Pro publico bono

Pytanie 159

Mam rent? inwalidzk? i stwierdzon? cz???ciow? niezdolno??? do pracy. Z??o??y??am wniosek o orzeczenie niepe??nosprawno??ci. Orzeczenie jest mi potrzebne, bo chc? si? stara? o prac? w zak??adzie pracy chronionej, a ten zak??ad takiego orzeczenia wymaga. Z tym ??e boj? si?, ??e jak wydane zostanie takie orzeczenie, to b?d? na nim zapisy, które spowoduj?, ??e nie przyjm? mnie do tej pracy. Nie wiem czy wniosek o orzeczenie niepe??nosprawno??ci podtrzymywa?, czy nie.W tej sytuacji w istocie nie mamy do czynienia z problemem prawnym, lecz faktycznym. Otó?? trzeba dokona? wyboru, czy i??? i zbada? si? w kierunku inwalidztwa, czego wymaga zak??ad pracy. Zanim rozwa??ymy inne mo??liwe rozwi?zania zastanówmy si?, jak mo??na by si? zachowa? podczas badania. Albo trzeba b?dzie ukrywa? swój rzeczywisty stan zdrowia, albo nie. Rozumiem, ??e druga opcja wi???e si? z ryzykiem nieprzyj?cia do pracy, je??eli zdiagnozowane jednostki chorobowe zostan? uj?te w wyniku badania.
 Moja uwaga mo??e by? jedynie nast?puj?ca : pracodawca nie mo??e dopu??ci? do pracy pracownika, co do którego wydano orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wykonania okre??lonej pracy. Takie orzeczenie wydaje jednak lekarz medycyny pracy po badaniu, jakie pracodawca ma obowi?zkowo przeprowadzi? w stosunku do pracownika. Zatem przy orzekaniu o niepe??nosprawno??ci nale??y oczekiwa? stwierdzenia inwalidztwa i jego stopnia, a nie mo??no??ci wykonywania okre??lonej pracy. Jednak je??eli na tym orzeczeniu rzeczywi??cie pojawi??yby si? zapisy, które w intencji badanego mia??yby by? utajone, pewnie mia??oby to wp??yw na pó??niejsze orzeczenie o dopuszczeniu do pracy.
Uwa??am, ??e badanie pracownika jest potrzebne. Ma ono zabezpieczy? samego pracownika przed skutkami pracy, której obiektywnie nie powinien wykonywa?. Co wi?cej, ma zabezpieczy? te?? innych ludzi przed skutkami pracy pracownika, który nie powinien jej wykonywa?. Dlatego nie mog? namawia? do ukrywania stanu zdrowia przed lekarzem. Prosz? przyj?? zapewnienie, ??e ja równie?? nie ka??d? prac? móg??bym wykonywa? z uwagi na stan zdrowia. Nie móg??bym by? na przyk??ad pilotem samolotu, jednak nie oznacza to dla mnie prawa kierowania pretensji do dyskwalifikuj?cej oceny lekarza. Jeszcze raz powtarzam: badania pracownika s??u??? i pracownikowi, i spo??ecze??stwu.
Natomiast nie by??bym uczciwy, gdybym nie wskaza?? na przepis art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe??nosprawnych. Zgodnie z nim orzeczenie lekarza orzecznika Zak??adu Ubezpiecze?? Spo??ecznych o cz???ciowej niezdolno??ci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowo??ci przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy o FUS, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepe??nosprawno??ci. By? mo??e zatem wcale nie ma potrzeby uzyskania jakiejkolwiek decyzji w sprawie inwalidztwa. Nale??y o to raz jeszcze zapyta? potencjalnego pracodawc?.<< powrót do listy pytań