Pro publico bono

Pytanie 160

W 2000 roku dosta??em przydzia?? na mieszkanie spó??dzielcze lokatorskie. Zameldowa??em w tym mieszkaniu dziewczyn?. W 2006 roku ta dziewczyna zosta??a moj? ??on?. Teraz jestem w tracie rozwodu. Chce odzyska? mieszkanie. Co mam zrobi??Skoro przydzia?? lokalu nast?pi?? przed ma????e??stwem to spó??dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie mog??o przys??ugiwa? i Panu i ówczesnej Pana dziewczynie. Zgodnie z art. 215. § 1 ustawy z dnia 16 wrze??nia 1982 r. Prawo spó??dzielcze (przepis ten zosta?? ju?? uchylony, ale obowi?zywa?? w 2000 r.) takie prawo jak Panu przys??ugiwa? mog??o (zreszt? nadal mo??e – art. 9 ust. 5 Ustawy o spó??dzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r.) tylko jednej osobie albo ma????onkom. W 2000 roku nie mia?? Pan ma????onki, sprawa wydaje si? zatem „czysta”.
 Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó??dzielniach mieszkaniowych po ustaniu ma????e??stwa wskutek rozwodu lub po uniewa??nieniu ma????e??stwa ma????onkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomi? spó??dzielni?, któremu z nich przypad??o spó??dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawi? dowód wszcz?cia post?powania s?dowego o podzia?? tego prawa. Tre??? przepisu pozornie mog??aby obejmowa? Pana sytuacj?, ale prawid??owa jego wyk??adnia prowadzi do wniosku, ??e przepis ten obejmuje jedynie prawo wspólnie s??u???ce obojgu ma????onkom, a nie jednemu z nich. Innymi s??owy rozwód nie spowoduje, ??e przestanie by? Pan jedynym uprawnionym do lokalu na zasadzie lokatorskiego prawa spó??dzielczego.
 Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 6 tej??e ustawy do ochrony spó??dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje si? odpowiednio przepisy o ochronie w??asno??ci. Oznacza to, ??e je??eli chodzi o prawo zadecydowania, kto i w jaki sposób b?dzie z lokalu korzysta?, mo??e Pan zachowa? si? jak w??a??ciciel. Mo??e Pan ???da? od ma????onki zwrotu lokalu bez osób i jej rzeczy (czyli wyprowadzenia si?) nawet jeszcze przed rozwodem. Dla uprawnie?? w??a??ciciela nie ma znaczenia, czy osoba dokonuj?ca naruszenia prawa w??asno??ci jest, czy nie jest ??on?, dzieckiem, s?siadem czy nieznajomym. Je??eli ??ona dobrowolnie si? nie wyprowadzi, s??u??y Panu roszczenie o wydanie lokalu, który obecnie zajmowany jest bez podstawy prawnej. Roszczenia tego dochodzi si? w s?dzie, a realizacji wyroku eksmisyjnego w post?powaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.<< powrót do listy pytań