?c sytuacja, ??e niektóre z rat s? jeszcze niewymagalne, a tym samym wy???czona jest mo??liwo??? ich dochodzenia na drodze s?dowej dopóki nie przyjdzie termin na ich zap??at?.
Z kolei czyn polegaj?cy na przyw??aszczeniu sobie pa??skich pieni?dzy jest czynem, za który pa??ska kole??anka mo??e ponosi? nawet odpowiedzialno??? karn?. Jest to równie?? delikt w rozumieniu prawa cywilnego, dlatego mo??liwe jest dochodzenie zwrotu zabranych pieni?dzy w post?powaniu cywilnym. Nale??y jednak mie? na uwadze trudno??ci dowodowe, które mog? si? pojawi? przy tej sprawie. Trzeba b?dzie bowiem udowodni? fakt, ??e dana wyp??ata zosta??a dokonana w??a??nie przez ni?.<< powrót do listy pytań