Pro publico bono

Pytanie 161

Jestem pszczelarzem od wielu lat, mam swoje ule. Którego?? dnia na s?siedniej dzia??ce dosz??o do uk?szenia innej osoby przez jaki?? owad. Przypisano to mojej pszczole. Ale ju?? w za??wiadczeniu z Pogotowia mowa o osie.
Mia??em spraw? w s?dzie za to. S?d mnie skaza?? za wykroczenie z art. 77 k.w. Jestem tym bardzo poirytowany, bo nie mo??e by? tak, ??e jak kogo?? ugryzie jakis owad to ja zawsze b?d? mia?? spraw? w s?dzie. Moja apelacja te?? zosta??a oddalona. Wszystko mia??o miejsce wiele lat temu. Czy co?? jeszcze mo??na w tej sprawie zrobi??W polskim post?powaniu s?dowym obowi?zuje zasada dwuinstancyjno??ci. Oznacza to, ??e co do zasady strona ma mo??liwo??? dwukrotnego rozpatrzenia przez S?d swojej sprawy. Gwarancja taka jest standardem w demokratycznym pa??stwie prawnym, gdy?? zapobiega sytuacji, w której wyroki s?dów I Instancji by??yby ostateczne, co niew?tpliwie mog??oby prowadzi? do wielu nadu??y??. Z drugiej strony, sprawy s?dowe nie powinny ci?gn?? si? latami, dlatego ustawodawca przewidzia?? jedynie jedn? instancj? odwo??awcz?, s??usznie opieraj?c si? na za??o??eniu, ??e dwa niezale??ne od siebie sk??ady s?dziowskie s? zupe??nie wystarczaj?ce dla wydania sprawiedliwego rozstrzygni?cia (cho? oczywi??cie d???y? nale??y do tego, aby ju?? s?dy pierwszej instancji wydawa??y s??uszne wyroki). 
Pa??ska sprawa karna zosta??a ju?? prawomocnie rozstrzygni?ta. Z??o??y?? Pan apelacj? od wyroku S?du Rejonowego, czego nast?pstwem by??a kontrola tego wyroku przez S?d Okr?gowy. Wyrok S?du Okr?gowego jest ostateczny. Nie s??u??? przeciwko niemu zwyk??e ??rodki odwo??awcze. Kodeks post?powania w sprawach o wykroczenia przewiduje co prawda równie?? nadzwyczajne ??rodki zaskar??enia, takie jak wznowienie post?powania oraz kasacja, ale w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw do ich zastosowania. Kasacj? w sprawach o wykroczenia mo??e wnie??? bowiem jedynie Prokurator Generalny oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Ograniczenie takie spowodowane jest tym, ??e kary przewidziane przez ustawodawc? za wykroczenia s? stosunkowo niewielkie,  i w zwi?zku z tym nie ma potrzeby rozpatrywania spraw o tak stosunkowo niewielkiej wadze przez s?dy wi?cej ni?? dwóch instancji. Wyj?tkiem s? szczególnie ra???ce naruszenia prawa, i st?d mo??liwo??? wniesienia kasacji, ale jedynie przez wskazane wy??ej organy. Wznowienie post?powania mo??e za?? nast?pi? tylko w ??ci??le okre??lonych w ustawie przypadkach (zgodnie z art. 113 § 1 k.p.w. zastosowanie znajd? tu przepisy Kodeksu post?powania karnego, reguluj?ce t? instytucj? – tj. art. 540-542, 544 § 2 i 3 oraz art. 545-548 k.p.k.), które w niniejszej sprawie nie zachodz?.
 Co do merytorycznej oceny ca??ej sprawy, to z posiadanych przeze mnie informacji wynika, ??e zosta?? Pan skazany za to, i?? nie zabezpieczy?? Pan nale??ycie swoich uli. To, czy s?siad zosta?? uk?szony przez pa??sk? pszczo??? czy te?? niezidentyfikowan? os?, mia??o tutaj drugorz?dne znaczenie. Dlatego raczej nale??y przychyli? si? do stanowiska, ze wyroki obu sadów by??y sprawiedliwe.<< powrót do listy pytań