Pro publico bono

Pytanie 16

Zawy??ono mi rachunek za wod? na dzia??kach. Zamiast 10 z?? (wed??ug licznika) mam zap??aci? 150 z?? (wedle rycza??tu). Mam licznik od dawna. I mam rachunki za zap??at? wedle licznika. Zawsze p??aci??em wedle licznika. Napisa??em skarg?. Ale nic to nie da??o. Co mam teraz robi?? Nie chc? ode mnie przyj?? pieni?dzy w ni??szej kwocie ni?? ta, któr? sobie wyliczyli, a ja uwa??am, ??e wi?cej im si? nie nale??y.Skoro Zarz?d Ogrodu nie chce przyj?? pieni?dzy oznacza to, ??e jako Pana wierzyciel popada w zw??ok?. Generalnie nie jest to dla niego korzystne. Nie mo??e bowiem liczy?? na odsetki ustawowe od Pana d??ugu.
Zaproponuje Panu proste rozwi?zanie. Skoro nie sam Pan twierdzi, ??e zalega Pan z op??atami to niech Pan przeleje na rachunek bankowy wierzyciela wyliczon? przez siebie kwot? d??ugu. Wówczas wierzyciel nie b?dzie móg?? odmówi? przyj?cia pieni?dzy. Bank nie zapyta go o zgod?, lecz zaksi?guje wp??acone pieni?dze na jego koncie. Przelew prosz? jednak dok??adnie opisa?, tj.: wskaza? za co dok??adnie to jest wp??ata, np.: tyle z??otych za dzia??k? za taki rok a tyle za wod? za taki rok. Zgodnie z przepisami to d??u??nik wybiera jak wp??acone pieni?dze ma zarachowa? wierzyciel. Ten ostatni nie mo??e wp??aty rozrachowa? jak mu wygodnie je??eli d??u??nik wskaza?? sposób zarachowania.
Je??eli w dalszym ci?gu spór b?dzie istnia?? wierzyciel b?dzie musia?? pozwa? Pana do S?du o zap??at?. Bez tego komornik Panu nie grozi. Z tego co Pan mówi wierzyciel raczej przegra ten spór.<< powrót do listy pytań